Förstudie kring miljöanpassning av vattenkraft samt vandringshinder i biflöden till Ljustorpsån

Ljustorpsåns Fiskevårdsområde ansökan om projektstöd till Förstudie kring miljöanpassning samt vandringshinder i biflöden till Ljustorpsån  prioriterades av Leader Mittland Plus.

Projektet undersökte möjligheter till förbättrade lek och uppväxtmiljöer för havsvandrande fisk genom att ta fram ett underlag för vidare arbete med biotopförbättringar samt inventera  vandringshinder. Projektet resulterade i en skötselplan för fisktrappan i Aspån samt plan för vidare arbete med att bygga bort vandringshinder,  ökad kunskap om möjligheter att påverka det framtida nyttjandet av vattenkraft i Ljustorpsån samt hjälpa fiskevårdsområdet vidare i arbetet med att förbättra livsmiljöerna för vildvuxen havsvandrande fisk.

LAG bedömde att projektet i mycket hög utsträckning arbetade långsiktigt och för minskad miljöpåverkan, att projektet bidrar i mycket stor utsträckning att återställa vattenbiotoper, till att skydda miljön och främja hållbar användning av vattenresurser samt ett hållbart fiskebruk och en hållbar fiskenäring.

Projektet beviljades som mest 100 % upp till 200 000 kr. Projektstödet hämtades från det lokala leaderparternerskapet, från Europeiska Havs- och Fiskerifonden EHFF och från Jordbruksverket.

1 svara

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] LAG bedömer att projektet i mycket stor utsträckning bidrar till att återställa vattenbiotoper, skydda miljön och främja hållbar användning av vattenresurser samt ett hållbart fiskebruk och en hållbar fiskenäring. http://www.mittlandplus.se/2019/03/04/forstudie-kring-miljoanpassning-av-vattenkraft-samt-vandringsh… […]

Kommentering är stängd.