Beviljade projekt

Av Jordbruksverket beslutade projekt

Allteftersom projekt beslutas kommer de att publiceras här.

pixabay.com

Ånge camping - ställplatser

Startbeslutet är klart för projektet Utveckling av Ånge Camping…

Utveckling av Myggvallen

Fränsta idrottsklubb har av Leader Mittland Plus prioriterats…

Affärsutveckling Kurbits

Projektet Affärsutveckling Kurbits genom Näringslivsbolaget…
Erika Larsson

Fiskemuseum Lörudden

Löruddens hamnförening har sökt projektstöd för projektet…
Föreningen Galtströmståget (FGT)

Galtströms Jernväg 2019

Föreningen Galtströmståget har ansökt om projektstöd för…

Kompetenshöjning skogsägare

Birka folkhögskolas projekt Kompetenshöjning skogsägare har…

Förstudie Team Game

Förstudieansökan för Team Game  har prioriterats av den lokala…

Paraply Start-Smart-Hjälpen

Start-Smart-Hjälpen syftar till att bidra till nya lösningar…

Paraply Startgas

Leader Mittland Plus har starbeslut för paraplyprojektet Startgas.…

Paraply Start-smart-hjälpen

Leader Mittland Plus har prioriterat paraplyprojektet Start-smart-hjälpen.…

Paraply Young Events

Leader Mittland Plus har prioriterat paraplyprojektet Young Events.…

Folkets hus mitt i byn

Folkets Hus och Parker Södra Norrlands projekt Förstudie Folkets…

Turistboende Matfors

Samhällsbyggarna ek för har fått stöd från Leader Mittland…

Seniorboende Fränsta

Föreningen Kraftsamling Fränsta har fått projektet Förstudie…

Lokal förädling Ljustorp

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus har prioriterat…

Utveckling av Ånge Camping

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus har prioriterat…

Förstudie Gumsekullen

Förstudieprojektet Lokalt initierad utveckling av frilufts-…

Lokala favoriter - ehandelsplattform

Projektet Lokala favoriter e-handelsplattform har prioriterats…

Grönviksgården

Markus Wedins enskilda firma får leaderprojektstöd till företag…

Projektet NordBin i Medelpad

Projektet NordBin i Medelpad har prioriterats för stöd genom…

Färja - ett komplett besöksmål

Tynderö fiskareförening har fått startbeslut för projektet…

Förstudie Hembygdsgårdar i Medelpad

Medelpads hembygdsförbund har sökt leaderstöd för förstudieprojektet…

Fördubbling av besöksantalet

MidAdventure AB har fått sin ansökan om stöd till förstudien…

Upprustning Bräcke centrum

Bräcke företagarförenings projekt "Upprustning Bräcke centrum" …

Förstudie socialt företag Kusten

Folkets hus och parker södra Norrland har prioriterats för…

Brattbytorpet

Föreningen Revsundsbygdens Omnibus får leaderstöd för utveckling…

Skatans kulturarv för besöksnäringen

Föreningen Tomtarna har ansökt om stöd till projektet Skatans…

Naturbussen - den mobila fritidsgården

Storöringens fiskeklubb och projektet Naturbussen - den mobila…

Kustfiskarelyftet

Nordanstigs kommun och samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet har…

Samarbetsprojekt säl och skarv

Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare…

Förstudie Tynderöleden

Naturskyddsföreningen i Timrå har beviljats stöd för att undersöka…

Hällesjö – djupkartor och mobilapp

Syfte Projektet syftar till att utveckla besöksnäringen i…

Matfors framtidscentrum – socialt företagande

Föreningssamverkan i Matfors har fått Leaderstöd till projektet…

Framtidscentrum Matfors industrihistoria

Matfors kultur och fritidsföreningar i samverkan har fått leaderstöd…

Förvaltning av lax och öring i Moälven

Projektets syfte är att återetablera och på sikt upprätthålla…

Mikrofonder för social ekonomi Västernorrland

Projektets ska bland annat Etablera och förankra en regional…

Slutrapporterade projekt

Sammanfattningar av leaderområdets projekt som genomförts och slutrapporterats publiceras här.

Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide

Timrå kommuns projekt Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide…

Förstudie Lögdö Bruk - historia och framtid

Lögdö bruks intresseförening och projektet Förstudie Lögdö…

Förlängning Ljungandalsvägen

Destination Ljungandalen ekonomisk förening och projektet "Förlängning…

Kultur och hälsa

Fiskodling Ramsjö

Firma Tord Nylén har lämnat in ansökan om medel till en förstudie…

Förstudie Stenhammaren

Folkets hus och parker Södra Norrland har fått leaderstöd…

Förstudie Äventyrspark pilgrim viking Stöde

Stöde företagarförening har fått leaderstöd till projektet…

Förstudie Tillväxt Alnö

Förstudiens syfte är att inventera, sortera och analysera vilka…

Förstudie Kustvägen 2.0

Förstudien ska undersöka förutsättningar och behov för att…

Ett färgstarkt Färja - ökad tillgänglighet till kust och hav i Timrå kommun

Tynderö fiskareförening har fått leaderstöd till projektet…

Förstudie turistisk samverkan kring Revsundssjön

Projektet skall verka för samverkan mellan näringsliv och föreningsliv…

Mobil samåkning Timrå

Timrå Bygderåd har beviljats leaderstöd till projektet Mobil…
www.logdo.se

Svartvikstorn i Myre trafikplats

Föreningen Svartviksdagarna har beviljats leaderstöd till projektet…

Kreativ Mötesplats Liden

I Liden finns behov av en kreativ lättillgänglig mötesplats…

Förstudie; Mountainbikeleder i Ljungandalen?

Syftet med projektet är att genom samverkan öka kunskapen kring…

Förstudie inför paraplyprojekt integration

Leader Mittland Plus har beviljats leaderstöd till en förstudie…

Förstudie lokala favoriter

Timrå Bygderåd har beviljats leaderstöd till förstudien Lokala…

Projekt som handläggs

Av LAG prioriterade projekt

Den lokala aktionsgruppen har prioriterat ytterligare projekt som ligger för sluthandläggning hos Leaderkansliet eller i kö för beslut hos Jordbruksverket. Handläggningstiden från klarmarkering i IT-systemet till dess Jordbruksverkets beslut är fattat är i snitt 90 dagar men kan variera.

Prioriterade men inte beslutade av Jordbruksverket är de projekt som presenteras nedan.

Pixabay

Omställningslots

Samhällsbyggarna ek för har ansökt om stöd till projektet…
(c) Peckas odlingar AB
se pixabay.com.

Från snår till spår

Projektet Från snår till spår har prioriterats för projektstöd.…
Se pixabay.com.

Förstudie LEAD

Coompanion Kooperativ utveckling och projektet Förstudie LEAD…
Se pixabay.com.

Förstudie morgonadagens föreningsliv

Hela Sverige ska leva Västernorrland och projektet Förstudie…
se Pixabay.com.

Naturcamping Storåsen

Storåsens byalag har ansökt om stöd till projektet Naturcamping…

Näridrottsplats för ökad lokal utveckling

Kälarnebygdens Kooperativa Förening och projektet Näridrottsplats…
Pixabay.com

REKO Jämt

Hushållningssällskapet Jämtland och ansökan om stöd till…

Ökad direktförsäljning för mathantverkare

Föreningen Bondens egen marknad har prioriterats av Leader Mittland…

Förstudie kring ett ökat antal besökande fiskare i Ljustorpsåns FVO

Ljustorpsåns FVO och projektet Förstudie kring ett ökat antal…

Affärsringar i Matfors

Matfors företagarförening och projektet Affärsringar i Matfors…

Förstudie kring miljöanpassning av vattenkraft samt vandringshinder i biflöden till Ljustorpsån

Ljustorpsåns Fiskevårdsområde ansökan om projektstöd till…

Paraply miljöcertifiering övrig näring

Leader Mittland Plus har sökt projektstöd för projektet Miljöcertifiering…

Paraply produkter och tjänster

Leader Mittland Plus har sökt projektstöd för projektet Miljöcertifiering…

Glesbygdsidentitet

Lotten Rapp tillsammans med en projektgrupp har sökt projektstöd…

Pilgrimsleden S:t Olav

Ljungandalen Rest & Development AB har sökt projektstöd…
Pixabay.com

Serviceutveckling Bodsjöbygden

Bodsjö diverse ek för har ansökt om stöd till projektet Serviceutveckling…

Projektet Nyspårat

Ljusta aktivitetscentrum ekonomisk förening, LAC, får leaderstöd…

Föregående period

Söker du projekt från den tidigare programperioden? I så fall kan du hitta dem i Jordbruksverkets databas. Följ länken så kommer du direkt till databasen.

Reserverade medel i respektive fond

Landsbygdsfonden

Av de medel Leader Mittland Plus har att tillgå ur Landsbygdsfonden finns i maj 2019 2,6 miljoner kvar att fördela.

Socialfonden

Av föreningens stöd att fördela till projekt med fokus på individers utveckling finns cirka 760 tkr att tillgå i maj 2019.

Regionalfonden

Av de medel Leader Mittland Plus har att tillgå ur Regionalfonden finns i maj 2019 cirka 700 tkr kvar att fördela.

Havs- och fiskerifonden

Fem projekt har beviljats stöd ur Havs- och fiskerifonden.

Kvar att fördela är 4,4 mkr.