Förstudie vandringsled Tynderö har startbeslut

Föreningen Tynderö fiskareförening har beviljats stöd för att undersöka förutsättningarna för genomförandet av en kustnära vandringsled från Söråker till Åvike bruk. Förstudien förväntas leda till en detaljerad plan med budget och plan för genomförande samt en plan för efterföljande drift och underhåll.

Den tänkta vandringsledens sträckning ska dokumenteras i detalj. Kartmaterial ska tas fram och de åtgärder som behöver vidtas med spångar, broar, rastplatser, sevärdheter m.m. identifieras.

 

Projektet har beviljats som mest 101 800 kr. Stödet kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Jordbruksverket samt från det lokala partnerskapet Leader Mittland Plus.