Leaderprojekt sorterade per fond – fiskefonden

Ibland är det bra att kunna lista alla beviljade projekt inom en viss fond.

Leader Mittland Plus jobbar med fyra olika fonder. Merparten av projekten är finansierade av 33 % lokala offentliga stöd och 67 % från EU/svenska staten. Listningen på denna sida avser leaderprojekt under perioden 2016-2022 som beviljats stöd ur Havs- och fiskerifonden.

Övriga fonder finns listade här:

Jordbruksfonden

Socialfonden

Regionalfonden

Leaderprojekt under 2016-2022 som delfinansierats genom havs- och fiskerifonden

PAF – produkt- och affärsutveckling inom fiske

”PAF- produkt och affärsutveckling” var ett samarbetsprojekt mellan två leaderområden, Leader Mittland Plus och Lokalt Ledd Utveckling Gästrikebygden. Det var ett  LAG-ägt projekt i Europiska Havs-och Fiskerifonden (EHFF). Projektet genomfördes i samarbete med Producentorganisationen Kustfiskarna som organiserar de kustfiskare som finns i området från Tierp i söder till Husum i norr. Val av insats stämde […]

Förstudie vattenåtgärder i Tynderö

”Förstudie vattenåtgärder Tynderö”  var ett genomförandeprojekt oc  LAG-ägt projekt i  Havs-och Fiskerifonden (EHFF). Val av insats stämde med innehållet i projektet samt den lokala strategins insatser 4 natur-och kulturbevarande insatser. Projektet avsåg genomförande av den lokala strategins insats 4 natur-och kulturbevarande insatser som vilket styrks av målen ” Återställa vatten och markbiotoper” som finns inom […]

Hållbart fiske i Örnsköldsvik

Projektet ” Hållbart fiske i Örnsköldsvik”  Örnsköldsviks kommun beviljades projektstöd från Europeiska Havs-och Fiskerifonden (EHFF) och det lokala leaderpartnerskapet. Val av insats stämde med innehållet i projektet samt med den lokala strategins insats 4- natur-och kulturbevarande insatser. Projektet avsåg genomförande av den lokala strategins insats 4, natur-och kulturbevarande insatser, vilket styrks av målen ” Återställa […]

Miljöanpassa småskaliga fiskebåtar

Projektet (förstudien) ” Miljöanpassa småskaliga fiskebåtar”  och producentorganisationen Kustfiskarna Bottenhavet ekonomisk förening beviljades projektstöd från Havs-och Fiskerifonden(EHFF) och det lokala leaderpartnerskapet. Havs- och fiskerifonden – genomförande av projekt med förstudiemål > Lokala miljövärden > Fiske > Minskad miljöpåverkan, vilket stämmer med projektets innehåll.  Projektet bedömdes stämma med målet ” Fler nya miljö- och klimatsmarta produkter/tjänster” […]

APP för konsumtion av fisk

Projektet ” App för fisk” som föreningen Störöringens Fiskeklubb driver beviljades projektstöd från Europeiska Havs-och Fiskerifonden och det lokala leaderpartnerskapet. Projektet var ett genomförandeprojekt  insatsområde var >skapa mervärde (affärsutveckling/företagsutveckling) > Fiske > Samverkan mellan aktörer . Val av insats stämde med innehållet i projektet samt med den lokala strategins insats 2 entreprenörskap. Projektet avsåg genomförande […]

Förstudie – infrastruktur och utveckling för yrkesfiskare i Juniskär

Projektet ” Förstudie- infrastruktur och utveckling för yrkefiskare i Juniskär” och föreningen Juniskärs väl beviljades projektstöd från Havs-och Fiskerifonden och det lokala leaderpartnerskapet. Projektet var ett genomförandeprojekt och dess långsiktiga syfte är att skapa förutsättningar för överlevnad för och utveckling av yrkesfiske och vattenbaserat näringsliv i Juniskär. Projektets mål var att ta fram ett beslutsunderlag […]

Gäddfabriker

Projektet Gäddfabriker, som bedrevs av Storöringens fiskeklubb beviljades projektstöd från Jordbruksfonden och det lokala leaderpartnerskapet. Projektet var ett genomförandeprojekt inom Havs-och fiskerifonden EHFF. Syftet var att undersöka om planerad översvämning av våtmarken kan ge optimala förutsättningar för gäddyngel och på så sätt bidra till ökad tillväxt av gädda. Det långsiktiga syftet var att öka predatorer […]

Gödselbrunnens röding

Projektet Gödselbrunnens röding prioriterades stöd ur Europeiska Havs- och fiskerifonden. Projektet initierades av privatpersoner i Sollefteå kommun, och vände sig till verksamheter och individer inom hela leaderområdet som har intresse av försök med fiskodling i  oanvända gödselbrunnar. Syftet var att ta fram underlag för att möjliggöra utveckling av småskalig fiskodling i gödselbrunnar och målet var […]

Paraplyprojekt landbaserad fiskodling

Ett paraplyprojekt för landbaserad fiskodling prioriterades stöd genom Leader Mittland Plus. Projektet vände sig till verksamheter och individer med intresse av fiskodling på land och syftade till att hjälpa intresserade att ta steget från tanke till handling när det gäller att starta småskalig landbaserad fiskodling. Målsättningen var att 8 verksamheter ska ha startat eller diversifierat […]

Paraplyprojekt vattenbaserad matinnovation (Sjömat)

Paraplyprojektet vattenbaserad matinnovation prioriterades för stöd. Projektet vände sig till företag eller individer som var intresserade av att starta eller undersöka möjligheterna för att starta verksamhet inom vattenbaserad livsmedelsproduktion. Syftet är att stimulera lokalproducerad mat baserad på vattenresurser, och på så sätt öka företagande och antalet sysselsatta inom livsmedelsinnovation samt stärka basen för de som […]

Paraplyprojekt fiskevård

Ett paraplyprojekt för fiskevård prioriterades för stöd. Projektet vände sig till fiskevårdsområden och liknande föreningar och syftet var att möjliggöra för fiskevårdsområden att ta fram handlingsplaner och anlita extern kompetens vid behov för t ex förvaltningsplaner och andra handlingar för att planera för bl a lekområden. Målet  var att åtta områden skulle ha tagit fram […]

Diversifiering fiskeriverksamhet

Projektet Diversifiering fiskeriverksamhet prioriterades stöd av Leader Mittland Plus. Projektet vände sig till verksamheter inom fiskerisektorn, t ex yrkesfiskare, fiskodlare m fl. Syftet var att  fler verksamma inom fiskeri skulle ges möjligheter till diversifiering av verksamheter som idag är aktiva inom fiskerisektorn, samt sprida kunskap. Målet med projektet var att fiskeriverksamheter i det utökade leaderområdet […]

Paraplyprojekt akvaponi

Paraplyprojekt akvaponi fick beslut om stöd. Projektet vände sig till individer och verksamheter i hela leaderområdet som hade intresse av att utreda förutsättningar för akvaponi och har tankar på att starta småskalig verksamhet inom området. Syftet var att fler skulle få upp ögonen för småskalig akvaponi och på så sätt stimulera näringsverksamhet inom fiskeri. Målet […]

Förstudie kring miljöanpassning av vattenkraft samt vandringshinder i biflöden till Ljustorpsån

Ljustorpsåns Fiskevårdsområde ansökan om projektstöd till Förstudie kring miljöanpassning samt vandringshinder i biflöden till Ljustorpsån  prioriterades av Leader Mittland Plus. Projektet undersökte möjligheter till förbättrade lek och uppväxtmiljöer för havsvandrande fisk genom att ta fram ett underlag för vidare arbete med biotopförbättringar samt inventera  vandringshinder. Projektet resulterade i en skötselplan för fisktrappan i Aspån samt […]

Kustfiskarelyftet

Nordanstigs kommun och samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet prioriterades av Leader Mittland Plus. Projektet skulle bidra till att skapa förutsättningar för småskaligt och hållbart kustfiske, rekrytering av unga fiskare och ett hav i balans i Gävleborgs, Västernorrlands och norra delen av Uppsala läns kustområden. Syftet var att de småskaliga kustfiskarna skulle utveckla ett starkare nätverk för samarbete som […]

Fiskodling Ramsjö

Firma Tord Nylén lämnade in ansökan om medel till en förstudie för att utreda förutsättningar för investering i en anläggning för produktion av fisk, kräftor och musslor i bäck inom området Ramsjö – Bölen – Västby i Härnösands kommun. Projektet skulle kartlägga miljöaspekter och förutsättningar för framtida investering, samt informerade och om möjligt deltagande markägare, […]

Samarbetsprojekt säl och skarv

Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare beviljades leaderstöd för medverkan i ett internationellt samarbetsprojekt mellan Finland, Estland, Polen och Sverige. Projektet skulle bland annat sammanställa befintlig forskning och fakta om sälens och skarvens inverkan på ekonomin för yrkesfisket runt Östersjön och Öresnud. Projektet skulle utöver sammanställning av forskningsresultat bidra till en gemensam plattform för […]

Förvaltning av lax och öring i Moälven

Projektets syfte var att återetablera och på sikt upprätthålla stora bestånd av lax och öring. Detta kunde i sin tur ge goda förutsättningar för lokal ekonomisk, social och ekologisk hållbar användning och utveckling av lax och öring som resurs. Projektet skulle öka kunskapen om fiskeförvaltning och akvatisk naturvård kopplat till lax och öring hos fiskevårdsområden […]