Förstudie Stenhammaren

Folkets hus och parker Södra Norrland fick leaderstöd till Förstudie Stenhammaren. Projektet syftade till att utreda förutsättningar för att skapa en året-runt event- och friluftsmötesplats på Stenhammaren i Fagervik och skulle resultera i en utvecklingsplan för samnyttjande för event och friluftsliv.

Projektet kunde som mest få 152 529 kr från Leader Mittland Plus varav 108 091 Landsbygdsfonden/Jordbruksverket och 44 439 kr LAG-pott. Tillkom 8 800 kr offentlig resurs Timrå kommun samt egen privat finansiering.

Beslutsmotivering: Projektet föll väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 4 natur- och kulturbevarande insatser och projektet uppnådde kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. LAG bedömde att det fanns ett lokalt behov av projektet och att det kunde bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. LAG bedömde också att projektet hade en långsiktig ansats och förväntdes leda till hållbara lösningar. Projektet bedömdes bidra i stor eller i mycket stor utsträckning till lokal mobilisering, ökad natur- och kulturturism, till att bevara, utveckla och tillgängliggöra lokalt kulturarv och kulturmiljöer.

Prioriteringsdatum: 2017-02-08

Matfors framtidscentrum – socialt företagande

Föreningssamverkan i Matfors fick Leaderstöd till projektet Matfors framtidscentrum – socialt företagande.

Projektet var ett av två delprojekt som tillsammans  ville kombinera en kreativ skapande mötesplats, ett kompetenscentrum och ett upplevelsecentrum i en och samma plats och erbjuda samhällsnytta genom att ta tillvara på resurser både i historien, i bygden och de som finns i ofrivilligt utanförskap. Mötesplatsen är Matfors gamla pappersbruk.

Delprojektet skulle bygga upp en verksamhet med arbetsträning och praktik, utveckla arbetsintegrerade sociala företag och syftade till att skapa återgång eller inträde på arbetsmarknaden, minska tröskeln från utanförskap till avlönat arbete, att skapa en modell för hur individer i målgruppen för egenmakt och arbete, arbetsträning, praktik, utbildning eller delägande socialt företagande för att bryta utanförskapet samt underlätta övergången från ideellt engagemang till anställning och inkludering i lokalsamhället alternativt entreprenörskap/socialt företagande.

Projektet beviljades 490 400 kr från Leader Mittland Plus, varav 463 640 kr kommer från Socialfonden/Jordbruksverket, 26 760 kr från LAG och 201 600 kr är en offentlig resurs.

Sökande: Matfors Kultur & Fritidsföreningar i Samverkan

Prioriteringsdatum: 2017-02-08

Beslutsdatum 2017-05-08

Framtidscentrum Matfors industrihistoria

Matfors kultur och fritidsföreningar i samverkan fick leaderstöd för projektet Framtidscentrum Matfors industrihistoria.
Projektet ville kombinera en kreativ skapande mötesplats, ett kompetenscentrum och ett upplevelsecentrum i en och samma plats och erbjuda samhällsnytta genom att ta tillvara på resurser både i historien, i bygden och de som finns i ofrivilligt utanförskap. Mötesplatsen är Matfors gamla pappersbruk. Projektet var uppdelat i två ansökningar med olika fonder men projektet är gemensamt.

Delprojektet skulle skapa ett upplevelsecentrum och besöksanledning kring Matfors industrihistoria med försäljningsplats för lokala produkter, bygga upp en ny kreativ, skapande mötesplats för alla, skapa en kreativ mötesplats för permanent verksamhet, kompetens- och utvecklingscentrum.

Projektet beviljades stöd från Landsbygdsfonden/Jordbruksverket med 538 854 kr och har annan offentlig medfinansiering på 287 500 kr samt offentliga resurser till ett värde av 65 000 kr. Privat medfinansiering 110 ooo kr.

Beslutsmotivering: LAG  bedömde att det fanns ett lokalt behov av hela insatsen och att den i stor utsträckning kunde bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. LAG bedömde att den sammanhållna insatsen var nytänkande i ett lokalt perspektiv, hade en långsiktig ansats och förväntades leda till hållbara lösningar. Insatsen bedömdes också bidra till minskad miljöpåverkan. Insatserna bidrar särskilt till ökad kulturturism, till att bevara, utveckla och tillgängliggöra lokalt kulturarv och kulturmiljöer. Insatserna bidrog därutöver till fler arbetstillfällen och till ökad inkludering i lokalsamhället.

Se filmen om projektet.

Datum för prioritering: 2017-02-08

Beslutsdatum: 2017-05-15

Förvaltning av lax och öring i Moälven

Projektets syfte var att återetablera och på sikt upprätthålla stora bestånd av lax och öring. Detta kunde i sin tur ge goda förutsättningar för lokal ekonomisk, social och ekologisk hållbar användning och utveckling av lax och öring som resurs.
Projektet skulle öka kunskapen om fiskeförvaltning och akvatisk naturvård kopplat till lax och öring hos fiskevårdsområden och allmänhet, med fokus på barn, unga och kvinnor.
Projektet engagerade samtliga intressenter som i framtiden ska förvalta fiskeresurserna.

Beviljat belopp: 966 339 kr varav 780 988 EU och 185 351 kr LAG-pott. Tillkom offentligt stöd kommun 300 000 kr och offentlig resurs 60 000 kr.

Beslutsmotivering: Projektet föll väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 4 natur- och kulturbevarande insatser, och projektet uppnådde kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment.

LAG bedömde att projektet bidrog till att uppfylla den lokala strategins mål, projektet hade en långsiktig ansats och förväntades leda till hållbara lösningar. Projektet bedömdes bidra i stor eller i mycket stor utsträckning till lokal mobilisering, återställning av vattenbiotoper, miljöskydd och hållbar användning av vattenresurser. Projektet bidrog också till hållbar fiskenäring.
Fond: Havs- och fiskerifonden

Målgrupp: Yrkesfisket, fiskerättsägare och fiskevårdsområden, fisketurism, allmänheten.

Sökande: Örnsköldsviks kommun

Projekttid: 2017-03-01 — 2020-03-31

Prioriteringsdatum 2017-02-08

Nyfiken att veta mer? Se filmen om projektet: https://youtu.be/qaxkyYBZbvU

Kallelse till årsmöte

19 april 2017  kl 16.00 är det dags för årsmöte för verksamheten 2015-2016.

Vi hälsar alla medlemmar välkomna.

Vi bekräftar att platsen Ålsta folkhögskola.

Handlingar och dagordning publiceras på vår hemsida, följ länken nedan. Där finns också en länk till föranmälan.

http://www.mittlandplus.se/arsmote