Förstudie Gumsekullen

Förstudieprojektet Lokalt initierad utveckling av frilufts- och naturturismaktiviteter kring Gumsekullen prioritereades av Leader Mittland Plus och kunde få upp till 180 000 kr från bland annat Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och partnerskapet Leader Mittland Plus.

Förstudien skulle sondera förutsättningarna för utveckling av frilufts- och turisminriktade aktiviteter i Njurunda, med utgångspunkt i de aktiviteter som erbjuds och som kan erbjudas i trakten av Gumsekullen.

Det förväntade resultatet envar  lokal utvecklingsstrategi för utnyttjande av de förutsättningar som finns för frilufts- och turisminriktade aktiviteter och den skulle vara utvecklad och presenterad.

Det långsiktiga målet var att stimulera till entreprenörskap med turism- och friluftsinriktning samt skapa förutsättningar för en organiserad och sammanhållen utveckling av frilufts- och turisminriktade aktiviteter i området. Det ingick också i det långsiktiga målet att stärka det lokala samhällets attraktivitet som plats att bo och verka på genom att utveckla det utbud av friluftsaktiviteter som erbjuds.

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus bedömde projektet med de lokala urvalskriteriefrågorna.  LAG bedömde att det fanns ett stort behov av projektets resultat och att projektet i stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar samt att projektet i hög utsträckning kunde påverka ett lokalt samhälle.

Projektet bedömdes också i mycket hög utsträckning bidra till mer naturturism och ökad tillgänglighet till lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv.