Förlängning Ljungandalsvägen

Destination Ljungandalen ekonomisk förening och projektet ”Förlängning av Ljungandalsvägen en förstudie” pritoriterades av Leader Mittland Plus.

Syftet med projektet var att genomföra en förstudie för en eventuell framtida förlängning och vidareutveckling av en redan namnsatt turistväg, Ljungandalsvägen. Sträckan som avses är Borgsjö i Ånge kommun till Ljungdalen i Bergs kommun.

Förstudien ska ta reda på om en förlängning av den namnsatta Ljungandalsvägen från Borgsjö i Ånge kommun till Ljungdalen i Bergs kommun är genomförbar och om tillräckligt många från kommuner, näringsliv, organisationer och privatpersoner ställer upp på visionen om en sammanhållen namnsatt turistväg.

LAG bedömde att projektet med de lokala urvalskriterierna och projektet uppnådde kvalnivån för både grundkriterier och de fond- och insatsspecifika kriterierna. LAG bedömde att fanns ett mycket stort behov av projektets resultat och att det kommer påverka ett lokalt samhälle. Bedömningen var också att projektet på sikt kan bidra fler arbetstillfällen och företag samt ökat entreprenörskap. Förstudien kunde som mest få 180 000 kr fördelat på 67 % projektstöd från Landsbygdsfonden/Jordbruksverket och 33 % LAG-pott.