Grönviksgården

Markus Wedins enskilda firma fick leaderprojektstöd till företag för sitt projekt Grönviksgården.  Projektet vände sig till häst- och stallägare samt odlare och ska leda till en effektivare och bättre hantering av hästgödsel.

Projektet ska tillsammans med odlare testa och utvärdera olika sätt att på ett miljöriktigt och ekonomiskt försvarbart sätt ta hand om stallgödsel för mindre hästgårdar samt sprida resultat och idéer genom idéseminarium och utvärderingar tillsammans med andra gårdsägare. Målet är ett enkelt, miljöriktigt och ekonomiskt flöde från hö till häst till mockning till odling igen, anpassat för mindre hästgårdar.

Projektet bedömdes stämma med den lokala strategins insats 2 entreprenörskap, vilket motiverades med målen ”Nya lokala produkter/tjänster”, ”Ökad besöksnäring inriktning jord/skog/vatten” och ”Fler miljö-certifieringar inom jord/skog/vatten”.

LAG bedömde att projektet jobbar för långsiktigt hållbara lösningar/hållbar utveckling och det var ett huvudsyfte med projektet  var minskad miljöpåverkan. LAG bedömde också att det fanns ett mycket stort behov av projektets resultat.  Projektet kunde i mycket stor utsträckning bidra till fler lokala produkter eller tjänster samt ökad diversifiering.

LAG bedömde projektets testverksamhet var till nytta för en mindre grupp människor, och kunde vara ett betydande inslag i ett företags inkomstbringande verksamhet. LAG bedömde projektet som ett projektstöd till företag vilket har ett maximalt stöd på 200 000 kr.

Projektet finansierades med stöd från Jordbruksfonden.

 

Årsmöte den 12 april 2018

Så var det dags för årsmöte igen!

Medlemmar i Leader Mittland Plus hälsas välkomna till årsmötet där bland annat föreningens verksamhet och ekonomi för 2017 behandlas och val till föreningens styrelse görs.

En kallelse skickas ut via MailChimp till alla medlemmar och handlingarna läggs ut digitalt på hemsidan.

Vill du komma i kontakt med valberedningen innan mötet, följ länken till vår sida för årsmöte där du hittar kontaktuppgifter.

Har du motioner eller ärenden du vill ta upp på årsmötet ska de vara föreningen tillhanda senast sex veckor innan årsmötet. Du skickar dem till info@mittlandplus.se.

Förstudie Lögdö Bruk – historia och framtid

Lögdö bruks intresseförening och projektet Förstudie Lögdö Bruk historia och framtid prioriterades stöd från  Leader Mittland Plus. Syftet med förstudien är att ta fram utvecklingsplaner och underlag för framtida utveckling av området Lögdö bruk.

Förstudien skulle resultera i en slutrapport med specialistutlåtanden, arkitektridningar samt budgetunderlag, som sedan skulle fungera som karta till utveckling av Lögdö bruk.

Projektet avsåg genomförande av den lokala strategins insats 4, natur- och kulturbevarande insatser vilket styrktes av målen ”utveckla mångfalden och särarten i lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv” samt ”bidra till ökad tillgång till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv”

Leader Mittland Plus bedömde att det finns ett stort behov av projektets resultat och att projektet i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar och för mobilisering. Projektet kunde i mycket hög utsträckning bidra till mer natur- och kulturturism, ökad tillgänglighet till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv samt kan bidra till att bevara och utveckla mångfalden i lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv.

Projektet kunde få som mest 180 000 kronor fördelat på 20 600  kronor från EU/Jordbruksverket och 59 600 kronor som övrigt offentligt stöd från Leader Mittland Plus med partners. Projektet är avslutat.

Bild lånad från föreningens hemsida www.logdo.se där du också hittar kontaktinformation till dem.

Projektet NordBin i Medelpad

Projektet NordBin i Medelpad prioriterades stöd genom Leader Mittland Plus. Projektets syfte var att stärka den genetiska mångfalden, och gynna en pollinerande insekt, i jordbruksrelaterad verksamhet i vårt område genom att skapa minst en renparningsplats och minst en bidrottingodlingsverksamhet för nordiska bin i Medelpad.

Projektet bidrog också å på sikt till lokalt producerade livsmedel anpassade till lokala förhållanden och vände sig till gamla och nya biodlare i Medelpad.

Mål
  • En renparningsplats för nordiska bin med enbart rena nordbisamhällen
  • En bidrottningodling för nordiska bin
  • Utbildning och rådgivning för fler aktiva inom drottningodling och biavel
  • Ökad biologisk mångfald och ökad pollinering uppnås
  • Kunskapsspridning till allmänheten

Projektet stämde med den lokala strategins insatsområde 4 Natur- och kulturbevarande, framför allt för målet ”Ökad mångfald i jord- och skogsbruk” där nordiska bin räknas som en lantras som bidrar till mångfald i naturen.

Leader Mittland Plus bedömde att det finns ett mycket stort behov av projektets resultat, att projektet hade mycket tydliga mål, i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar och för minskad miljöpåverkan. Projektet bidrog i stor utsträckning av mångfalden i jord- och skogsbruk samt mångfalden i kulturmiljöer och kunde bidra till att återställa vatten- och markbiotoper samt arbetade i hög utsträckning med lokala attityder och mobilisering.

Maximalt stödbelopp var 203 950 kr som fördelas på 67 % stöd från EU och Jordbruksverket, och 33 % från Leader Mittland Plus med partners.

Läs artikel om projektet, eller titta på filmen.

Ökad biologisk mångfald-tack vare leaderprojekt – Leader Mittland Plus

Kort film om projektet.

Färja – ett komplett besöksmål

Tynderö fiskareförening genomförde projektet ”Färja – ett komplett besöksmål” som prioriterades av Leader Mittland Plus. Projektet syftade till att skapa ett attraktivt besöksmål i Färja, fler bäddplatser, bättre förutsättningar för affärsmöjligheter, fler besökare och turister i området samt ekonomisk bärighet i verksamheten.
Målgruppen för projektet är besökare, turister, lokalbefolkning, små och medelstora företag.
Projektet kompletterade tidigare beviljat projekt Tillgänglighet till kust och hav i Timrå kommun.

Mål med projektet
— skapa ett komplett besöksmål med service och boende i en attraktiv del av Timrås kust
— öka besökarantalet i området
— ställplatser med servicestolpar för husbilar och husvagnar
— servicestolpar längs med Kanalbryggan

Projektet avsåg genomförande av den lokala strategins insats 2 som gäller entreprenörskap vilket bland annat styrktes av målen ”fler lokala företag”, ”ökat entreprenörskap” och ”fler nya lokala produkter/ tjänster”.
LAG bedömde att det fanns ett stort behov av projektets resultat och att projektet i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar samt i hög utsträckning bidrog till mobilisering.

Projektet har också  i mycket hög utsträckning bidragit till ökad besöksnäring, till fler produkter och tjänster, samt i stor utsträckning bidragit till fler företag eller arbetstillfällen.
Stödbeloppet fastställdes till 363 000 kronor fördelat på Jordbruksverket och det lokala partnerskapet inom Leader Mittland Plus. Övrigt offentligt stöd från Timrå kommun tillkom.

Är du nyfiken att kika på hur projektet blev, se filmen Färjas brygga – ett attraktivt och naturnära besöksmål eller läs reportaget om Färjas brygga.

 

 

Förstudie Hembygdsgårdar i Medelpad

Medelpads hembygdsförbund beviljades leaderstöd för förstudieprojektet Hembygdsgårdar i Medelpad. Projektets stöd kommer från Jordbruksfonden, Jordbruksverket, Partnerskapet Leader Mittland Plus samt Länsmuseet Västernorrland.

Förstudien syftade till att samla Medelpads hembygdsrörelse för att möta efterfrågan på genuint kulturarv, att förbereda för att öppna hembygdsgårdarna/hembygdsföreningarna så att det immateriella, materiella och digitala kulturarvet blir tillgängligt för fler.

Projektet vände sig i första hand till de som är engagerade i hembygdsrörelsen i Medelpad och förstudien skulle skapa underlag för hur hembygdsrörelsen kunde jobba för öppnare hembygdsgårdar, ett gott bemötande av gäster och bättre förutsättningar för besöksnäring.

Projektets aktiviteter innehöll bland annat besök hos hembygdsföreningar i Medelpad för möten och intervjuer, dokumentation, analys, rapport samt möten.

LAG bedömde att förstudiens syfte stämde väl med den lokala strategins insats 4, natur- och kulturbevarande insatser vilket styrks av målen ”utveckla mångfalden och särarten i lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv” samt ”bidra till ökad tillgång till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv”det finns ett mycket stort behov av projektets resultat och att projektet i mycket stor utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar samt bidrar till mobilisering.

Projektet bedömdes också i hög utsträckning kunna bidra till mer kulturturism, till att bevara och utveckla mångfalden i kulturmiljöer och lokalt kulturliv samt ökad tillgänglighet till lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv.

Projektet bedömdes som allmännyttigt projektstöd och inte projektstöd till företag då projektet skapar nytta för en bredare allmänhet och är förutsättningsskapande.  LAG fastställde maximalt stödbelopp till 209 070 kr.

https://www.hembygd.se/medelpad/page/30678

Fördubbling av besöksantalet

MidAdventure AB fick sin ansökan om stöd till förstudien ”Fördubbling av besöksantalet” prioriterad av LAG och ansökan har fått startbeslut från Jordbruksverket. Förstudien skulle utreda förutsättningar för vidareutveckling av ett besöksmål så att det årliga besöksantalet kunde fördubblas och på så sätt bidra till utvecklingen av besöksnäringen i Ånge kommun.

LAG bedömde att det fanns ett mycket stort behov av projektets resultat projektet och att det i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar. Projektet kunde bidra till mobilisering och kunde i mycket hög utsträckning påverka ett lokalt samhälle. Projektet kunde bidra i mycket hög utsträckning  till ökad besöksnäring, ökad förädling samt bidra till fler produkter och tjänster.

Insatsen bedömdes som projektstöd till företag, och LAG fastställde maximalt stödbelopp till 140 000 kr. Stödmottagaren gick även in med minst 60 000 kr i egna medel.

Upprustning Bräcke centrum

Bräcke företagarförenings projekt ”Upprustning Bräcke centrum”  fick stöd av Leader Mittland Plus och Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.

Projektet syftade till att göra besöksmålet Bräcke mer attraktivt samt utöka boendemöjligheterna för besökare genom att iordningställa platser för husbilar och husvagnar, samt uppföra en servicebyggnad vid Bräcke Strand. Projektets mål var ett miljövänligt centrumnära campingområde för gäster som kommer både land- och sjövägen.

Projektet vände sig till turister och till allmänheten.

Leader Mittland Plus (LAG) bedömde att projektet stämde väl med den lokala strategins insatsområde 2 entreprenörskap och inriktningarna ökad besöksnäring och fler nya och utvecklade kreativa mötesplatser.”. LAG  bedömde att projektet i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar, hade ett tydligt mål, att det finns ett mycket stort behov av projektets resultat och att det i mycket hög utsträckning kan påverka ett lokalt samhälle. Projektet kan i mycket hög utsträckning bidra till ökad besöksnäring, till fler företag eller arbetstillfällen, samt bidra till ökat entreprenörskap.

Projektet bedömdes som allmännyttigt projektstöd då projektet skapar nytta för en bredare allmänhet, är förutsättningsskapande och stärker den lokala konkurrenskraften i bred bemärkelse.

Maximalt stödbelopp från EU och Leader Mittland Plus partnerskap är 1 102 962 kr. Övrigt offentligt stöd Offentlig resurs 450 000 kr från Bräcke kommun tillkommer.

 

För mer information om projektet, kontakta leaderkansliet som vidareförmedlar kontaktuppgifter.

Efter avslutat projekt, läs vårt reportage eller se filmen om projektet.

Förstudie socialt företag Kusten

Folkets hus och parker södra Norrland prioriterades för leaderstöd ur Socialfonden för förstudieprojektet Socialt företag Kusten.

Syftet med förstudien är att utreda förutsättningar och ge beslutsunderlag för uppbyggnad av ett medborgarstyrt café, ett socialt företag kopplat till integration och lärlingsutbildning och det förväntade resultatet är en handlingsplan för hur Kustens Folkets hus ska driva caféverksamhet och framtida lärlingsutbildning inom livsmedel som ett socialt företag. Projektet vände sig i första hand till personer utanför arbetsmarknaden, nyanlända, ursvenskar.

I projektet ingår bland annat aktiviteter för att utreda målgruppens behov, marknadens behov, samt krav inför en framtida verksamhet, samordning med lärlingsutbildning, studiebesök och seminarier.

LAG  bedömde att projektet stämmer väl med målen inom den lokala strategins insats 1 social ekonomi, vilket motiveras med målen ”Fler företag/ aktörer inom social ekonomi”, ”Ökat entreprenörskap & kunskap inom social ek.”, ”Fler nya lokala produkter & tjänster inom social ek.” och ”Fler lokala kollektiva lösningar för att lösa lokala problem”.

LAG bedömde att projektet i stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar och att det fanns ett stort behov av projektets resultat. LAG bedömde också att projektet har ett mycket tydligt mål samt arbetar med lokala attityder och mobilisering.

För Socialfondens specifika kriterier bedömde projektet i mycket stor utsträckning kunna bidra till ökad kompetensutveckling hos individer och företag på landsbygden, till ökad delaktighet och inkludering i lokalsamhället samt till utveckling inom insatsområdet social ekonomi. Projektet bedömdes också i stor utsträckning kunna bidra till stärkt anställningsbarhet för kvinnor och män som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Projektet bedömdes som allmännyttigt projektstöd och inte projektstöd till företag då projektet skapar nytta för en bredare allmänhet och är förutsättningsskapande.  LAG fastställde maximalt stödbelopp till 180 000 kr.

Startbeslut för Kustfiskarelyftet

Samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet har nu fått startbeslut från Jordbruksverket.

Projektet är ett samarbete mellan Västernorrlands och Gävleborgs kustfiskare, och projektet ska bidra till att skapa förutsättningar för småskaligt och hållbart kustfiske, rekrytering av unga fiskare och ett hav i balans i Gävleborgs, Västernorrlands och norra delen av Uppsala läns kustområden.

Syftet är att de småskaliga kustfiskarna ska utveckla ett starkare nätverk för samarbete som kan leda till bättre tillvaratagande av yrkesfiskarnas yrkeskunskaper, lönsamhets- och förädlingsintressen. Syftet är också att utveckla samarbetet med besöksnäringen och att marknadsföra det småskaliga fisket kopplat till förädlade produkter och kustsamhällenas attraktivitet.

Projektet ska bland annat leda till fler licensierade småskaliga kustfiskare (ungdomar under 25 år), 1 nytt arbetstillfälle inom yrkesfisket eller närliggande bransch, samt informations- och marknadsmaterial om det småskaliga fisket ur flera perspektiv.

Projektets hållbarhetsmål är att bidra till ett hav i balans (ekologisk/miljö)

LAG har bedömt projektet med de lokala urvalskriterierna och projektet har uppnått kvalnivån för både grundkriterier och de fond- och insatsspecifika kriterierna. LAG har bedömt att finns ett mycket stort behov av projektets resultat och att projektet i mycket stor utsträckning bidrar till ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag samt fler lokala produkter och tjänster.

Maximalt stödbelopp är 899 990 kr, fördelat på 67 % projektstöd och 33 % LAG-pott.