Upphandling utredningsarbete vattenåtgärder Tynderö

Offertförfrågan – förstudie Tynderösundet

Härmed inbjudes ni att lämna offert för en planerad förstudie, ”Förstudie Vattenåtgärder i Tynderö” som ska genomföras oktober 2022 till mars 2023 i Tynderösundet i Timrå Kommun.

Beställare:       Leader Mittland Plus, 802496-8961

Projektägare och avtalspart: Leader Mittland Plus

Urval bland offerter baseras på följande:

 • Uppdraget måste kunna utföras nu, då projektet ska vara genomfört och slutrapporterat till Jordbruksverket senast sista veckan i mars 2023. Detta ställer krav på att offerten innehåller information om när arbetet kan börjas och avslutas, samt att det framgår att arbetet kan utföras tämligen omgående.
 • Offerten ska innehålla en tidplan för arbetet och en beskrivning av omfattningen av det planerade arbetet som visar att arbetet kommer att kunna genomföras inom projektets tidsram.
 • Pris ska framgå av offerten, och kan lämnas som ett fast pris för uppdraget eller per timme med ett maxpris. Projektet har en fast budget för uppdraget och för att vara aktuell för uppdraget måste offerten rymmas inom given budget. Vid likvärdiga anbud kommer det bästa priset i förhållande till offererat innehåll att prioriteras.
 • Anbudslämnaren ska lämna referenser på tidigare utförda arbeten inom relevant ämnesområde och uppgifter om utförarens kompetens som styrker att hen är lämplig att utföra uppdraget.

Offerssvar skall ha inkommit till Leader Mittland Plus senast den 10 oktober 2022 kl 12.00.

Efter att offerterna öppnats och jämförts kommer besked att lämnas ganska omgående då projektet behöver startas snabbt.

Kontaktpersoner för innehållet i uppdraget:

Uppdraget avser en förstudie som är initierad av Tynderö Fiskareförening med organisationsnummer 889201-9251, och det är också föreningen som kan svara på frågor om uppdragets innehåll och fakta som rör den specifika platsen. Svarar på dessa frågor gör:

Kari Jussila            070-3220710    kari@jussila.se

Claes-Eric Selling 070-6567655    lillakero478@gmail.com

Kontaktpersoner för avtal och ekonomi:

Leader Mittland Plus är officiell projektägare, och frågor som rör avtal och ekonomi i projektet besvaras av Erika Larsson Karinaho på 070-316 23 66 eller erika.larsson@mittlandplus.se.

Adress och ort för projektet: Tynderö Fiskareförening, Unnviksvägen 6, 861 94 Söråker

Plats: Tynderösundet, Timrå kommun, Västernorrlands län

Leverans av slutrapport: Förstudierapport ska levereras till både Tynderö Fiskareförening och Leader Mittland Plus i pappersform och digitalt senast 25 mars 2023.

 

Förutsättning för en förstudie

Då både Leader Mittland Plus och Tynderö Fiskareförening är ideella föreningar förutsätter uppdraget kommande förstudie att projektet får ett positivt beslut av Jordbruksverket och att det inkommer offerter som kan genomföra uppdraget inom projektstödsramen 300 000 kr inklusive moms.

Bakgrund

Tynderösundet består av fyra delar: Inre och yttre Tynderösunden, plus två kanaler, den östra och den södra. Området kring Tynderö är ett område med stora värden både för yrkesfiske, naturvård, rekreation och turism. Stora insatser görs för besöksnäringen med basen i det som en gång var ett område för yrkesfisket. Alla delar av sundet och farlederna är i akut behov av en grundlig återställning/renovering. Yrkesfiskare har varit verksamma på Tynderö sedan 1500 talet då Gävlefiskarna hade fiskeprivilegium efter norrlandskusten, Tynderö kanal var en avgiftsbelagd farled redan 1898 och utgjorde den huvudsakliga vägen för ångbåtstransporter mellan Sundsvall och Härnösand.

Allt eftersom ångbåtstrafiken avtog och en järnväg byggdes mellan Sundsvall och Härnösand minskade underhållet och slutligen också ansvarstagandet för kanalen. Resultatet har blivit att det blir svårare och svårare för varje år att fortsätta bedriva verksamhet med stöd av kanalen och sunden, eftersom den ökade igenslamningen hindrar större båtar från att komma in till sina verksamhetslokaler.

Vad bör göras

Tynderö Fiskareförening ser ett akut behov av räddning och restauration av kanaler och sund genom muddring för att återskapa ett segeldjup i farleden på 3,5 till 4,0 m (ursprungligen 12 fot), återställa kanalbredden på 20 m vid normalvattenstånd, att öppna upp för vattenflödet vid bron till Åstön, att minska skadlig växtlighet i sundet för ett friskt vatten och sund maritim miljö, samt återställa fiskbestånden. Övergödningen behöver stoppas.

För att kunna gå vidare och eventuellt genomföra en framtida muddring måste en geoteknisk undersökning/förstudie genomföras som tar hänsyn till grundförhållanden, geologiska förutsättningar, eventuella miljöföroreningar samt som ger en ekonomisk kalkyl för att kunna sätta igång ett framtida genomförande projekt.

Det planerade arbetet bedöms vara tillståndspliktigt enligt Miljöbalken. En ansökan kommer, såvitt nu kan förutses, att avse tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet (MB 11 kap.) i form av muddring samt uppläggning av muddermassor för avvattning och återanvändning. Åtgärderna och deras miljöpåverkan skall beskrivas översiktligt i denna förstudie.

Innehåll i förstudien enligt nedan, se bifogat svarsformulär

 • Projektledning/administration/möten – resor och övriga omkostnader
 • Fältmätning och analyser
 • Provtagning sediment och bottenprover, minst 12 provpunkter (ange om högre antal)
 • Lodning/sonar
 • Drönar foto
 • Analys/laboratorium
 • Lagring av prover i minst 24 månader skall ingå för ev. senare analyser
 • Utredning miljökonsekvenser
 • Utredning föreslagna arbeten
 • Utredning om dumpning/deponering och bortforsling
 • Slutsatser/rekommendationer/rapportskrivning/slutrapport
 • Rapporten skall utgöra fullgott underlag till en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

 

Geografi: Timrå Tynderösundet består av fyra delar: Inre och yttre Tynderösunden, plus två kanaler, den östra och den västra(södra), samtliga skall ingå i studien. De röda strecken i bilden nedan markerar ungefärligen de primära områden för förstudien, alternativt kan, vid Västra kanalen, utredas området väster om Kattskären, markerat med grönt.  Övrigt

Planerat startdatum: Snarast efter anbudets antagande, dock senast under Q3 2022

Slutdatum: 2023-03-31 ska projektet vara slutredovisat till Jordbruksverket. Sista möjliga betalningsdag för faktura är 2023-03-25 för att projektet ska hinna redovisas enligt tidplanen.

Fakturering: Delredovisning är möjlig. Slutbetalning sker vid slutrapportering. Vid avbrutet uppdrag utgår ingen ersättning. Obs att projektets slutdatum avser när projektet ska vara redovisat till Jordbruksverket, vilket innebär att er rapport ska vara hos oss senast 25 mars 2023 och fakturan måste vara utställd så att den betalas i god tid innan den 31 mars 2023.

Avstämning: Digitala möten var 14:e dag mellan leverantören och representanter från Tynderö fiskareförening enligt överenskommelse.