Förstudie Gumsekullen

Förstudieprojektet Lokalt initierad utveckling av frilufts- och naturturismaktiviteter kring Gumsekullen prioritereades av Leader Mittland Plus och kunde få upp till 180 000 kr från bland annat Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och partnerskapet Leader Mittland Plus.

Förstudien skulle sondera förutsättningarna för utveckling av frilufts- och turisminriktade aktiviteter i Njurunda, med utgångspunkt i de aktiviteter som erbjuds och som kan erbjudas i trakten av Gumsekullen.

Det förväntade resultatet envar  lokal utvecklingsstrategi för utnyttjande av de förutsättningar som finns för frilufts- och turisminriktade aktiviteter och den skulle vara utvecklad och presenterad.

Det långsiktiga målet var att stimulera till entreprenörskap med turism- och friluftsinriktning samt skapa förutsättningar för en organiserad och sammanhållen utveckling av frilufts- och turisminriktade aktiviteter i området. Det ingick också i det långsiktiga målet att stärka det lokala samhällets attraktivitet som plats att bo och verka på genom att utveckla det utbud av friluftsaktiviteter som erbjuds.

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus bedömde projektet med de lokala urvalskriteriefrågorna.  LAG bedömde att det fanns ett stort behov av projektets resultat och att projektet i stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar samt att projektet i hög utsträckning kunde påverka ett lokalt samhälle.

Projektet bedömdes också i mycket hög utsträckning bidra till mer naturturism och ökad tillgänglighet till lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv.

Samarbetsprojekt skoglig utbildning

Förstudien och samarbetsprojekt Skoglig utbildning Birka har prioriterats av Leader Mittland Plus och kan få upp till Samarbetsprojekt skoglig utbildning Birka 73 735 kr från bland annat Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och partnerskapet Leader Mittland Plus.

Förstudien syftar till att planera en framtida oberoende folkhögskoleutbildning om skog, hållbar utveckling, och skogsbruk för skosbruk för skogsägare och skogligt intresserade privatpersoner i Mellannorrland, samt undersöka möjligheten att föra in andra aspekter på att bo och bedriva verksamhet på landsbygden som exempelvis odling och djurhållning i utbildningen.

Projektet ska koppla samman branschens privata och offentliga aktörer för att skapa en oberoende utbildning, och ge skogsägare och andra intresserade en möjlighet att ta till sig kunskap som de kan använda för att uppnå största möjliga nytta av sitt skogsägande.

Projektet förväntas bland annat leda till ett kontaktnät av aktörer i branschen som vill delta i produktionen av utbildningen, en detaljerad plan för hur utbildningen skall genomföras, en detaljerad plan för hur undervisningsmaterialet skall produceras och sammanställas, en detaljerad plan för hur utbildningen skall marknadsföras samt ett produktionsteam som kan filma och redigera föreläsningar.

Den lokala aktionsgruppen (LAG) bedömer att det finns ett mycket stort behov av projektets resultat, att projektet har mycket tydliga mål, i stor utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar och för minskad miljöpåverkan.

Projektet bidrar i mycket stor utsträckning av mångfalden i jord- och skogsbruk samt kan bidra till att utveckla och bevara det öppna landskapet. Projektet bedöms också i hög utsträckning leda till fler företag/arbetstillfällen och nya klimatsmarta produkter/tjänster.

Projektet är ett samarbetsprojekt över tre leaderområden, och identiska ansökningar har även prioriterats i Leader 3sam och Leader Skog, Sjö och Fjäll.

Frukostmöte i Gällö 17 april

17 april deltar Leader Mittland Plus i företagarnas frukostmöte i Gällö kl 8.00. Har du funderingar kring Leaderstöd i allmänhet eller har en projektidé du vill prata vidare om har du möjlighet att träffa oss där.