APP för konsumtion av fisk

Projektet ” App för fisk” som föreningen Störöringens Fiskeklubb driver beviljades projektstöd från Europeiska Havs-och Fiskerifonden och det lokala leaderpartnerskapet. Projektet var ett genomförandeprojekt  insatsområde var >skapa mervärde
(affärsutveckling/företagsutveckling) > Fiske > Samverkan mellan aktörer . Val av insats stämde med innehållet i projektet samt med den lokala strategins insats 2 entreprenörskap. Projektet avsåg genomförande av den lokala strategins insats 2 ”Fler nya
lokala produkter/ tjänster” som återfinns under både mål 2 och mål 3 i den lokala insatsmatrisen.

Projektet tog fram en app för att konsumenter ska kunna handla fisk mer hållbart. Appen innehåller fakta och data om från hela regionen om färsk fisk och egenfångad fisk, lokala handlare listas med information och länkar till deras butiker, möjlighet finns också att använda Storöringens butik online om inte handlarna har egen butik. De gjorde även ett antal reportage om särskilt utvalda hållbara och närproducerade leverantörer.

LAG bedömdes att projektet i mycket hög utsträckning arbetade långsiktigt. Projektet bedömdes i mycket hög
utsträckning bidra till att främja hållbar användning av vattenresurser.

LAG fastställde maximal andel offentligt stöd till 422 430 kr. 107 172 kr av
dessa avser övrig offentlig finansiering från Arbetsförmedlingen. Projektstöd 283 028 kr (67 %) Övrigt offentligt stöd LAG 32 330 kr (7,6%) och Arbetsförmedlingen 107 172 kr, (25,4%). Totalt övrigt offentlig stöd 33 %.

Projektet är avslutat.

Stödekortet

Projektet Stödekortet och föreningen Stöde företagarförening beviljades projektstöd från Landsbygdsfonden och det lokala leaderpartnerskapet.

Projektet var ett genomförandeprojekt>landsbygdsfonden>Näringsverksamhet>Näringsverksamheter, flera branscher, >Samarbeta organisera, arrangera. Projektet avser genomförande av den lokala produkter och tjänster.

Projektets syfte och mål var att utveckla företagen i Stödeområdet genom att skapa en ny försäljningskanal och paketera produkter och tjänster och nytt nätverk.  Detta kommer att stärka företagens synlighet och stärka Stödebygdens attraktivitet och på sikt leda till ökade intäkter för företagarna.

Totalt budget enligt ansökan omfattade 110 561 kronor och LAG fastställde maximal andel offentligt kontakt stöd till 100 561§ kronor och offentliga resurser till 5000 kronor. Övrig privat insats i form av deltagaravgifter 10 000 kronor.

Projektstöd 67 376 kr(67 %) Övrigt offentligt stöd LAG 18 185 kronor ( 18%) och Näringslivsbolaget i Sundsvall 10 000 kronor ( 10%) offentlig resurs 5000 kronor (5%).

Projektet är avslutat.

Ökad direktförsäljning för mathantverkare

Föreningen Bondens egen marknad fick beslut om stöd till projektet Ökad direktförsäljning för mathantverkare. Projektets stöd hämtdes ur det lokala leaderpartnerskapet och ur Europeiska Regionala Fonden samt från Jordbruksverket. Projektet vände sig till lokala mathantverkare och lokala konsumenter och syftar till stärkt entreprenörskap och lönsamhet för mathantverkare och små livsmedelsproducenter.

Projektet utredde och arbetade fram modeller/koncept för ökad direkthandel för mathantverkare, samordnade och utvecklade befintliga kanaler för att underlätta för mathantverkare/producenter att nå fram till kunder i Sundsvall och deltog i utvecklingen av en aktiv stadskärna.

Projektet bedömdes stämma med den lokala strategins insats 2 entreprenörskap och insats 3 tillgänglighet, vilket styrktes av målen ökat entreprenörskap, ökad förädling och diversifiering ökat samarbete land/stad och fler nya hållbara försäljningskanaler för att nå marknad. Projektet resulterade i:

  • Målet med projektet har varit nya direktförsäljningsmöjligheter gentemot slutkund i Sundsvalls tätort.
  • Samordning av nya försäljningskanaler under föreningen Bondens egen marknad. Att utveckla en ny modell för ”Pop-Up saluhall” som innovation. Mer aktiv marknadsförsäljning i Sundsvalls stad.
  • Projektet har bestått i träffar/möten, entreprenörutvecklande insatser, uppstart och igångsättning av REKO-ring.
  • Projektet undersökte även förutsättningar för eventuell koppling till Local Food nodes, marknadsföring och marknadsföringsmaterial, försäljningsinsatser och material/utrustning för detta samt test av modell för en flyttbar saluhall ”Pop-Up” samt avslutning och utvärdering.
LAGs beslut med motivering

Den lokala aktionsgruppen LAG beslutade att prioritera ansökan om medel till Ökad direktförsäljning för mathantverkare SJV 2019-1592. Stödet kunde som mest uppgå till 792 000 kr.

LAG bedömde att projektet i mycket hög utsträckning arbetade långsiktigt och bidrog till samarbeten land-stad. Projektet bedömdes i mycket hög utsträckning kunna bidra till ökad sysselsättning och fler företag. Det fanns ett stort behov av projektets resultat och projektet bidrog i hög utsträckning till att påverka lokala attityder. Projektet bidrog också i stor utsträckning till stärkt entreprenörskap och företagande.

Projektet är avslutat.

Lokala favoriter – ehandelsplattform

Projektet Lokala favoriter e-handelsplattform prioriterades för leaderstöd. Stödet h söktes först av firma David Tengerström och projektet övergick till ny projektägare, Terra Marique, för fortsatt genomförande. Stödet hämtades bland annat ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Projektets huvudsyfte var att stärka, stödja och synliggöra den lokala, småskaliga produktionen inom Leader Mittland Plus samt stärka samarbetet mellan stad och land bland annat genom en plattform för e-handel. Projektet utgick ifrån resultatet av leaderprojektet ”Förstudie Lokala Favoriter” som genomfördes 20161001-20170531.

Målet var en ny tjänst för e-handel och nya nätverk.

Projektet riktade sig till de lokala producenterna inom råvaror, mathantverk och hantverk, samt barn och ungdomar inom föreningslivet. Målgruppen är även slutkonsumenter av livsmedelsprodukter.

Leader Mittland Plus bedömer att projektet i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar, hade ett mycket tydligt mål, att det i mycket stor utsträckning kunde bidra till lokala attityder och mobilisering, att det fianns ett mycket stort behov av projektets resultat och att det i mycket hög utsträckning kunde bidra till ökat entreprenörskap. Projektet kunde också i hög utsträckning påverka ett lokalt samhälle, bidra till samarbeten stad/land och till ökad sysselsättning i små- och medelstora företag.

Projektet beviljades som mest 200 000 kronor i stöd. Projektägaren går själv in med motsvarande 30%.

Ansökan avsåg ett projektstöd till företag. Projektet avslutades utan aktivitet på projektägarens begäran.