Ny LAG-uppställning för 2019

Vid Leaderföreningens årsmöte den 11 april 2019 valdes några nya representanter in i den lokala aktionsgruppen LAG, tillika föreningens styrelse.

Styrelsen består av 13 ordinarie ledamöter och 9 ersättare, som tillsammans representerar ideell, privat och offentlig sektor samt fiskerinäringen.

Vi skickar ett stort tack för ert engagemang i lokalt ledd landsbygdsutveckling till er ledamöter som nu avgår och hälsar gamla som nya ledamöter välkomna till ett nytt år av utvecklingsmöjligheter på lokala villkor.

Hela styrelsen hittar du på vår föreningssida.

Högt söktryck

Det är otroligt vilket gensvar vi fått för möjligheterna med leaderstöd den här perioden! I vårt ansökningssystem har vi fått in 115 ansökningar totalt och många av dem har gått vidare till genomförandeprojekt.  Just nu är vi är tre personer på kansliet som jobbar för högtryck för att coacha projektansökningar på väg in, projekt som ska upp till beslut och projekt redan som har fått beslut av den lokala aktionsgruppen.

Vi får också en hel del frågor om det finns pengar kvar att söka eftersom ryktet säger att pengarna är slut. Leader Mittland Plus har fortfarande pengar kvar till lokalt ledd utveckling inom alla fyra tillgängliga EU-fonder, men av naturliga skäl betydligt mindre än från start förstås.

Eftersom budget är begränsad har vi i dagsläget fokus på de mål i den lokala strategin där vi ännu inte fått in så många projektansökningar. De projektansökningar som kan få prioriteringsbeslut just nu är projekt som leder till fler produkter och tjänster, företag och arbetstillfällen. Vi har också möjlighet att bevilja stöd till samarbetsprojekt, dvs projekt där projektet sträcker sig över flera leaderområden. Projekt med de här förväntade resultaten vid projektets avslut har förtur till de pengar som är kvar att fördela inom Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.

Det innebär i praktiken också att förstudier inom Jordbruksfonden har små chanser att få projektstöd om förstudierna inte har målen ovan som ett direkt resultat. Däremot finns fortfarande mikrostöd för förstudier kvar att söka genom projekten Startgas, Startsmarthjälpen och Young events.

Den fond där det finns mest projektstöd kvar att söka är Havs- och fiskerifonden, och vill gärna ha in fler ansökningar. Har du projektidéer som rör yrkesfiske, fiskodling eller liknande vattenbaserade verksamheter finns möjligheter till stöd. Fiskefondens pengar får, till skillnad från övriga projektstöd vi har att fördela, användas inom hela Västernorrlands län samt Bräcke kommun.

Leaderföreningens projektstödsbudget ska vara vara öronmärkt till projekt senast under hösten 2020. Projekt som beviljas stöd kan ha aktiv verksamhet fram till och med första halvåret 2022.

Den lokala aktionsgruppen LAG har tre beslutsmöten före sommaruppehållet. Datum är den 16 maj, den 3 juni och den 27 juni. Har du projektidéer som du vill söka leaderstöd till och som inte är mikrostödsansökningar, tag kontakt med oss så ser vi om projektet har möjligheter att genomföras med leaderstöd. Vill du söka mikrostöd upp till 25 tkr vänder du dig istället till våra projektledare. Kontaktuppgifter till oss alla hittar du på startsidan.

 

 

Ånge camping – ställplatser

Startbeslutet är klart för projektet Utveckling av Ånge Camping del 2 och campingföreningen har fått beviljat projektstöd för ställplatser för husbilar/husvagnar med bärighet för tyngre fordon samt elförsörjning. Projektet avser bland annat schaktning av jordmassor, bärlager, nedgrävning av el och uppförande av stolpar samt inkoppling av dessa. Projektet skall bidra till ökat utnyttjande av camping och rekreationsområde, öka attraktionskraften för Ånge samt bidra till ökat antal besökare i Ånge kommun.

Stödet kommer från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling, från staten och det lokala partnerskapet i Leader Mittland Plus.

 

Ansökan avser ett delprojekt i en större utvecklingssatsning av föreningarna som är verksamma inom campingområdet.  Detta beslut avser åtgärder för förbättring av campingen.

LAG har bedömt projektet med urvalskriteriemallen för insatsområdet och bedömt projektet i mycket hög utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar och bidrar till fler företag och arbetstillfällen. LAG har bedömt att det finns ett stort behov av projektet och att det i mycket hög utsträckning skulle bidra till ökad service. Projektet har också bedömts i stor utsträckning leda till ökat entreprenörskap, fler produkter och tjänster samt diversifiering/förädling.

Budget enligt ansökan är 195 000 kr. LAG fastställde maximalt stödbelopp till 136 500 kr.  Privat finansiering 30 % (58 500 kr) tillkommer.

Beslutet är nu fattat av Jordbruksverket och föreningen Galtströmståget har beviljats projektstöd för projektet Galtströms Jernväg 2019.

Projektets syfte är att öka tillgängligheten till Galtströms järnväg och bidra till turismutveckling och omfattar anpassning av järnvägens tre stationer Galtströms bruk, Utterviken och Skolmongenom att anlägga nya perronger och tillfartsvägar till dessa så funktionshindrade kan ta sig på och av tåget på egen hand. I projektet ingår även tillverkning av tre personvagnar, varav två ”vanliga” och en som speciellt anpassas för personer som sitter i rullstol eller permobil. Under projekttiden ska tre personvagnar skall färdigställas och tre stationer skall vara anpassade för funktionshindrade avseende tillfartsvägar, lutningar och höjder.

Leader Mittland Plus lokala aktionsgrupp LAG bedömer att det finns ett stort behov av projektets resultat, att projektet har tydliga mål och i mycket stor utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar. Projektet jobbar i hög utsträckning med lokala attityder och mobilisering och kommer att påverka ett lokalt samhälle. Projektet bedöms också i mycket stor utsträckning bidra till ökad besöksnäring samt bidra till nya produkter och förädling/diversifiering.

Stödet kommer från det lokala leaderpartnerskapet, Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och från Jordbruksverket. Maximalt stödbelopp genom Leader till 1 350 000 kr. Offentlig finansiering med 10 000 kr tillkommer samt privat finansiering med 140 000 kr.

 

6 nya projekt prioriterade för stöd

Den 11 april prioriterade den lokala aktionsgruppen Leader Mittland Plus stöd till sex projekt.

De prioriterade projekten är Ökad direktförsäljning för mathantverkare, REKO Jämt, Näridrottsplats för ökad lokal utveckling, Naturcamping Storåsen, Förstudie Morgondagens föreningsliv och Förstudie LEAD. Mer om projekten hittar du på sidan med projektinformation eller genom att följa länkarna i projektnamnet.

Vill du komma i kontakt med projektens respektive organsiationer/projekteledare, kontakta leaders kansli på info@mittlandplus.se.

Startbeslut för fiskemuseum Lörudden

Löruddens hamnförening får projektstöd för projektet Fiskemuseum Lörudden.

Projektet ska på lång sikt bidra till att fler arbetstillfällen skapas inom besöksnäringen, öka attraktionskraften och förbättra möjligheterna för den lokala besöksnäringen att utvecklas, samt levandegöra kulturhistoria för såväl ortsbor som turister.  Syftet är också att öka kunskapen om det lokala kulturarvet och stimulera till fortsatt dokumentation och lokalhistorisk forskning.

När projektet är genomfört ska ett permanent fiskemuseum ska stå färdigt, allt utställningsmaterial samt ytterligare något hundratal bilder ska vara digitaliserade och tillgängliggjorda i museet och på distans. I projektet ingår bland annat renovering av byggnad för nytt ändamål, tillverkning av professionellt utformade utställningsskärmar och informationsskyltar samt scenografi samt digitalisering av foton och annat material.

Leader Mittland Plus lokala aktionsgrupp LAG bedömer att det finns ett stort behov av projektets resultat, att projektet har tydliga mål och i mycket stor utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar. Projektet jobbar i hög utsträckning med lokala attityder och mobilisering. Projektet bedöms också i mycket stor utsträckning bidra till ökad besöksnäring samt bidra till nya produkter och förädling/diversifiering.

Projektstödet kommer från det lokala leaderpartnerskapet inom Leader Mittland Plus och från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling. Projektet kan få som mest 846 000 kr för investeringen.

För mer information om projektet, hör av dig till Leader Mittland Plus så förmedlar vi kontaktuppgifter till projektägaren.

Kallelse till årsmöte

Det är dags för årsmöte och den 11 april kl 16.oo på Ålsta folkhögskola träffas medlemmar i Leader Mittland Plus.

Kallelse och handlingar finns som tidigare på webben och årsmötessidan.

Startbeslut för Team Game

Förstudieansökan för Team Game  har nu beslutats av Jordbruksverket och är officiellt klart för start. André Jonsson AB i samarbete med Folkets hus och parker skall genomföra ett projekt inom Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och bidrar med detta till att uppfylla strategins insats 2 entreprenörskap och insats 3 tillgänglighet, mål 2 starka lokala kretslopp, vilket styrks av målen ökad delaktighet och inkludering i lokalsamhället, ökad integrationen på landsbygden och fler nya och utvecklade kreativa mötesplatser. Projektet kan få som mest 200 000 kr i stöd.

Projektet vänder sig till ungdomar och ska bidra till att skapa ett ålders- och kulturöverskridande kulturevent tillsammans och skapa mångfald i praktiken.

Människor växer genom att engagera sig, genom bildning och kulturupplevelser. Projektet ska tillhandahålla attraktiva mötesplatser och verksamheter, där människans delaktighet och engagemang uppmuntras och tas tillvara.

Kontaktuppgifter till projektägaren lämnas ut av leaderkansliet.

 

Två nya projekt prioriterade

Projektet Affärsutveckling Kurbits genom Näringslivsbolaget i Sundsvall AB och projektet Förstudie kring miljöanpassning av vattenkraft samt vandringshinder i biflöden till Ljustorpsån genom Ljustorpsåns FVO har prioriterats av Leader Mittland Plus för ett projektstöd.

Projektet Affärsutveckling Kurbits vänder sig till besöksnäringsföretag i Sundsvall, Ånge och Timrå och ska med branschspecifik utbildning skapa förutsättningar för landsbygdsföretag inom besöksnäring och turism att utvecklas. Projektet kan få upp till 70 % stöd från Leader Mittland Plus, som mest 265 706 kr. Stödet hämtas från det lokala partnerskapet, från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och Jordbruksverket.

Förstudie kring miljöanpassning samt vandringshinder i biflöden till Ljustorpsån ska undersöka möjligheter till förbättrade lek och uppväxtmiljöer för havsvandrande fisk genom att ta fram ett underlag för vidare arbete med biotopförbättringar samt inventera vandringshinder. Projektet har beviljats som mest 100 % upp till 200 000 kr från Leader Mittland Plus. Projektstödet hämtas från det lokala leaderparterskapet, från Europeiska Havs- och Fiskerifonden EHFF och från Jordbruksverket.

Läs mer om samtliga projekt i projektdatabasen.

 

Sök leaderprojekt inom fiskefonden

Det finns fortfarande möjligheter att söka stöd för leaderprojekt med inriktning på fiske- och vattenbruk. Leader Mittland Plus har ännu 4 mkr att fördela ur Europeiska Havs- och fiskerifonden och vi behöver ha fördelat ut dessa till bra utvecklingsprojekt innan sommaren 2019.

Projekt med stöd ur fonden kan ha fyra olika inriktningar:

  • Social ekonomi och lokal kapitalbildning
  • Entreprenörskap
  • Tillgänglighet
  • Natur- och kulturbevarande

För just Havs- och fiskerifonden finns vissa begränsningar när det gäller vad pengarna kan användas till. Det går till exempel att söka stöd för att diversifiera (”bredda”) sin yrkesfiskeverksamhet eller annan befintlig verksamhet för fiskproduktion så att den har fler ben att stå på utöver fisket. Exempel kan vara en yrkesfiskare som tar med sig fiskegäster på fiskebåt eller använder samma båt för att köra turister i turtrafik till en turistö. Det kan också vara att samma fiskeverksamhet använder sig av fiskeverksamheten för blå rekreation. Det sammanhållande i projektstöd ur fiskefonden är att det måste finnas koppling till yrkesfiske eller livsmedelsproduktion baserad på produkter från hav eller insjö, alternativt odling på land. Det går alltså inte att söka stöd för projekt som ska utveckla rekreationsfiske/sportfiske när det gäller just den här fonden, men däremot går det bra att söka stöd ur Jordbruksfonden för det.

Havs- och fiskerifondens pengar kan användas för projekt inom hela Västernorrlands län och inom Bräcke kommun, medan övriga fonders medel är avgränsade till Medelpadskommunerna och Bräcke kommun.

Har du eller din organisation idéer som du tror skulle kunna passa in, tag kontakt med oss på info@mittlandplus.se eller ring verksamhetsledare Erika Larsson på 070-316 23 66.

Vad är leadermetoden?

Leaderprojekt ska ha till huvudsyfte att bidra till landsbygdens utveckling.

Leaderprojekt har också kravet att projektets idé ska komma underifrån och drivas av de som är berörda av projektets innehåll. Det går därför inte att söka stöd för att stimulera till att andra ska komma igång med verksamheter eftersom det inte stämmer med leadermetoden.

Leaderprojekt måste ske i samverkan över sektorer, dvs ideell sektor, privat sektor och offentlig sektor. Flera företag i samverkan kan inte få leaderstöd om det inte finns en samverkanspart som tillhör någon av de andra sektorerna,  och vice versa gäller förstås för ideell sektor som måste ha samarbetspartners inom offentlig eller privat verksamhet för att kunna söka leaderstöd.

Leaderprojekt behöver vara lokalt nytänkande eller innovativa i metod eller mål. Det betyder att stödet inte får användas till drift av befintlig verksamhet utan syftet är att förverkliga utvecklingsidéer som på något sätt gynnar landsbygden. Lokalt nytänkande betyder att vi ger stöd till idéer som har testats med framgång på annat håll, det behöver alltså inte vara en helt oprövad idé.