Övernattningsboende i Njurunda

Projektet har beviljats stöd från  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling( EJFLU) och lokala partnerskapet. Projektet är ett genomförandeprojekt och som avser den lokala strategins insatser för näringsverksamhet/inkvartering och boende under insats 3, tillgänglighet, som styrks av målet Fler nya lokala boende möjligheter. Det finns flera beröringspunkter under flera av insatsområdena inom mål 3.

Projektet syftar till att öka tillgängligheten till övernattning och därmed stimulera idrottsevenemang och besöksnäring.

LAG bedömer att projektet i mycket hög utsträckning arbetar långsiktigt och i hög utsträckning har tydliga mål. Projektet bedöms bidra i mycket hög utsträckning till nya lokala boendemöjligheter och flera lokala tjänster inom tillgänglighet. Projektet bedöms också i hög utsträckning till nya lokala boendemöjligheter och flera lokala tjänster inom tillgänglighet. Projektet bedöms i hög utsträckning påverka det lokala samhället i Njurunda och bedöms i hög utsträckning påverka det lokala samhället Njurunda och bedöms i hög utsträckning bidra till fler arbetstillfällen.

Maximalt offentlig stöd faställdes till 1 825 000 kronor. I denna stumma igår även andra offentliga finansiärers medfinansiering i projektet. Stödets fördelning är preliminär 1 222 750 ( 67%), övrigt offentligt stöd LAG är 132 00 kronor (22%). Övrigt offentligt stöd Länsstyrelsen eller andra offentliga medfinansiärer minst 200 000 kronor ( 11%).