Turistboende Matfors

Samhällsbyggarna ek förening fick stöd från Leader Mittland Plus till projektet Förstudie Boendelösning Matfors  och projektet fick  startbeslut från Jordbruksverket. Stödet kommer bland annat från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och det lokala leaderpartnerskapet.

Syftet med förstudien var att utreda behovet av turistboende i Matfors och att ta fram en handlingsplan för utveckling av framtida turistboende i Matfors, samt att ta fram en finansieringsplan för de nya lösningarna.

Den lokala aktionsgruppen LAG har gjort en bedömning med urvalskriteriemallen för insatsområdet och bedömde att det fanns ett mycket stort lokalt behov av projektet. Projektet bedömdes i mycket stor utsträckning jobba för långsiktigt hållbara lösningar. LAG bedömde bland annat att projektet i mycket stor utsträckning kan bidra till fler produkter och tjänster och i mycket stor utsträckning kan bidra till ökad besöksnäring.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 200 000 kr, fördelat på 134 000 kr (67 %) stöd och LAG och 66 000 kr (33 %).