Samarbetsprojektet säl och skarv

Baltic Sea seal and cormorant är ett transnationellt samarbetsprojekt med FLAG ESKO som lead partner och partners från Finland, Sverige, Estland och Tyskland.

Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare har beviljats leaderstöd för medverkan i det internationella samarbetsprojektet. .

Projektet ska bland annat sammanställa befintlig forskning och fakta om sälens och skarvens inverkan på ekonomin för yrkesfisket runt Östersjön och Öresnud.

Projektet ska utöver sammanställning av forskningsresultat bidra till en gemensam plattform för samarbeten och gemensam påverkan för fiskeområdena i Östersjöregionen.

Projektet förväntas bland annat ge en dokumenterad samlad bild av forskningen av de ekonomiska konsekvenserna av säl och skarv för yrkesfisket kring Östersjön och Öresund samt en aktuell bild av yrkesfiskarnas upplevda nuläge. Projektet skall också leda till ett nätverk kring Östersjön för denna fråga och en stark gemensam röst.

På lång sikt är målet bättre förutsättningar för ett biologiskt och ekonomiskt hållbart yrkesfiske och lokal livsmedelsförsörjning.

LAG har prioriterat projektet den 21 juni 2017. Projektet ” Samarbetsprojekt säl och skarv” SJV 2017-2721 faller väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 4 natur- och kulturbevarande insatser, och projektet uppnår kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. Innehållet i projektet stämmer väl med Havs- och fiskerifondens inriktning och bedömningen har skett med de lokala urvalskriterierna för insatsområde 4, natur- och kulturbevarande.

LAG bedömer att projektet kan bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. Projektet har en långsiktig ansats och förväntas leda till hållbara lösningar. Projektet bedöms i mycket stor utsträckning bidra till ett hållbart fiskebruk och vattennäring. Projektet bedöms också i stor utsträckning bidra till att återställa vattenbiotoper, ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag inom havs- och fiskerinäring samt till hållbar användning av vattenresurser.

Projektets stöd hämtas från Europeiska havs- och fiskerifonden och har beviljats som mest  390 782 kr.

Projektets samarbetspartners har tagit fram en egen hemsida där du kan läsa mer.

Artiklar om säl och skarv

Länk till artikel på SLU om säl och skarv

Länk till Östersjölaboratoriet

Första forskningsrapporten från projektet släppt

Länk till finska LUKE och den färdiga rapporten (engelska) säl och skarv

Under våren 2020 kommer de svenska samarbetsparterna att tillsammans ta fram populärversioner av resultatet som yrkesfiskare, influencers, lobbyister och allmänt intresserade kan använda i sin kommunikation kring yrkesfiskarnas upplevda ekonomiska påverkan av säl och skarv.