Seniorboende Fränsta

Föreningen Kraftsamling Fränsta fick projektet Förstudie – Seniorboende Fränsta? prioriterat av den lokala aktionsgruppen LAG. Stödet kom bland annat från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och det lokala partnerskapet i Leader Mittland Plus.

Syftet med förstudien var att utreda förutsättningar för att bygga ett seniorboende i Fränsta genom att genomföra markundersökning på tänkt mark, marknadsundersökning för att se om intresse finns för boendeformen,  informationsmöten för allmänheten och intressenter.

LAG gjorde en bedömning med urvalskriteriemallen för insatsområdet och bedömde att det finns ett mycket stort lokalt behov av projektet. Projektet bedömdes i mycket stor utsträckning jobba för långsiktigt hållbara lösningar och i stor utsträckning jobbade för mobilisering/lokala attityder.

LAG bedömde bland annat att projektet i mycket stor utsträckning kunde bidra till fler produkter och tjänster inom tillgänglighet och i mycket stor utsträckning kan bidra till nya lokala boendemöjligheter.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 199 450 kr, fördelat på 133 631,50 kr (67 %) stöd och LAG och 65 818,50 kr (33 %)