Omställningslots

Samhällsbyggarna ek för har ansökt om stöd till projektet omställningslots som prioriterats av Leader Mittland Plus för stöd.

Projektet omställningslots syftar till att skapa hållbar tillväxt genom varaktig anställning för långtidsarbetslösa med övergång från arbetsmarknadsåtgärder till anställning, ge kombinatörer möjlighet till sysselsättning samt ge arbetsgivare information om anställningsformer, utbildning och utveckling i syfte att uppnå osubventionerade anställningar. Målgruppen är arbetssökande i utanförskap som behöver arbetsgivare och kompetensutveckling, arbetsgivare med behov av arbetskraft, utvecklingsgrupper, föreningar, organisationer som jobbar för landsbygdsutveckling, kommunerna.

Projektet ska vid sitt slut ha utvecklat sysselsättningslösningar för individer som idag står långt från arbetsmarknaden och skapat förutsättningar för arbetsgivare, fler personer fått anställning i sociala företag istället för i arbetsmarknadsåtgärder, fler personer ska vara etablerade på arbetsmarknaden och fler ska börja studera.

Stödet hämtas ur det lokala leaderpartnerskapet och från Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet kan få som mest 797 000 kr i stöd.

LAG har gjort en bedömning av projektets syfte och mål utifrån projektets beskrivning. LAG bedömer att projektet i mycket stor utsträckning arbetar långsiktigt och leder till hållbara lösningar, bidrar till stärkt anställningsbarhet för kvinnor och män som befinner sig långt från arbetsmarknaden, till ökad kompetensutveckling hos individer och företag på landsbygden, till ökad delaktighet och inkludering i lokalsamhället samt till stärkt anpassningsförmåga för sysselsatta kvinnor och män på arbetsmarknaden.

Sommartider på kansliet

Sommaren är här och det innebär semestrar och begränsad bemanning på Leaderkansliet. Kontoret kommer dock att vara bemannat under hela sommaren med några dagar som undantag, och du når oss säkrast på våra telefoner mellan kl 9-12 på vardagar. Vi kommer förstås att ha bevakning på vår info-brevlåda, så om du har ett ärende du vill få mailsvar på snabbt är det den bästa adressen.

Vi önskar er en riktigt härlig leadersommar!

Erika, Anna och Ingela

”Från snår till spår” prioriterat för stöd

Projektet Från snår till spår har prioriterats för projektstöd vid  beslutsmötet den 3 juni 2019. Leader Mittland Plus lokala aktionsgrupp LAG beslutade att AB Uteliv i Nora har möjlighet att få upp till 856 400 kr i stöd för att skapa en långsiktig och hållbar landsbygdsutveckling, ökning av områdets attraktionskraft för turism samt en ökad besöksfrekvens genom att uppföra ett spår och friluftsområde för allmänheten.

Projektet ska etablera flera spår för promenad, löpning och skidor, friluftsytor med aktiviteter för barn, etablera parkeringsplats och toaletter, samt sprida information om friluftsområdet och sätta upp informationstavlor.

Pengarna till projektet hämtas från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och det lokala leaderpartnerskapet. Privat finansiering får tillkomma.

Bedömning av projektet har gjorts med urvalskriterier för insatsområde 3 tillgänglighet men projektet passar även väl in inom entreprenörskap samt natur- och kultur.

LAG har bedömt att det finns ett stort behov av projektet och att det i mycket hög utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar. Projektet bedöms bidra i mycket stor utsträckning till nya lokala produkter/tjänster inom tillgänglighet, till nya/utvecklade mötesplatser samt till ökad tillgång till natur- och friluftsliv för alla.

för kontaktuppgifter till projektet, kontakta Leader Mittland Plus.

Ny LAG-uppställning för 2019

Vid Leaderföreningens årsmöte den 11 april 2019 valdes några nya representanter in i den lokala aktionsgruppen LAG, tillika föreningens styrelse.

Styrelsen består av 13 ordinarie ledamöter och 9 ersättare, som tillsammans representerar ideell, privat och offentlig sektor samt fiskerinäringen.

Vi skickar ett stort tack för ert engagemang i lokalt ledd landsbygdsutveckling till er ledamöter som nu avgår och hälsar gamla som nya ledamöter välkomna till ett nytt år av utvecklingsmöjligheter på lokala villkor.

Hela styrelsen hittar du på vår föreningssida.

Högt söktryck

Det är otroligt vilket gensvar vi fått för möjligheterna med leaderstöd den här perioden! I vårt ansökningssystem har vi fått in 115 ansökningar totalt och många av dem har gått vidare till genomförandeprojekt.  Just nu är vi är tre personer på kansliet som jobbar för högtryck för att coacha projektansökningar på väg in, projekt som ska upp till beslut och projekt redan som har fått beslut av den lokala aktionsgruppen.

Vi får också en hel del frågor om det finns pengar kvar att söka eftersom ryktet säger att pengarna är slut. Leader Mittland Plus har fortfarande pengar kvar till lokalt ledd utveckling inom alla fyra tillgängliga EU-fonder, men av naturliga skäl betydligt mindre än från start förstås.

Eftersom budget är begränsad har vi i dagsläget fokus på de mål i den lokala strategin där vi ännu inte fått in så många projektansökningar. De projektansökningar som kan få prioriteringsbeslut just nu är projekt som leder till fler produkter och tjänster, företag och arbetstillfällen. Vi har också möjlighet att bevilja stöd till samarbetsprojekt, dvs projekt där projektet sträcker sig över flera leaderområden. Projekt med de här förväntade resultaten vid projektets avslut har förtur till de pengar som är kvar att fördela inom Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.

Det innebär i praktiken också att förstudier inom Jordbruksfonden har små chanser att få projektstöd om förstudierna inte har målen ovan som ett direkt resultat. Däremot finns fortfarande mikrostöd för förstudier kvar att söka genom projekten Startgas, Startsmarthjälpen och Young events.

Den fond där det finns mest projektstöd kvar att söka är Havs- och fiskerifonden, och vill gärna ha in fler ansökningar. Har du projektidéer som rör yrkesfiske, fiskodling eller liknande vattenbaserade verksamheter finns möjligheter till stöd. Fiskefondens pengar får, till skillnad från övriga projektstöd vi har att fördela, användas inom hela Västernorrlands län samt Bräcke kommun.

Leaderföreningens projektstödsbudget ska vara vara öronmärkt till projekt senast under hösten 2020. Projekt som beviljas stöd kan ha aktiv verksamhet fram till och med första halvåret 2022.

Den lokala aktionsgruppen LAG har tre beslutsmöten före sommaruppehållet. Datum är den 16 maj, den 3 juni och den 27 juni. Har du projektidéer som du vill söka leaderstöd till och som inte är mikrostödsansökningar, tag kontakt med oss så ser vi om projektet har möjligheter att genomföras med leaderstöd. Vill du söka mikrostöd upp till 25 tkr vänder du dig istället till våra projektledare. Kontaktuppgifter till oss alla hittar du på startsidan.

 

 

Ånge camping – ställplatser

Startbeslutet är klart för projektet Utveckling av Ånge Camping del 2 och campingföreningen har fått beviljat projektstöd för ställplatser för husbilar/husvagnar med bärighet för tyngre fordon samt elförsörjning. Projektet avser bland annat schaktning av jordmassor, bärlager, nedgrävning av el och uppförande av stolpar samt inkoppling av dessa. Projektet skall bidra till ökat utnyttjande av camping och rekreationsområde, öka attraktionskraften för Ånge samt bidra till ökat antal besökare i Ånge kommun.

Stödet kommer från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling, från staten och det lokala partnerskapet i Leader Mittland Plus.

 

Ansökan avser ett delprojekt i en större utvecklingssatsning av föreningarna som är verksamma inom campingområdet.  Detta beslut avser åtgärder för förbättring av campingen.

LAG har bedömt projektet med urvalskriteriemallen för insatsområdet och bedömt projektet i mycket hög utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar och bidrar till fler företag och arbetstillfällen. LAG har bedömt att det finns ett stort behov av projektet och att det i mycket hög utsträckning skulle bidra till ökad service. Projektet har också bedömts i stor utsträckning leda till ökat entreprenörskap, fler produkter och tjänster samt diversifiering/förädling.

Budget enligt ansökan är 195 000 kr. LAG fastställde maximalt stödbelopp till 136 500 kr.  Privat finansiering 30 % (58 500 kr) tillkommer.

Beslutet är nu fattat av Jordbruksverket och föreningen Galtströmståget har beviljats projektstöd för projektet Galtströms Jernväg 2019.

Projektets syfte är att öka tillgängligheten till Galtströms järnväg och bidra till turismutveckling och omfattar anpassning av järnvägens tre stationer Galtströms bruk, Utterviken och Skolmongenom att anlägga nya perronger och tillfartsvägar till dessa så funktionshindrade kan ta sig på och av tåget på egen hand. I projektet ingår även tillverkning av tre personvagnar, varav två ”vanliga” och en som speciellt anpassas för personer som sitter i rullstol eller permobil. Under projekttiden ska tre personvagnar skall färdigställas och tre stationer skall vara anpassade för funktionshindrade avseende tillfartsvägar, lutningar och höjder.

Leader Mittland Plus lokala aktionsgrupp LAG bedömer att det finns ett stort behov av projektets resultat, att projektet har tydliga mål och i mycket stor utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar. Projektet jobbar i hög utsträckning med lokala attityder och mobilisering och kommer att påverka ett lokalt samhälle. Projektet bedöms också i mycket stor utsträckning bidra till ökad besöksnäring samt bidra till nya produkter och förädling/diversifiering.

Stödet kommer från det lokala leaderpartnerskapet, Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och från Jordbruksverket. Maximalt stödbelopp genom Leader till 1 350 000 kr. Offentlig finansiering med 10 000 kr tillkommer samt privat finansiering med 140 000 kr.

 

6 nya projekt prioriterade för stöd

Den 11 april prioriterade den lokala aktionsgruppen Leader Mittland Plus stöd till sex projekt.

De prioriterade projekten är Ökad direktförsäljning för mathantverkare, REKO Jämt, Näridrottsplats för ökad lokal utveckling, Naturcamping Storåsen, Förstudie Morgondagens föreningsliv och Förstudie LEAD. Mer om projekten hittar du på sidan med projektinformation eller genom att följa länkarna i projektnamnet.

Vill du komma i kontakt med projektens respektive organsiationer/projekteledare, kontakta leaders kansli på info@mittlandplus.se.

Startbeslut för fiskemuseum Lörudden

Löruddens hamnförening får projektstöd för projektet Fiskemuseum Lörudden.

Projektet ska på lång sikt bidra till att fler arbetstillfällen skapas inom besöksnäringen, öka attraktionskraften och förbättra möjligheterna för den lokala besöksnäringen att utvecklas, samt levandegöra kulturhistoria för såväl ortsbor som turister.  Syftet är också att öka kunskapen om det lokala kulturarvet och stimulera till fortsatt dokumentation och lokalhistorisk forskning.

När projektet är genomfört ska ett permanent fiskemuseum ska stå färdigt, allt utställningsmaterial samt ytterligare något hundratal bilder ska vara digitaliserade och tillgängliggjorda i museet och på distans. I projektet ingår bland annat renovering av byggnad för nytt ändamål, tillverkning av professionellt utformade utställningsskärmar och informationsskyltar samt scenografi samt digitalisering av foton och annat material.

Leader Mittland Plus lokala aktionsgrupp LAG bedömer att det finns ett stort behov av projektets resultat, att projektet har tydliga mål och i mycket stor utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar. Projektet jobbar i hög utsträckning med lokala attityder och mobilisering. Projektet bedöms också i mycket stor utsträckning bidra till ökad besöksnäring samt bidra till nya produkter och förädling/diversifiering.

Projektstödet kommer från det lokala leaderpartnerskapet inom Leader Mittland Plus och från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling. Projektet kan få som mest 846 000 kr för investeringen.

För mer information om projektet, hör av dig till Leader Mittland Plus så förmedlar vi kontaktuppgifter till projektägaren.