Förstudie Tynderöleden

Naturskyddsföreningen i Timrå beviljades stöd för att undersöka förutsättning för genomförandet av en kustnära vandringsled från Söråker till Åvike bruk. Resultatet skulle vara en plan med budget och plan för genomförande samt efterföljande drift och underhåll.

Projektet resulterade i en förstudie som utreder och dokumenterar vandringsledens sträckning i detalj samt kartmaterial där leden framgår och vilka åtgärder som behöver vitas med spänger, broar, rastplatser, sevärdheter m.m.

Beslutsmotivering

Projektet ” Förstudie Tynderöleden” SJV 2017-1286 föll inom den lokala strategin avseende insatsområde 3 tillgänglighet, och projektet uppnår kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. Innehållet i projektet stämde väl med Landsbygdsfondens inriktning och bedömningen gjordes med de lokala urvalskriterierna för insatsområde 3, tillgänglighet.

LAG bedömde att projektet kunde bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. Projektet hade en långsiktig ansats och förväntades leda till hållbara lösningar. Projektet bedömdes bidra i mycket stor utsträckning ökad tillgång till natur och friluftsliv för alla. Förstudien bedömdes svara på en konkret frågeställning och resultatet kan i stor utsträckning bidra till att uppfylla strategins mål.

Projektet sökte stöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektet har beviljats maximalt 101 800 kr av LAG.