Projekt för e-handelsplattform får startbeslut

Projektet Lokala favoriter e-handelsplattform har nu startbeslut från Jordbruksverket. Firman Terra Marique är stödmottagare för projektets genomförande, och stödet hämtas ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Projektets huvudsyfte är att stärka, stödja och synliggöra den lokala, småskaliga produktionen inom Leader Mittland Plus samt stärka samarbetet mellan stad och land bland annat genom en plattform för e-handel. Projektet utgår ifrån resultatet av leaderprojektet ”Förstudie Lokala Favoriter” som genomfördes 20161001-20170531.

Målet är en ny tjänst för e-handel och nya nätverk.

Projektet riktar sig till de lokala producenterna inom råvaror, mathantverk och hantverk, samt barn och ungdomar inom föreningslivet. Målgruppen är även slutkonsumenter av livsmedelsprodukter.

Leader Mittland Plus bedömer att projektet i mycket stor utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar, har ett mycket tydligt mål, att det i mycket stor utsträckning kan bidra till lokala attityder och mobilisering, att det finns ett mycket stort behov av projektets resultat och att det i mycket hög utsträckning kan bidra till ökat entreprenörskap. Projektet kan också i hög utsträckning påverka ett lokalt samhälle, bidra till samarbeten stad/land och till ökad sysselsättning i små- och medelstora företag.

Projektet har beviljats som mest 200 000 kr i stöd. Projektägaren går själv in med motsvarande 30%.

Ansökan avser ett projektstöd till företag. Har du frågor om projektet får du gärna kontakta leaderkansliet som lämnar kontaktuppgifter projektägaren.

Förstudie Myggvallen klart för start

Fränsta idrottsklubb har av Leader Mittland Plus prioriterats för att genomföra en förstudie kring Myggvallen, och Jordbruksverket har nu fattat beslut att bevilja leaderstödet. Förstudien ska på sikt öka möjligheten för kommunens invånare att utöva idrott och att undersöka möjligheter till utveckling kring idrottsplatsen, t ex idrottsevenemang för turism genom att utreda möjligheterna för en ny inomhushall med konstgräs och paddelbanor, eller en belyst konstgräsplan och ta fram en handlingsplan för framtida utveckling.

Leader Mittland Plus har bedömt att projektet i mycket hög utsträckning arbetar långsiktigt och för att påverka lokala attityder. Det finns ett stort behov av projektet, och det bedöms bidra i stor utsträckning till integration i lokalsamhället.

Stödet hämtas ur det lokala Leaderpartnerskapet och från Landsbygdsfonden, och projektet kan få som mest 200 000 kr.

Åter öppet för ansökning i socialfond och regionalfond

Nu har Jordbruksverket beslutat hur det nya regelverket för ansökningar inom regional- och socialfond ska se ut, och vi öppnar igen för ansökan om projektstöd inom de här fonderna.

Välkomna in med ansökan!

Ändrade regler för socialfond och regionalfond

Just nu pågår en process där Jordbruksverket förändrar regler för Leaderstöd hämtat ur socialfonden och regionalfonden. Därför kommer Leader Mittland Plus inte kunna fatta beslut om stöd för ansökningar i de här två fonderna tills dess reglerna har utretts färdigt. Regeländringen gäller budgetutformning och vilken typ av utgifter som godkäns. De nya reglerna kommer att göra det möjligt att använda sig av schabloner och klumpsummor för att förenkla för stödmottagare.

Ni som har projektidéer som är kopplade till Socialfonden (projekt som leder till att personer långt från arbetsmarknaden får sysselsättning eller projekt som ger redan anställda ökad anställningsbarhet) eller Regionalfonden (projekt för näringslivsutveckling med koppling mellan stad och land) kan gärna skicka in era ansökningar och ha dialog med oss kring projektidéer precis som tidgiare, men Leader Mittland Plus kommer inte att kunna fatta beslut om projektstöd innan regelverket är fastställt.

Regelförändringen påverkar inte de projekt som redan prioriterats av Leader Mittland Plus och redan pågående projekt.

Omställningslots

Samhällsbyggarna ek för har ansökt om stöd till projektet omställningslots som prioriterats av Leader Mittland Plus för stöd.

Projektet omställningslots syftar till att skapa hållbar tillväxt genom varaktig anställning för långtidsarbetslösa med övergång från arbetsmarknadsåtgärder till anställning, ge kombinatörer möjlighet till sysselsättning samt ge arbetsgivare information om anställningsformer, utbildning och utveckling i syfte att uppnå osubventionerade anställningar. Målgruppen är arbetssökande i utanförskap som behöver arbetsgivare och kompetensutveckling, arbetsgivare med behov av arbetskraft, utvecklingsgrupper, föreningar, organisationer som jobbar för landsbygdsutveckling, kommunerna.

Projektet ska vid sitt slut ha utvecklat sysselsättningslösningar för individer som idag står långt från arbetsmarknaden och skapat förutsättningar för arbetsgivare, fler personer fått anställning i sociala företag istället för i arbetsmarknadsåtgärder, fler personer ska vara etablerade på arbetsmarknaden och fler ska börja studera.

Stödet hämtas ur det lokala leaderpartnerskapet och från Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet kan få som mest 797 000 kr i stöd.

LAG har gjort en bedömning av projektets syfte och mål utifrån projektets beskrivning. LAG bedömer att projektet i mycket stor utsträckning arbetar långsiktigt och leder till hållbara lösningar, bidrar till stärkt anställningsbarhet för kvinnor och män som befinner sig långt från arbetsmarknaden, till ökad kompetensutveckling hos individer och företag på landsbygden, till ökad delaktighet och inkludering i lokalsamhället samt till stärkt anpassningsförmåga för sysselsatta kvinnor och män på arbetsmarknaden.

Sommartider på kansliet

Sommaren är här och det innebär semestrar och begränsad bemanning på Leaderkansliet. Kontoret kommer dock att vara bemannat under hela sommaren med några dagar som undantag, och du når oss säkrast på våra telefoner mellan kl 9-12 på vardagar. Vi kommer förstås att ha bevakning på vår info-brevlåda, så om du har ett ärende du vill få mailsvar på snabbt är det den bästa adressen.

Vi önskar er en riktigt härlig leadersommar!

Erika, Anna och Ingela

”Från snår till spår” prioriterat för stöd

Projektet Från snår till spår har prioriterats för projektstöd vid  beslutsmötet den 3 juni 2019. Leader Mittland Plus lokala aktionsgrupp LAG beslutade att AB Uteliv i Nora har möjlighet att få upp till 856 400 kr i stöd för att skapa en långsiktig och hållbar landsbygdsutveckling, ökning av områdets attraktionskraft för turism samt en ökad besöksfrekvens genom att uppföra ett spår och friluftsområde för allmänheten.

Projektet ska etablera flera spår för promenad, löpning och skidor, friluftsytor med aktiviteter för barn, etablera parkeringsplats och toaletter, samt sprida information om friluftsområdet och sätta upp informationstavlor.

Pengarna till projektet hämtas från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och det lokala leaderpartnerskapet. Privat finansiering får tillkomma.

Bedömning av projektet har gjorts med urvalskriterier för insatsområde 3 tillgänglighet men projektet passar även väl in inom entreprenörskap samt natur- och kultur.

LAG har bedömt att det finns ett stort behov av projektet och att det i mycket hög utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar. Projektet bedöms bidra i mycket stor utsträckning till nya lokala produkter/tjänster inom tillgänglighet, till nya/utvecklade mötesplatser samt till ökad tillgång till natur- och friluftsliv för alla.

för kontaktuppgifter till projektet, kontakta Leader Mittland Plus.

Ny LAG-uppställning för 2019

Vid Leaderföreningens årsmöte den 11 april 2019 valdes några nya representanter in i den lokala aktionsgruppen LAG, tillika föreningens styrelse.

Styrelsen består av 13 ordinarie ledamöter och 9 ersättare, som tillsammans representerar ideell, privat och offentlig sektor samt fiskerinäringen.

Vi skickar ett stort tack för ert engagemang i lokalt ledd landsbygdsutveckling till er ledamöter som nu avgår och hälsar gamla som nya ledamöter välkomna till ett nytt år av utvecklingsmöjligheter på lokala villkor.

Hela styrelsen hittar du på vår föreningssida.

Högt söktryck

Det är otroligt vilket gensvar vi fått för möjligheterna med leaderstöd den här perioden! I vårt ansökningssystem har vi fått in 115 ansökningar totalt och många av dem har gått vidare till genomförandeprojekt.  Just nu är vi är tre personer på kansliet som jobbar för högtryck för att coacha projektansökningar på väg in, projekt som ska upp till beslut och projekt redan som har fått beslut av den lokala aktionsgruppen.

Vi får också en hel del frågor om det finns pengar kvar att söka eftersom ryktet säger att pengarna är slut. Leader Mittland Plus har fortfarande pengar kvar till lokalt ledd utveckling inom alla fyra tillgängliga EU-fonder, men av naturliga skäl betydligt mindre än från start förstås.

Eftersom budget är begränsad har vi i dagsläget fokus på de mål i den lokala strategin där vi ännu inte fått in så många projektansökningar. De projektansökningar som kan få prioriteringsbeslut just nu är projekt som leder till fler produkter och tjänster, företag och arbetstillfällen. Vi har också möjlighet att bevilja stöd till samarbetsprojekt, dvs projekt där projektet sträcker sig över flera leaderområden. Projekt med de här förväntade resultaten vid projektets avslut har förtur till de pengar som är kvar att fördela inom Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.

Det innebär i praktiken också att förstudier inom Jordbruksfonden har små chanser att få projektstöd om förstudierna inte har målen ovan som ett direkt resultat. Däremot finns fortfarande mikrostöd för förstudier kvar att söka genom projekten Startgas, Startsmarthjälpen och Young events.

Den fond där det finns mest projektstöd kvar att söka är Havs- och fiskerifonden, och vill gärna ha in fler ansökningar. Har du projektidéer som rör yrkesfiske, fiskodling eller liknande vattenbaserade verksamheter finns möjligheter till stöd. Fiskefondens pengar får, till skillnad från övriga projektstöd vi har att fördela, användas inom hela Västernorrlands län samt Bräcke kommun.

Leaderföreningens projektstödsbudget ska vara vara öronmärkt till projekt senast under hösten 2020. Projekt som beviljas stöd kan ha aktiv verksamhet fram till och med första halvåret 2022.

Den lokala aktionsgruppen LAG har tre beslutsmöten före sommaruppehållet. Datum är den 16 maj, den 3 juni och den 27 juni. Har du projektidéer som du vill söka leaderstöd till och som inte är mikrostödsansökningar, tag kontakt med oss så ser vi om projektet har möjligheter att genomföras med leaderstöd. Vill du söka mikrostöd upp till 25 tkr vänder du dig istället till våra projektledare. Kontaktuppgifter till oss alla hittar du på startsidan.