bild på böcker

Ånge bokhandel

Projektet var ett genomförandeprojekt och projektet beviljades projektstöd från Jordbruksfonden (EJFLU) och insats 2 entreprenörskap och fler nya hållbara försäljningskanaler för att nå marknad i den lokala insatsmatrisen.

Syftet var att säkerställa att invånarna i Ånge/Bräcke har lokal service i hembygden samt att utveckla en ny verksamhet genom nya former och av service till bygden invånare. Projektet fokuserade på  att utveckla ett kollektivt entreprenörskap där fokus ligger på allmänhetens service.

LAG gjorde en bedömning av projektets syfte och mål utifrån projektets beskrivning. LAG bedömde att
projektet i mycket stor utsträckning arbetade långsiktigt och ledde till hållbara lösningar samt i mycket stor
utsträckning påverkar ett lokalt samhälle. Projektet bedömdes mycket stor utsträckning till fler arbetstillfällen och bidrog till ett nytt kollektivt företag, samt diversifiering av ett lokalt utbud.

Beslutet avsåg ett projektstöd till företag där maxgränsen för projektstöd är 70 % av total budget. För projektstöd till företag kan LAG-potten inte användas, då den innehåller kommunala medel. Därför är beslutet fattat så att 100 % av stödet, 84 000 kr, hämtas från Jordbruksverket/EU, och 0 % av stödet är övrigt offentligt stöd från LAG eller annan motsvarande organisation.

Projektet är avslutat, men vid granskning av slutrapport framkom att det resultatet av projektet är en  livaktig bok-och pappershandel. Utökning av sortimentet har skett, omsättningen har ökat. Ett antal lokala företag har samverkat för
gemensamma aktiviteter.  För invånarna har en mängd aktiviteter genomförts trots pandemin, som t ex författarbesök och kurser i olika ämnen. Projektet har bidragit till digitaliseringsarbetet. En person har fått anställning som direkt effekt av projektet, vilket också bidrar till ökad service på orten.