Folkets hus mitt i byn

Folkets Hus och Parker Södra Norrlands projekt Förstudie Folkets hus mitt i byn prioriterades stöd från Leader Mittland Plus. Projektets stöd kom bland annat från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och från det lokala leaderpartnerskapet.

Förstudien skulle skapa förutsättningar för hållbar utveckling genom att ta fram en handlingsplan för att utveckla områdena runt respektive Folkets Hus samt ett strategiskt underlag för Folkets Hus och Park centralt i beslut som skulle stödja de lokala Folkets Husen på landsbygd.

Förstudien undersökte vilka behov som fanns och vilka resurser som behövde sättas in för att tillfredsställa dessa behov. Syftet var också att utreda förutsättningarna och intresse bland föreningar och företag för framtida utvecklingsinsatser.

Den lokala aktionsgruppen LAG gjorde en bedömning med urvalskriteriemallen för insatsområdet bedömde att projektet i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar och det fanns ett stort behov av projektet.  LAG har bedömde bland annat att projektet i mycket stor utsträckning kunde bidra till nya och utvecklade mötesplatser. Förstudien fick ett villkor i beslutet att resultatet skall vara allmängiltigt för medborgarhusens roll, snarare än organisationen som söker stödet.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 249 320 kr, fördelat på 167 044 kr (67 %) stöd och LAG och 82 276 kr (33 %).

Projektet är nu slutrapporterat och har publicerat slutrapporten på sin hemsida. Följ länken så kommer du direkt dit.

Turistboende Matfors

Samhällsbyggarna ek förening fick stöd från Leader Mittland Plus till projektet Förstudie Boendelösning Matfors  och projektet fick  startbeslut från Jordbruksverket. Stödet kommer bland annat från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och det lokala leaderpartnerskapet.

Syftet med förstudien var att utreda behovet av turistboende i Matfors och att ta fram en handlingsplan för utveckling av framtida turistboende i Matfors, samt att ta fram en finansieringsplan för de nya lösningarna.

Den lokala aktionsgruppen LAG har gjort en bedömning med urvalskriteriemallen för insatsområdet och bedömde att det fanns ett mycket stort lokalt behov av projektet. Projektet bedömdes i mycket stor utsträckning jobba för långsiktigt hållbara lösningar. LAG bedömde bland annat att projektet i mycket stor utsträckning kan bidra till fler produkter och tjänster och i mycket stor utsträckning kan bidra till ökad besöksnäring.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 200 000 kr, fördelat på 134 000 kr (67 %) stöd och LAG och 66 000 kr (33 %).

Seniorboende Fränsta

Föreningen Kraftsamling Fränsta fick projektet Förstudie – Seniorboende Fränsta? prioriterat av den lokala aktionsgruppen LAG. Stödet kom bland annat från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och det lokala partnerskapet i Leader Mittland Plus.

Syftet med förstudien var att utreda förutsättningar för att bygga ett seniorboende i Fränsta genom att genomföra markundersökning på tänkt mark, marknadsundersökning för att se om intresse finns för boendeformen,  informationsmöten för allmänheten och intressenter.

LAG gjorde en bedömning med urvalskriteriemallen för insatsområdet och bedömde att det finns ett mycket stort lokalt behov av projektet. Projektet bedömdes i mycket stor utsträckning jobba för långsiktigt hållbara lösningar och i stor utsträckning jobbade för mobilisering/lokala attityder.

LAG bedömde bland annat att projektet i mycket stor utsträckning kunde bidra till fler produkter och tjänster inom tillgänglighet och i mycket stor utsträckning kan bidra till nya lokala boendemöjligheter.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 199 450 kr, fördelat på 133 631,50 kr (67 %) stöd och LAG och 65 818,50 kr (33 %)

Lokal förädling Ljustorp

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus prioriterade projektet Lokal förädling och gemensamt tillagningsskök Ljustorp. Ljustorps bygdegårdsförening får stödet, som bland annat kommer från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och det lokala partnerskapet.

Projektet skulle skapa förutsättningar för lokal förädling och därmed skapa bättre förutsättningar för fler lokala matentreprenörer och uppnå ökad samverkan mellan lokala matentreprenörer och lokala producenter, en ny kreativ mötesmatplats, en ny kollektiv lösning för ett lokalt problem, minst två aktiva matentreprenörer  och ett nytt företag inom lokal mat.

LAG gjorde en bedömning med den lokala urvalskriteriemallen för insatsområdet och bedömde att det fanns ett lokalt behov av projektet. Projektet bedömdes i mycket stor utsträckning jobba för långsiktigt hållbara lösningar och med mobilisering/lokala attityder. LAG bedömde bland annat att projektet i mycket stor utsträckning kan bidra till fler produkter och tjänster och i stor utsträckning kan bidra till ökat entreprenörskap.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 140 000 kr inklusive offentlig resurs, fördelat på 93 800 kr (67 %) stöd, 36 200 kr (25,9 %) LAG och 10 000 kr (7,1 %) offentlig resurs Timrå kommun.

Utveckling av Ånge Camping

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus prioriterade Utveckling av Ånge Camping för projektstöd inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling inom det lokala partnerskapet.
Ansökan avsåg ett delprojekt i en större utvecklingssatsning av föreningarna som är verksamma inom campingområdet. Delprojektet ansågs som förutsättningsskapande och möjliggjorde den fortsatta utvecklingen. Projektet uppförde en tillfartsväg som idag är anpassad för moderna, tyngre fordon för rekreationsområdet inklusive camping, båtklubb, bad, konstpark och naturmiljöer. Projektet upprättade även utomhusbelysning i anslutning till vägen för rekreationsområdets besökare som finns tillgänglig under höst och vår.

Delprojektet bidrog till ökat utnyttjande av rekreationsområdet, ökade attraktionskraften för Ånge samt bidrog till ökat antal besökare i Ånge kommun. Rekreationsområdet, inklusive camping, konstpark och båtplatser gjorde i projektet tillgängligt för tyngre fordon, inklusive husvagnar och husbilar liksom båttrailers genom en ny tillfartsväg.
LAG bedömde projektet med urvalskriteriemallen för insatsområdet och bedömde att projektet i mycket hög utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar och bidrar till fler företag och arbetstillfällen. Utöver det bedömde LAG att det fanns ett stort behov av projektet och att det i mycket hög utsträckning skulle bidra till ökad service. Projektet bedömdes också i stor utsträckning leda till ökat entreprenörskap, fler produkter och tjänster samt diversifiering/förädling.
Jordbruksverket fastställde ett maximalt stödbelopp till 1 756 000 kronor. Stödet fördelades på 67 % projektstöd och 33 % LAG-pott.

Blir du nyfiken att veta mer om projektet? Läs reportaget ”Fler campingplatser ökar Ånges attraktionskraft”.

 

Interaktiv tillgänglighetsguide får startbeslut

Timrå kommuns projekt Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide har prioriterats av Leader Mittland Plus för stöd till genomförandeprojekt inom Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling (EJFLU) och Jordbruksverket har nu fattat beslut om stöd till förstudien.

Syftet med projektet är att på sikt tillgängliggöra Timrå kommun för personer med funktionsnedsättning.

Vid projektets slut ska en ha kartlagt befintliga applikationer och programvaror för tillgänglighetsinformation för personer med funktionsnedsättning, ha identifierat hållbara samverkansformer och användarvänliga applikationer och ha tagit fram en handlingsplan för att utveckla och driftsätta en framtida applikation för tillgänglighetsinformation för den geografiska ytan Timrå kommun.

Projektets målgrupp är i första hand personer med funktionsnedsättning med anhöriga, samt personer som jobbar med personer med funktionsnedsättning.

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus bedömer att projektet i mycket stor utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar, att det finns ett mycket stort behov av projektets resultat och att det i mycket hög utsträckning för nya produkter och tjänster inom tillgänglighet, samt bidrar till tillgänglighet till natur och friluftsliv för alla. Projektet kan i hög utsträckning bidra till lokala attityder och mobilisering och till utvecklade mötesplatser. Projektet har ett tydligt mål och bedöms påverka ett lokalt samhälle.

Projektet får som mest 180 000 kr från Leader Mittland Plus och sökande går själv in med 65-95 000 kr.