Galtströms Jernväg 2019

Föreningen Galtströmståget ansökte om projektstöd för projektet Galtströms Jernväg 2019. Leader Mittland Plus prioriterade projektet för stöd från det lokala leaderpartnerskapet och  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektets syfte var att öka tillgängligheten till Galtströms järnväg och bidra till turismutveckling och omfattar anpassning av järnvägens tre stationer Galtströms bruk, Utterviken och Skolmon genom att anlägga nya perronger och tillfartsvägar till dessa så att funktionshindrade kan ta sig på och av tåget på egen hand. I projektet ingick även tillverkning av tre personvagnar, varav två ”vanliga” och en som speciellt anpassas för personer som sitter i rullstol eller permobil. Under projekttiden färdigställdes tre personvagnar och tre stationer anpassade för funktionshindrade avseende tillfartsvägar, lutningar och höjder.

Leader Mittland Plus lokala aktionsgrupp LAG bedömde att det finns ett stort behov av projektets resultat, att projektet har tydliga mål och i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar. Projektet jobbade i hög utsträckning med lokala attityder och mobilisering och kommer att påverka ett lokalt samhälle. Projektet bedömdes också i mycket stor utsträckning bidra till ökad besöksnäring samt bidra till nya produkter och förädling/diversifiering.

LAG fastställde maximalt stödbelopp genom Leader till 1 350 000 kr. Offentlig finansiering med 10 000 kr tillkommer samt privat finansiering med 140 000 kr.

https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/F%C3%B6reningen-Galtstr%C3%B6mst%C3%A5get-FGT-105591176143502/