Gäddfabriker

Projektet Gäddfabriker, som bedrevs av Storöringens fiskeklubb beviljades projektstöd från Jordbruksfonden och det lokala leaderpartnerskapet. Projektet var ett genomförandeprojekt inom Havs-och fiskerifonden EHFF.

Syftet var att undersöka om planerad översvämning av våtmarken kan ge optimala förutsättningar för gäddyngel och på så sätt bidra till ökad tillväxt av gädda. Det långsiktiga syftet var att öka predatorer i havet, anlägga en våtmark för den biologiska mångfalden, förhindra algblomning och igenväxta dammar. Projektets mål var ett beslutsunderlag för en framtida ”gäddfabrik”. Storöringens Fiskeklubb ville utreda förutsättningar för våtmarksrestaureringar vid Söråns mynning, samt en våtmark-och hydrologisk förstudie.

Valet av insats stämde med innehållet i projektet samt med den lokala strategins insats 4 natur-och kulturbevarande insatser. Projektet bedömdes som förutsättningsskapande och att det bidrog till en allmän landsbygdsutveckling och genom det skapade nytta för en bredare allmänhet. Bedömningen innebar att projektet hamnade inom det högre
stödspannet 40-100 %.

Projektstöd 114 306 kr (67 %) Övrigt offentligt stöd LAG 56 300 kr (33%).

Projektet är avslutat.