Fiskodling Ramsjö

Firma Tord Nylén lämnade in ansökan om medel till en förstudie för att utreda förutsättningar för investering i en anläggning för produktion av fisk, kräftor och musslor i bäck inom området Ramsjö – Bölen – Västby i Härnösands kommun.

Projektet skulle kartlägga miljöaspekter och förutsättningar för framtida investering, samt informerade och om möjligt deltagande markägare, verka för markägarkontakter och mobilisering samt utreda vilka miljöaspekter som ska beaktas samt grundförutsättningar.

Det långsiktiga målet var en fullskalig anläggning för odling av fisk, kräftor och musslor med slakteri, egen fodertillverkning och fler företag verksamma i byarna med till exempel grönsaksodlingar och upplevelseturism där flera arbetstillfällen har skapats.

Beslutsmotivering

LAG prioriterade projektet. Projektet ”Förstudie fiskodling Ramsjö Bölen” SJV 2017-2428 föll väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 2 entreprenörskap, och projektet uppnår kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. Innehållet i projektet stämde väl med Havs- och fiskerifondens inriktning och bedömningen utgick från de lokala urvalskriterierna för insatsområde 2.

LAG bedömde att projektet kunde bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. Projektet hade en långsiktig ansats och förväntas leda till hållbara lösningar. Projektet bedömdes bidra i mycket stor utsträckning till ökad förädling och i stor utsträckning till fler lokala produkter/tjänster inom fisknäring. Projektet bedömdes svara på tydliga frågeställningar och det framgår tydligt hur resultatet ska användas.

Projektets leaderstöd hämtas ur Europeiska havs- och fiskerifonden och är som  mest 171 510 kr.