Förstudie Äventyrspark pilgrim viking Stöde

Stöde företagarförening har fått leaderstöd till projektet Förstudie Äventyrspark Pilgrim Viking.

Projektet ska mobilisera lokalbefolkningen och undersöka förutsättningar för att skapa en Äventyrspark i Stöde. Projektet ska också ta fram underlag för uppförande av äventyrsparken genom att budgetera, undersöka marknaden, organisationsform, form för ungdomsföretagande/socialt företagande m.m.

Genom att projektet genomförs tillförs ny kunskap, kontakter fördjupas och gemensam vision skapas för fortsatt arbete framåt.

Långsiktigt mål är att skapa en Äventyrspark pilgrim-viking för målgruppen barn med ett så brett engagemang som möjligt bland aktörer i Stödebygden. Målet är också att parken ska kunna drivas på lång sikt och framgent vara en kreativ och kulturell mötesplats för bygdens innevånare såväl som en försörjningsmöjlighet.

Fond: Landsbygdsfonden

Projekttid: t o m 2018-03-30

Beslutsmotivering: Projektet ” Förstudie äventyrspark pilgrim viking Stöde” faller väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 2, företagande och utvecklat entreprenörskap, och projektet uppnår kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. LAG har bedömt att det finns ett stort lokalt behov av projektet och kan i stor utsträckning bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. LAG bedömer också att projektet har en långsiktig ansats och förväntas leda till hållbara lösningar. Projektet bedöms bidra i stor eller i mycket stor utsträckning till lokal mobilisering, ökad besöksnäring, ökat entreprenörskap, fler produkter och tjänster samt ökad inkludering.

Datum för prioritering: 2016-12-07

Förstudie Tillväxt Alnö

Förstudiens syfte är att inventera, sortera och analysera vilka frågor som har förankring hos såväl befintliga företag, möjliga nya medlemsföretag, lokalsamhället i stort samt medborgarna. Frågor som skall belysas är hur målen skall uppnås, vilka frågor som föreningen skall arbeta med, hur föreningen kan bli den verkstad som jobbar mot målen, och hur verksamheten skall genomföras.

 

 

Målgrupp: Företagare på Alnö, tänkbara nya företagare, övriga representanter för lokalsamhället exempelvis skola, räddningstjänst samt medborgarna på Alnö.

Fond: Landsbygdsfonden genomförande

Fastställt stödbelopp: 180 000 SEK varav 120 600 SEK Jordbruksverket/EU och 59 400 SEK LAG-pott

Projektägare: Alnöföretagarna

Projekttid: t o m 2017-08-31

Beslutsmotivering: Projektet ” Förstudie Tillväxt Alnö” faller väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 2, företagande och utvecklat entreprenörskap, och projektet uppnår kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. LAG har bland annat bedömt att det finns ett stort behov av projektet lokalt. Projektet skall jobba för lokal mobilisering och bedöms i hög utsträckning kunna bidra till fler produkter och tjänster, miljöcertifiering, ökat entreprenörskap och inkludering.

Datum för prioritering: 2016-12-07

Alnöföretagarnas hemsida

Förstudie Kustvägen 2.0

Förstudien ska undersöka förutsättningar och behov för att sedan lyfta hela Kustvägen området till en högre nivå vad gäller utveckling av helheten.

I aktiviteterna ingår bland annat att

 • Besöka samtliga platser i området och träffa privatpersoner, entreprenörer, politiker, tjänstemän och samarbetspartners.
 • Djupgående intervjuer
 • Studiebesök till närliggande områden
 • Dokumentation

Resultatet av förstudien skall ge en utveckling som ger fler företag, fler samarbeten, ökat entreprenörskap och fler besökare. Fler företag, fler samarbeten, ökat entreprenörskap och fler besökare. En destination av hög nationell nivå.

Fond: Landsbygdsfonden

Fastställt stödbelopp:  173 058 SEK varav 122 649 SEK Jordbruksverket/EU och 50 409 SEK LAG-pott. Resterande 10 000 kr Sundsvalls kommun.

Projektägare: Kustvägen ek för

Beslutsmotivering: Projektet ” Förstudie Kustvägen 2.0” faller väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 2, företagande och utvecklat entreprenörskap, och projektet uppnår kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. LAG har bedömt att det finns ett stort lokalt behov av projektet och kan i stor utsträckning bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. LAG bedömer också att projektet har en långsiktig ansats och förväntas leda till hållbara lösningar. Projektet påverkar ett lokalt samhälle och bedöms bidra i stor eller i mycket stor utsträckning till lokal mobilisering, ökad besöksnäring, ökad service, ökat entreprenörskap, ökad diversifiering samt inkludering.

Prioriteringsbeslut: 2016-12-07

www.kustvagen.se 

Ett färgstarkt Färja – ökad tillgänglighet till kust och hav i Timrå kommun

Tynderö fiskareförening har fått leaderstöd till projektet Ett färgstarkt Färja.

Syftet med projektet är att investera i turistisk infrastruktur för att förbättra förutsättningarna för en ökad turism längs kusten genom att knyta ihop land och hav. Målet är att öka servicegraden och förbättra förutsättningar för ökad turism genom att erbjuda boende och caféverksamhet till stöd för närliggande befintliga näringsverksamheter.

I Timrå genomfördes 2014 en förstudie. Målet med förstudien var att nå kunskap om och ta fram förslag till utvecklingsinsatser. Följande behov identifierades:

 1. Fler boende av varierande standard för turister behövs
 2. Servicegrad i Timrås gästhamnar måste förbättras för att locka strömmen av båtturister.
 3. Behov av att förlänga turistsäsongen, samverka genom paketering av boende, äta och uppleva.

Projektet löser ovanstående behov.

Projektet ska genomföras som ett samverkansprojekt mellan Tynderö Fiskareförening som äger mark och byggnader vid Färja Fiskeläge och Näringslivskontoret vid Timrå kommun. Tynderö Fiskareförening är projektägare och Timrå kommun bistår projektet med personella resurser i form av projektledare.

Följande aktiviteter planeras att ingå i projektet:

– Kanalbryggan: Renovering av den 155 meter långa Kanalbryggan, rusta upp befintlig brygga, uppriktning och komplettering av fundamentet som består av pålar. Ny gångtrall monteras och handikappanpassas.

– Café Kylhuset: Befintlig byggnad renoveras exteriört och interiört och inreds med nytt kök, wc, ventilation mm. En utbyggnad på 50 m2 görs samt ett nytt trädäck byggs för att serva caféverksamhet.

– Minireningsverk, ett reningsverk som hanterar avlopp och vatten på ett miljömässigt hållbart vis.

Projektet har beviljats som mest 720 000 SEK i leaderstöd, varav 720 000 SEK från Landsbygdsfonden och Jordbruksverket. Övrig offentlig medfinansiering från Timrå kommun 720 000 SEK.

Projekttid: t o m 2018-09-30

Projektet beslutades av Jordbruksverket 2017-04-28.

https://www.facebook.com/TynderoFiskareforening/ 

Mikrofonder för social ekonomi Västernorrland

Projektets ska bland annat

 • Etablera och förankra en regional mikrofond
 • Bygga en plattform för social ekonomi och lokal utveckling genom att etablera en mikrofond som stärker den sociala ekonomin i Västernorrlands län genom mikrofinansiering, rådgivning och affärsutvecklingsstöd
 • Möjliggöra utveckling där befintliga finansieringssystem normalt inte verkar
 • Göra mikrofonden känd som ett alternativt finansieringsinstrument

Fond: Landsbygdsfonden genomförande

Fastställt stödbelopp: 534 950 SEK varav 358 417 SEK EU/Jordbruksverket och 176 533 SEK LAG-pott

Projektägare: Coompanion Västernorrland

Projekttid: t o m 2019-06-30

https://vasternorrland.coompanion.se/startsida/projektverksamhet/mikrofonden-vasternorrland/ 

Förstudie turistisk samverkan kring Revsundssjön

Projektet skall verka för samverkan mellan näringsliv och föreningsliv för utveckling av turistbranschen runt Revsundssjön och svara på hur Revsundssjön/Lake Revsund kan attrahera fler internationella turister.

Projektet genomfördes 2017-2018 och är avslutat. I projektet ingick bland annat att undersöka hur Revsundssjön/Lake Revsund kan bidra till fortsatt produktutveckling och paketering av presumtiva och befintliga besöksmål och naturområden, att aktörerna lär känna varandra, hittar samsyn och utvecklar en plan för framtidens gemensamma arbete med den internationella turistmarknaden.

Målgruppen för projektet var näringsliv och föreningar, idag verksamma eller framtida verksamma inom besöksnäringen kring Revsundssjön.

 

Projektet har presenterat en förstudierapport och resultatet har också presenterats på lake Revsunds hemsida.

 • 1 nytt företag
 • 1 ny samarbetskonstellation
 • 1 virtuell mötesplats
 • 1 ny lösning
 • 30 deltagare inkludering i lokalsamhället
 • 30 deltagare i kompetensutveckling
 • 1 projekt för entreprenörskap
 • 1 projekt för integration på landsbygd

 

Fond: Landsbygdsfonden

Projektet har bedömts med urvalskriterier för den lokala strategins insatsområde 2, ökat entreprenörskap.

 

Utnyttjat stödbelopp: 163 456 SEK från EU, Stat och det lokala leaderpartnerskapet, 70 848 SEK egen privat finansiering.

Projektägare: Revsunds prästgård AB

 

www.lakerevsund.com

 

Mobil samåkning Timrå

Timrå Bygderåd har beviljats leaderstöd till projektet Mobil samåkning Timrå.

Syftet med projektet är skapa förutsättningar för hållbart resande inom Timrå kommun och att förbättra kommunikationer till, från och på landsbygden. Det ska vara möjligt att bo och verka på landsbygden utan både bil och körkort.

Sökanden vill genomföra detta genom att bilda lokala noder, en form av interaktiva mötesplatser där man kan hitta samåkningsmöjligheter. En bieffekt är också bättre kontakt mellan olika människor, åldrar och bakgrund på landsbygden.

Målgrupp: Boende på landsbygd med tyngdpunkt på icke bilburna som ungdomar, äldre och nyanlända. Ska de attrahera boende och inflyttande måste det gå att ta sig till och från arbete, service och fritidssysselsättningar. I kommunen finns idag nyanlända boende och isolerade ute på Åstön och sökande vill med projektet bidra till en ökad integration och livskvalitet för dessa människor.

Projektet har beviljats som mest 641 088 SEK fördelat 436 309 SEK på Landsbygdsfonden/Jordbruksverket och 214 899 SEK LAG-pott

Slutdatum: 2018-03-31

http://www.timrabygderad.se/

www.logdo.se

Svartvikstorn i Myre trafikplats

Föreningen Svartviksdagarna har beviljats leaderstöd till projektet Kopia av Svartvikstorn i Myre trafikplats.

Syftet med investeringen är att uppföra en replik av ett historiskt landmärke, Svartvikstornet, vid  Myre trafikplats. Tornet skall bidra till att uppmärksamma turister på området och bidra till fler besökare på landsbygden. I förlängningen kan fler besökare bidra till ett överlevande samhälle och en blomstrande verksamhet längs vägen.

Målet är en ny turistattraktion genom att uppföra en byggnad, en replik av det så kallade Svartvikstornet, ett vattentorn uppfört cirka 1860 i Svartviks industriområde. Målet är också att ha iordningställt den yttre miljön bland annat genom planteringar, bänkar och bord samt skyltar.

I målet ingår också att det i den uppförda byggnaden skall inredas en turistinformationspunkt.

Investeringen består i att uppföra en byggnad och iordningställa den yttre miljön samt en turistinformationspunkt i byggnaden.

Projektet kan få som mest 1 058 151 kr och de offentliga resurserna kommer från Landsbygdsfonden, Jordbruksverket och Leader Mittland Plus.

Beslutsmotivering

Projektet ” Kopia av Svartvikstorn i Myre trafikplats” SJV 2016-4270 (efter ändringsansökan) faller inom den lokala strategin avseende insatsområde 2 entreprenörskap. Projektet uppnår kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. LAG har bedömt insatsen som långsiktig och att det finns ett mycket stort behov av projektet. I samband med att E4 fick ny sträckning är det färre turister som hittar vägen ut till kustvägen och området däromkring. Den tidigare turistinformationen i Svartvik har avvecklats, och ingen turistinformation finns i områdets södra del, där trafiken är hög. Initiativet bedöms som förutsättningsskapande och bidrar till strategins måluppfyllelse genom att i mycket stor utsträckning kunna bidra till ökad besöksnäring och ökad service, samt i stor utsträckning bidrar till fler företag och arbetstillfällen, fler produkter och tjänster samt ökad service.

Projekttid: t o m 2019-06-30

Kreativ Mötesplats Liden

I Liden finns behov av en kreativ lättillgänglig mötesplats där ungdomar med olika idéer och kulturer kan mötas. Funderingar finns på en allaktivitetsplan, pumptrack- och/eller mountainbikebana för att motivera barn till rörelse. Av stor vikt är att ungdomarna själva är med i denna process så att det blir rätt och att de även känner sig stolta och tar ansvar för att mötesplatsen inte förstörs i framtiden. Föreningen Indalsleden söker stöd för ett projekt i två steg, där detta beslut avser en mobilisering för att skapa engagemang och delaktighet kring en allaktivitetsplats, och nästa steg är genomförandet av investeringen.

Aktiviteter:

 1. Samordna idéer och önskemål med lärare och ungdomar/elever vid Lidens skola
 2. Träffa och prata med ungdomar kring prioriteringar för mötesplatsen
 3. Samverka med Sundsvalls kommun i deras arbete med allaktivitetsplan
 4. Marknadsföra och visa förslag på mötesplatsen i Liden
 5. Hitta långsiktig lösning för underhåll och ansvar av mötesplatsen.

Projektägare: Föreningen Indalsleden

Fond: Landsbygdsfonden genomförande

Sökt stöd: 105 525 SEK från Jordbruksverket och 51 975 SEK från Leader Mittland Plus

Förstudie; Mountainbikeleder i Ljungandalen?

Projektet Förstudie Mountainbikeleder i Ljungandalen? genomfördes 2016-2017 av Firma Lotten Rapp. Syftet med projektet var att genom samverkan öka kunskapen kring cyklingens eventuella potential samt utreda möjliga tillvägagångssätt för att nå en hållbar och tillgänglig cykling i området.

Projektet gav kunskap till företagare och föreningar i området, Ånge kommun och övriga cykelintresserade gällande cyklingens eventuella potential som turistnäring och ökad tillgänglighet till naturen för de boende i området.

Genom samverkan ökade kunskapen kring cyklingens eventuella potential och möjliga tillvägagångssätt för att nå en hållbar och tillgänglig cykling i området utreddes.

Resultatet är en förstudierapport gällande potentialen i cykelsatsning i Ljungandalen.

Projektets aktiviteter har bland annat varit marknadsundersökning, markägarkontakter, framtagande av en förstudierapport samt slutredovisning.

Resultat

En skriftlig förstudierapport är resultatet av förstudien.

Målet har varit att samla kunskap om att utveckla cykeldestination i en förstudierapport som kan vara arbetsmaterial i grund för det fortsatta arbetet. Förstudien har varit mycket givande för det fortsatta arbetet, mer än vi tidigare trott till och med. Vi har lärt oss mycket. Vi ser bland annat nu att vi har behövt rikta om oss lite, vår målgrupp till våra stigar är inte bara högpresterande mountainbikecyklister, utan även familjer som vandrar, löpare etc.

Projektet har lett till följande indikatorer:

1 ny teknik som införts (arbetsmetoden för förstudien)

6 nya samarbetskonstellationer (1 nytt cykel-nätverk i Ljungandalen samt 5 sammarbetskonstellationer med företag, föreningar, destinationsbolag, kommun, markägare samt med andra cykeldestinationer)

1 projektstöd till företag (företagsstöd)

1 projekt med inriktning tillgång till natur- och kultur

Effekter
 • Ökad kompetens eller lärande
 • Nya samarbeten eller nätverk
 • Ny eller innovativ teknik, produkter eller tjänster,
 • Utvecklingen av den lokala landsbygden
Projektägare

Firma Lotten Rapp

Fond och budget

Fond: Landsbygdsfonden genomförande

Insatsområde i strategin: insats 2 entreprenörskap

Projektstöd: 87 000 SEK EU/Jordbruksverket, total budget 145 000 kr.