Förstudie Tynderöleden

Naturskyddsföreningen i Timrå har beviljats stöd för att undersöka förutsättning för genomförandet av en kustnära vandringsled från Söråker till Åvike bruk. Resultatet skall vara en plan med budget och plan för genomförande samt efterföljande drift och underhåll.

Projektet ska resultera i en förstudie som utreder och dokumenterar vandringsledens sträckning i detalj samt kartmaterial där leden framgår och vilka åtgärder som behöver vitas med spänger, broar, rastplatser, sevärdheter m.m.

Beslutsmotivering

Projektet ” Förstudie Tynderöleden” SJV 2017-1286 faller inom den lokala strategin avseende insatsområde 3 tillgänglighet, och projektet uppnår kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. Innehållet i projektet stämmer väl med Landsbygdsfondens inriktning och bedömningen har skett med de lokala urvalskriterierna för insatsområde 3, tillgänglighet.

LAG bedömer att projektet kan bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. Projektet har en långsiktig ansats och förväntas leda till hållbara lösningar. Projektet bedöms bidra i mycket stor utsträckning ökad tillgång till natur och friluftsliv för alla. Förstudien bedöms svara på en konkret frågeställning och resultatet kan i stor utsträckning bidra till att uppfylla strategins mål.

Projektet söker stöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektet har beviljats maximalt 101 800 kr av LAG.

Mobil samåkning Timrå

Timrå Bygderåd har beviljats leaderstöd till projektet Mobil samåkning Timrå, och projektet avslutades 2018.

Syftet med projektet var skapa förutsättningar för hållbart resande inom Timrå kommun och att förbättra kommunikationer till, från och på landsbygden.

Projektet skulle bilda lokala noder, en form av interaktiva mötesplatser där man kan hitta samåkningsmöjligheter för boende på landsbygd.

Projektet avslutades i förtid då det visade sig att engagemanget inte var så stort som förväntat, och projektet blev därför svårt att genomföra så som planerat.

 

Projektet har beviljats som mest 641 088 SEK fördelat 436 309 SEK på Landsbygdsfonden/Jordbruksverket och 214 899 SEK LAG-pott

Inga indikatorer rapporterades som direkt resultat av projektet.

 

http://www.timrabygderad.se/

Kreativ Mötesplats Liden

Föreningen Indalsleden har genomfört ett förstudieprojekt som avslutades 2018.

Bakgrunden till projektet var att i Liden fanns behov av en kreativ lättillgänglig mötesplats där ungdomar med olika idéer och kulturer kan mötas. Funderingar fanns på en allaktivitetsplan, pumptrack- och/eller mountainbikebana för att motivera barn till rörelse. Lidenborna bedömde att det var av stor vikt är att ungdomarna själva var med i denna process så att det blir rätt och att de även känner sig stolta och tar ansvar för att mötesplatsen inte förstörs i framtiden.

Föreningen Indalsleden beviljades stöd för mobilisering för att skapa engagemang och delaktighet kring en allaktivitetsplats, och nästa steg är genomförandet av investeringen.

Aktiviteter:

  1. Samordna idéer och önskemål med lärare och ungdomar/elever vid Lidens skola
  2. Träffa och prata med ungdomar kring prioriteringar för mötesplatsen
  3. Samverka med Sundsvalls kommun i deras arbete med allaktivitetsplan
  4. Marknadsföra och visa förslag på mötesplatsen i Liden
  5. Hitta långsiktig lösning för underhåll och ansvar av mötesplatsen.

 

Fond: Landsbygdsfonden genomförande

Sökt stöd: 105 525 SEK från Jordbruksverket och 51 975 SEK från Leader Mittland Plus