Projektet NordBin i Medelpad

Projektet NordBin i Medelpad prioriterades stöd genom Leader Mittland Plus. Projektets syfte var att stärka den genetiska mångfalden, och gynna en pollinerande insekt, i jordbruksrelaterad verksamhet i vårt område genom att skapa minst en renparningsplats och minst en bidrottingodlingsverksamhet för nordiska bin i Medelpad.

Projektet bidrog också å på sikt till lokalt producerade livsmedel anpassade till lokala förhållanden och vände sig till gamla och nya biodlare i Medelpad.

Mål
  • En renparningsplats för nordiska bin med enbart rena nordbisamhällen
  • En bidrottningodling för nordiska bin
  • Utbildning och rådgivning för fler aktiva inom drottningodling och biavel
  • Ökad biologisk mångfald och ökad pollinering uppnås
  • Kunskapsspridning till allmänheten

Projektet stämde med den lokala strategins insatsområde 4 Natur- och kulturbevarande, framför allt för målet ”Ökad mångfald i jord- och skogsbruk” där nordiska bin räknas som en lantras som bidrar till mångfald i naturen.

Leader Mittland Plus bedömde att det finns ett mycket stort behov av projektets resultat, att projektet hade mycket tydliga mål, i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar och för minskad miljöpåverkan. Projektet bidrog i stor utsträckning av mångfalden i jord- och skogsbruk samt mångfalden i kulturmiljöer och kunde bidra till att återställa vatten- och markbiotoper samt arbetade i hög utsträckning med lokala attityder och mobilisering.

Maximalt stödbelopp var 203 950 kr som fördelas på 67 % stöd från EU och Jordbruksverket, och 33 % från Leader Mittland Plus med partners.

Läs artikel om projektet, eller titta på filmen.

Ökad biologisk mångfald-tack vare leaderprojekt – Leader Mittland Plus

Kort film om projektet.