21 projekt – 9,5 mkr i arbete

21 projekt är prioriterade och 9,5 mkr på väg att göra nytta i landsbygdsutvecklingens namn, men det finns fortfarande drygt 34 mkr kvar att söka för genomförande av projektidéer.

Har du en projektidé som passar in i den lokala strategin och som jobbar med leadermetodens lokala engagemang, samarbete och nytänkande får du gärna ta kontakt med oss på kansliet och diskutera vidare.

Nästa deadline för kompletta ansökningar är den 25 september för att de ska komma med till beslutsmötet den 25 oktober. De kompletta ärenden som redan kommit in och som ännu inte beslutats tas upp till beslut den 13 september.

Ett tips är att du tittar igenom informationen under rubriken Projektstöd på hemsidan. Där finns en hel del information och checklistor för ditt leaderprojekt. Men innan du skickar in en ansökan till oss vill vi att vi har haft kontakt om din idé, antingen via e-post där du beskriver din projektidé i enkla ordalag, eller, om du hellre vill berätta så ring och stäm träff med någon av oss.

Maila oss gärna på info@mittlandplus.se om ni har en projektidé ni funderar på.

 

Fiskodling Ramsjö

Firma Tord Nylén lämnade in ansökan om medel till en förstudie för att utreda förutsättningar för investering i en anläggning för produktion av fisk, kräftor och musslor i bäck inom området Ramsjö – Bölen – Västby i Härnösands kommun.

Projektet skulle kartlägga miljöaspekter och förutsättningar för framtida investering, samt informerade och om möjligt deltagande markägare, verka för markägarkontakter och mobilisering samt utreda vilka miljöaspekter som ska beaktas samt grundförutsättningar.

Det långsiktiga målet var en fullskalig anläggning för odling av fisk, kräftor och musslor med slakteri, egen fodertillverkning och fler företag verksamma i byarna med till exempel grönsaksodlingar och upplevelseturism där flera arbetstillfällen har skapats.

Beslutsmotivering

LAG prioriterade projektet. Projektet ”Förstudie fiskodling Ramsjö Bölen” SJV 2017-2428 föll väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 2 entreprenörskap, och projektet uppnår kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. Innehållet i projektet stämde väl med Havs- och fiskerifondens inriktning och bedömningen utgick från de lokala urvalskriterierna för insatsområde 2.

LAG bedömde att projektet kunde bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. Projektet hade en långsiktig ansats och förväntas leda till hållbara lösningar. Projektet bedömdes bidra i mycket stor utsträckning till ökad förädling och i stor utsträckning till fler lokala produkter/tjänster inom fisknäring. Projektet bedömdes svara på tydliga frågeställningar och det framgår tydligt hur resultatet ska användas.

Projektets leaderstöd hämtas ur Europeiska havs- och fiskerifonden och är som  mest 171 510 kr.

Samarbetsprojekt säl och skarv

Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare beviljades leaderstöd för medverkan i ett internationellt samarbetsprojekt mellan Finland, Estland, Polen och Sverige.

Projektet skulle bland annat sammanställa befintlig forskning och fakta om sälens och skarvens inverkan på ekonomin för yrkesfisket runt Östersjön och Öresnud.

Projektet skulle utöver sammanställning av forskningsresultat bidra till en gemensam plattform för samarbeten och gemensam påverkan för fiskeområdena i Östersjöregionen.

Projektet förväntades bland annat ge en dokumenterad samlad bild av forskningen av de ekonomiska konsekvenserna av säl och skarv för yrkesfisket kring Östersjön och Öresund samt en aktuell bild av yrkesfiskarnas upplevda nuläge. Projektet skulle också leda till ett nätverk kring Östersjön för denna fråga och en stark gemensam röst.

På lång sikt var målet bättre förutsättningar för ett biologiskt och ekonomiskt hållbart yrkesfiske och lokal livsmedelsförsörjning.

Beslutsmotivering

LAG prioriterade projektet den 21 juni 2017. Projektet ” Samarbetsprojekt säl och skarv” SJV 2017-2721 föll väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 4 natur- och kulturbevarande insatser, och projektet uppnår kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. Innehållet i projektet stämde väl med Havs- och fiskerifondens inriktning och bedömningen gjordes med urval i  lokala urvalskriterierna för insatsområde 4, natur- och kulturbevarande.

LAG bedömde att projektet kan bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. Projektet hade en långsiktig ansats och förväntades leda till hållbara lösningar. Projektet bedömdes i mycket stor utsträckning bidra till ett hållbart fiskebruk och vattennäring. Projektet bedömdes också i stor utsträckning bidra till att återställa vattenbiotoper, ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag inom havs- och fiskerinäring samt till hållbar användning av vattenresurser.

Projektets stöd hämtades från Europeiska havs- och fiskerifonden ochbeviljades som mest  390 782 kr.

Lead Partner är FLAG ESKO i Finland. En gemensam hemsida för projektet finns.

Förstudie Tynderöleden

Naturskyddsföreningen i Timrå beviljades stöd för att undersöka förutsättning för genomförandet av en kustnära vandringsled från Söråker till Åvike bruk. Resultatet skulle vara en plan med budget och plan för genomförande samt efterföljande drift och underhåll.

Projektet resulterade i en förstudie som utreder och dokumenterar vandringsledens sträckning i detalj samt kartmaterial där leden framgår och vilka åtgärder som behöver vitas med spänger, broar, rastplatser, sevärdheter m.m.

Beslutsmotivering

Projektet ” Förstudie Tynderöleden” SJV 2017-1286 föll inom den lokala strategin avseende insatsområde 3 tillgänglighet, och projektet uppnår kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. Innehållet i projektet stämde väl med Landsbygdsfondens inriktning och bedömningen gjordes med de lokala urvalskriterierna för insatsområde 3, tillgänglighet.

LAG bedömde att projektet kunde bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. Projektet hade en långsiktig ansats och förväntades leda till hållbara lösningar. Projektet bedömdes bidra i mycket stor utsträckning ökad tillgång till natur och friluftsliv för alla. Förstudien bedömdes svara på en konkret frågeställning och resultatet kan i stor utsträckning bidra till att uppfylla strategins mål.

Projektet sökte stöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektet har beviljats maximalt 101 800 kr av LAG.

Hällesjö – djupkartor och mobilapp

Projektet Hällesjö djupkartor och mobilapp pågick 2017-2020 och syftade till att utveckla besöksnäringen i Hällesjö med omnejd, öka besöksvärdet samt höja byns konkurrens- och attraktionskraft.

Projektets innehåll
  • Djupmätning och produktion av djupkartor.
  • Utmärkning grund/stenar med bojar.
  • Mobilapp med fiskeinformation, Natur/kultur, Turism & Nöje, Boende & Service. Finns att ladda ner i Appstore och Google Play.
  • Kurs i gårdsforskning med Landsarkivet.
  • Information om projektet på www.hallesjofishing.se
Projektets resultat

1. Tryckta sjökort/djupkartor i A3-format med tryck på både fram- och baksida.
2. Georefererade PDF-kartor att ladda in i mobiltelefoner och tablets.
3. Gratis mobilapp, tillgänglig för Android och iOS.
4. Utmärkning av grund/stenar i sjöarna.

Bland projektets effekter angavs ökad kompetens/lärande, ny eller innovativ teknik, produkter eller tjänster samt u

Projektet har lett till följande indikatorer:

2 nya tekniker införda

1 ny besöksanledning

1 projekt för tillgång till natur- och kultur

 

LAGs prioriteringsbeslut med motivering

LAG beslutade att prioritera ansökan om medel till ” Hällesjö – djupkartor och mobilapp” med ändringar.

Projektet ” Hällesjö – djupkartor och mobilapp” SJV 2017-1286 föll väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 4 natur- och kulturbevarande insatser, och projektet uppnår kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. Innehållet i projektet stämde väl med Landsbygdsfondens inriktning och bedömningen har skett med de lokala urvalskriterierna för insatsområde 4, natur- och kulturbevarande.

LAG bedömde att projektet kunde bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. Projektet hade en långsiktig ansats och förväntades leda till hållbara lösningar. Projektet bedömdes bidra i mycket stor utsträckning till lokal mobilisering, ökad natur- och kulturturism samt till ökad tillgänglighet till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv.

Projektet sökte stöd ur Europeiska fonden för landsbygdsutveckling.

Mer information om föreningen och området finns på föreningens hemsida. http://www.hallesjofishing.se/se

Läs mer i reportaget om projektet.

Se också en kort film om projektet.

Prioriterade projekt 21 juni