Nästa stoppdatum – 25 september

Ansökningar som ska tas upp till beslut vid mötet den 25 oktober behöver vi ha inne i Jordbruksverkets e-tjänst senast den 25 september. Det är fortfarande gott om tid och har du en projektidé som du tror kan vara ett leaderprojekt, ta kontakt med oss på kansliet eller någon av de lokala inspiratörerna. Har du redan varit i kontakt med oss och fått närmare instruktioner behöver du bara hålla koll på datumet så att allt är på plats i god tid inför mötet.

Vi kommer gärna ut till er och berättar mer. Boka ett möte på någon av följande adresser: info@mittlandplus.se (kansliet) eller de lokala inspiratörernas egna adresser bracke@mittlandplus.se, ange@mittlandplus.se, timra@mittlandplus.se eller sundsvall@mittlandplus.se.

Extra årsmöte 13 september

Med anledning av att vi behöver göra ett fyllnadsval till den lokala aktionsgruppen LAG hålls ett extra årsmöte den 13 september kl 16.00.

Vi ska vara på Söråkers Folkets Hus.

Handlingar till mötet kommer att publiceras på hemsidan.

21 projekt – 9,5 mkr i arbete

21 projekt är prioriterade och 9,5 mkr på väg att göra nytta i landsbygdsutvecklingens namn, men det finns fortfarande drygt 34 mkr kvar att söka för genomförande av projektidéer.

Har du en projektidé som passar in i den lokala strategin och som jobbar med leadermetodens lokala engagemang, samarbete och nytänkande får du gärna ta kontakt med oss på kansliet och diskutera vidare.

Nästa deadline för kompletta ansökningar är den 25 september för att de ska komma med till beslutsmötet den 25 oktober. De kompletta ärenden som redan kommit in och som ännu inte beslutats tas upp till beslut den 13 september.

Ett tips är att du tittar igenom informationen under rubriken Projektstöd på hemsidan. Där finns en hel del information och checklistor för ditt leaderprojekt. Men innan du skickar in en ansökan till oss vill vi att vi har haft kontakt om din idé, antingen via e-post där du beskriver din projektidé i enkla ordalag, eller, om du hellre vill berätta så ring och stäm träff med någon av oss.

Maila oss gärna på info@mittlandplus.se om ni har en projektidé ni funderar på.

 

Prioriterade projekt 21 juni

Startbeslut för Aktivitetspark Pilgrim Viking

Leader Mittland Plus 14:e projekt får nu startbeslut, denna gång är det Stöde företagarförening som fått klartecken från Jordbruksverket för förstudien Aktivitetspark Pilgrim Viking.

Projektet ska mobilisera lokalbefolkningen och undersöka förutsättningar för att skapa en Äventyrspark i Stöde. Projektet ska också ta fram underlag för uppförande av äventyrsparken genom att budgetera, undersöka marknaden, organisationsform, form för ungdomsföretagande/socialt företagande m.m.

Projektet har som långsiktigt mål att skapa en äventyrspark med inriktning pilgrim-viking. Den tänkta målgruppen är barn och man ska genomföra detta med ett brett engagemang bland aktörer i Stödebygden.

Parken ska drivas på lång sikt och framgent vara en kreativ och kulturell mötesplats för bygdens innevånare såväl som en försörjningsmöjlighet.

Fond: Landsbygdsfonden

Projekttid: t o m 2018-03-30

Beslutsmotivering: Projektet ” Förstudie äventyrspark pilgrim viking Stöde” faller väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 2, företagande och utvecklat entreprenörskap, och projektet uppnår kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. LAG har bedömt att det finns ett stort lokalt behov av projektet och kan i stor utsträckning bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. LAG bedömer också att projektet har en långsiktig ansats och förväntas leda till hållbara lösningar. Projektet bedöms bidra i stor eller i mycket stor utsträckning till lokal mobilisering, ökad besöksnäring, ökat entreprenörskap, fler produkter och tjänster samt ökad inkludering.

Datum för beslut: 2017-05-23

Vi bygger om webben

Efter ett år med den nya hemsidan är det dags att se över struktur och informationsinnehållet så att det bättre stämmer med hur ni söker information på hemsidan.

Arbetet pågår för fullt och de stora förändringarna beräknas vara klara i början av vecka 22, men mindre justeringar kommer att pågå löpande under hela juni.

Startbeslut Framtidscentrum Matfors

De två projekten som tillsammans ska utveckla Framtidscentrum Matfors har nu fått startbeslut från Jordbruksverket.

I projektet ska ett museum växa fram och en mötesplats för alla. I samband med att Framtidscentrum tar form ska projektet också jobba för ett arbetsintegrerat socialt företag.

Projektet vill kombinera en kreativ skapande mötesplats, ett kompetenscentrum och ett upplevelsecentrum i en och samma plats och erbjuda samhällsnytta genom att ta tillvara på resurser både i historien, i bygden och de som finns i ofrivilligt utanförskap. Mötesplatsen är Matfors gamla pappersbruk.

Projekten finansieras bland annat genom Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling, Europeiska Socialfonden, Jordbruksverket och Leader Mittland Plus. Bland övriga finansiärer finns Arbetsförmedlingen, Sundsvalls kommun, Länsstyrelsen samt privata företag i Matfors.

Startbeslut för ”Färja-projektet”

Tynderö fiskareförening och projektet Tillgänglighet till kust och hav i Timrå kommun har fått positivt beslut från Jordbruksverket och kan nu starta den planerade investeringen.

Projektet ska förbättra förutsättningarna för ökad turism längs kusten genom att knyta ihop land och hav. Det gör man genom att investera bland annat i en brygga och i byggnader nära bryggan. Målet är att öka servicegraden och förbättra förutsättningar för ökad turism genom att erbjuda boende och caféverksamhet till stöd för närliggande befintliga näringsverksamheter.

Projektet ska genomföras i samverkan mellan Tynderö Fiskareförening som äger mark och byggnader vid Färja Fiskeläge och Näringslivskontoret vid Timrå kommun.

Följande aktiviteter planeras att ingå i projektet:

– Kanalbryggan: Renovering av den 155 meter långa Kanalbryggan, rusta upp befintlig brygga, uppriktning och komplettering av fundamentet som består av pålar. Ny gångtrall monteras och handikappanpassas.

– Café Kylhuset: Befintlig byggnad renoveras exteriört och interiört och inreds med nytt kök, wc, ventilation mm. En utbyggnad på 50 m2 görs samt ett nytt trädäck byggs för att serva caféverksamhet.

– Minireningsverk, ett reningsverk som hanterar avlopp och vatten på ett miljömässigt hållbart vis.

Fond: Landsbygdsfonden genomförande

Projektet får sammanlagt 720 000 SEK  i stöd och har lika mycket i övrig offentlig medfinansiering.

Projektet pågår till och med 30 september 2018.

https://www.facebook.com/TynderoFiskareforening/ 

Startbeslut för Mobil samåkning Timrå

Nu är det tionde projektet i Leader Mittland Plus beslutat och godkänt för start.  Timrå Bygderåd har i dagarna fått beslut med klartecken från Jordbruksverket att påbörja arbetet i projektet Mobil samåkning Timrå.

Mobil Samåkning Timrå skall skapa förutsättningar för hållbart resande inom Timrå kommun och förbättra kommunikationer till, från och på landsbygden. Det ska vara möjligt att bo och verka på landsbygden utan både bil och körkort.

Detta ska projektet lösa genom att bilda lokala noder, en form av interaktiva mötesplatser där man kan hitta samåkningsmöjligheter.

En förväntad bieffekt är bättre kontakt mellan människor i olika åldrar och med bakgrund.

Projektet vänder sig till boende i landsbygd med tyngdpunkt på icke bilburna som ungdomar, äldre och nyanlända.

http://www.timrabygderad.se/

Startbeslut för Kreativ Mötesplats Liden

Kreativ Mötesplats Liden ska mobilisera och skapa engagemang och delaktighet kring utvecklingen av en allaktivitetsplats för Lidens ungdomar.

Föreningen Indalsleden har sett att det finns behov av en kreativ lättillgänglig mötesplats där ungdomar med olika idéer och kulturer kan mötas. Funderingar fanns på en allaktivitetsplan, pumptrack- och/eller mountainbikebana för att motivera barn till rörelse och genom projektet är ungdomarna själva med och påverkar fritidsaktiviteterna i Liden.

Föreningen Indalsleden har i denna ansökan fått stöd för den mobilisering som görs innan investeringen påbörjas.

www.indalsleden.se