Ånge camping – ställplatser

Projektet att utveckla Ånge camping del två är avslutat. Campingföreningen i Ånge fick beviljat projektstöd för ställplatser gällande husbilar/husvagnar som skulle ge bärighet för tyngre fordon, samt elförsörjning. Projektet avsåg bland annat att schakta jordmassor, bärlager, gräva ner el och därefter föra upp elstolpar som kopplades in.
Stödet kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, från staten och det lokala partnerskapet i Leader Mittland Plus.

Ansökan till projektet var en del av en större utvecklingssatsning av föreningarna som är verksamma inom campingområdet. Beslutet för projektet avsåg åtgärder för förbättring av campingen.
Lah bedömde att projektet utifrån urvalskriteriemallen levde upp till kriterierna för det valda insatsområdet. De bedömde också projektet i stor utsträckning jobbade för hållbara lösningar samt bidrog till fler företag och arbetstillfällen. LAG bedömde även att det fanns ett stort behov av projektet och det i mycket hög utsträckning skulle leda till ökad service.

Projektet bedömdes också i stor utsträckning leda till ökat entreprenörskap, fler produkter och tjänster, samt diversifiering/förädling.
Budget enligt ansökan var 195 000 kronor. LAG fastställde maximalt stödbelopp till 136 500 kronor. Privat finansiering 30 % (58 500 kr) tillkom.

Beslutet är nu fattat av Jordbruksverket och föreningen Galtströmståget har beviljats projektstöd för projektet Galtströms Jernväg 2019.

Projektets syfte är att öka tillgängligheten till Galtströms järnväg och bidra till turismutveckling och omfattar anpassning av järnvägens tre stationer Galtströms bruk, Utterviken och Skolmongenom att anlägga nya perronger och tillfartsvägar till dessa så funktionshindrade kan ta sig på och av tåget på egen hand. I projektet ingår även tillverkning av tre personvagnar, varav två ”vanliga” och en som speciellt anpassas för personer som sitter i rullstol eller permobil. Under projekttiden ska tre personvagnar skall färdigställas och tre stationer skall vara anpassade för funktionshindrade avseende tillfartsvägar, lutningar och höjder.

Leader Mittland Plus lokala aktionsgrupp LAG bedömer att det finns ett stort behov av projektets resultat, att projektet har tydliga mål och i mycket stor utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar. Projektet jobbar i hög utsträckning med lokala attityder och mobilisering och kommer att påverka ett lokalt samhälle. Projektet bedöms också i mycket stor utsträckning bidra till ökad besöksnäring samt bidra till nya produkter och förädling/diversifiering.

Stödet kommer från det lokala leaderpartnerskapet, Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och från Jordbruksverket. Maximalt stödbelopp genom Leader till 1 350 000 kr. Offentlig finansiering med 10 000 kr tillkommer samt privat finansiering med 140 000 kr.

 

6 nya projekt prioriterade för stöd

Den 11 april prioriterade den lokala aktionsgruppen Leader Mittland Plus stöd till sex projekt.

De prioriterade projekten är Ökad direktförsäljning för mathantverkare, REKO Jämt, Näridrottsplats för ökad lokal utveckling, Naturcamping Storåsen, Förstudie Morgondagens föreningsliv och Förstudie LEAD. Mer om projekten hittar du på sidan med projektinformation eller genom att följa länkarna i projektnamnet.

Vill du komma i kontakt med projektens respektive organsiationer/projekteledare, kontakta leaders kansli på info@mittlandplus.se.

St Olavs i Fränsta

Kraftsamling Fränsta ekonomisk förening har beviljats mikrostöd inom paraplyprojektet Startsmarthjälpen till förstudie St Olavs i Fränsta. Föreningen ska med mikrostödet genomföra en workshop för att gemensamt lyfta Fränsta och ta fram en strategin för att nå 3 000 pilgrimsvandrare år 2020. Förväntat resultat är att 7 – 14 st entreprenörer har deltagit i en i workshop i Fränsta under temat St Olav för att dela kunskap, byta erfarenhet och inspirera varandra att ta vidare steg tillsammans. Projektet ska bland annat:

  • Kontakta nuvarande och blivande entreprenörer samt lokala mathantverkare
  • göra research på storytelling kring St Olavs
  • Förbereda och genomföra workshop

 

Start i Mitt

Föreningen Turist i Mitt har beviljats mikrostöd för stöd inom paraplyprojektet startsmarthjälpen.

Delprojektet ska verka för utveckling av besöksnäringen i Ånge och Bräcke. Det finns många kvaliteter i området Ånge och Bräcke som kan nyttjas och utvecklas för turism. Det behövs mer nätverkande och samarbete för att kunna utveckla besöksnäringen i området. Delprojektet ska inspirera till en mer kreativ turism på landsbygden och även väcka intresse för nätverkande inom Turist i Mitt.

Projektet ska bland annat:

  • Anordna föreläsningar för att locka nya nätverkare.
  • Kartlägga aktörer i bygden som har beröring med besöksnäring
  • Aktivt uppsöka aktörer som har beröring med besöksnäring med syfte att få fler nätverkare
  • Undersöka förutsättningar för genomförande av en handlingsplan.

Förstudie LEAD

Coompanion Kooperativ utveckling och projektet Förstudie LEAD prioriterades stöd från Leader Mittland Plus. Stödet hämtades ur det lokala leaderpartnerskapet, från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och från Jordbruksverket.

Förstudien vände sig till lokala utvecklingsgrupper utanför centralorterna samt lokala företagarföreningar. Förstudien  kartlade intresse av medverkan kring LEA (Lokal ekonomisk Analys) hos lokala utvecklingsgrupper på orter i Leader Mittland Plusområdet som ligger utanför centralorterna. Förstudien utveckla de metoden LEA genom att tillföra designmetodik. Projektet ska på lång sikt bidra till ökad lokal ekonomi, ökat entreprenörskap och fler arbetstillfällen lokalt.

Projektet bedömdes stämma med den lokala strategins insatsområde 1 social ekonomi och lokalt kapital, vilket styrktes av målen mer lokalt kapital i omlopp och nya finansiella strukturer samt fler lokala kollektiva lösningar för att lösa lokala problem.

LAGs beslut med motivering

LAG beslutade att prioritera ansökan om stöd till Förstudie LEAD SJV 2018-4419. Projektet kan få som mest 249 511 kr i stöd.

LAG bedömde att projektet i hög utsträckning jobbar med attityder och mobilisering till landsbygdsutveckling, och kan bidra till mer lokalt kapital i omlopp och nya finansiella strukturer samt fler lokala kollektiva lösningar för att lösa lokala problem.

 

Förstudie morgondagens föreningsliv

Hela Sverige ska leva Västernorrland och projektet Förstudie morgondagens föreningsliv prioriterades för stöd från Leader Mittland Plus. Projektstödet hämtades ur det lokala leaderpartnerskapet, ur Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och från Jordbruksverket.

Projektets syfte var att få ett antal frågor besvarande om hur unga vuxna/nyinflyttade ser på Morgondagens föreningsliv och hur arbetet kan förändras för att möta nya utmaningar till förändring. Målet på lång sikt var att få förnyade arbetsformer i föreningslivet som attraherar den yngre generationen. Dokumentera, sprida goda exempel och göra kända för att tillvaratas av föreningar som vill utveckla sin verksamhet.

Projektet bedömdes inom den lokala strategins insatsområde 1 social ekonomi och lokalt kapital, vilket styrktes av målen fler nya och utvecklade kreativa mötesplatser, ökad inkludering i lokalt företagande och lokalsamhället samt fler lokala kollektiva lösningar för att lösa lokala problem som kan bli resultat av ett genomförande efter förstudien.

Projektet vände sig till föreningsintresserade unga, unga vuxna, samhällsmedborgare.

LAGs beslut med motivering

LAG beslutade att prioritera ansökan om medel till Förstudie framtidens föreningsliv SJV 2018-4405. Projektet kunde få som mest 200 000 kr i stöd.

LAG bedömde att det finns ett stort behov av projektets resultat och att projektet jobbar långsiktigt samt kan påverka lokala attityder och bidra till mobilisering på landsbygden. Projektet bedömdes också i stor utsträckning bidra till ökad inkludering i lokalt företagande/lokalsamhället och bidrog till fler kollektiva lösningar för att lösa lokala problem.

Naturcamping Storåsen

Storåsens byalag ansökte om stöd till projektet Naturcamping Storåsen. Leader Mittland Plus beslutade att prioritera projektansökan. Stödet hämtas ur det lokala leaderpartnerskapet, från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och från Jordbruksverket.

Projektets övergripande mål var att bidra till tillväxt och utveckling i området genom nya möjligheter till övernattning såväl som en uppkopplad mötesplats och ska skapa förutsättningar för kompletterande service i bygden, t ex arbetstillfällen inom försäljning av fiskeutrustning, livsmedel, kiosk/café, städning, catering, uthyrning av möteslokal. Projektet etablerade en enklare naturcamping som kan användas sommar- såväl som vintertid i ett område där det inte finns campingplatser, ökade besöksnätter i området och förenkla tillgången till natur och friluftsliv.

Projektstödet bedömdes som förutsättningsskapande för utveckling av landsbygden och bedömdes stämma med den lokala strategins insatsområde 2 entreprenörskap, vilket bl a styrks av målet ökad besöksnäring.

Projektet bidrog även till mål inom insatsområdena 3 tillgänglighet och 4 natur- och kultur. Projektet vände sig till sportfiskare, jägare, natur- och kulturturister, utövare av olika sporter och aktiviteter, samt föreningar och intresseorganisationer samt hemvändare.

LAG beslutade att prioritera ansökan om medel till Naturcamping Storåsen SJV 2019-1471. Stödet kunde som mest uppgå till 439 200 kr. LAG bedömde att det finns ett mycket stort behov av projektet och att det i mycket hög utsträckning bidrog till ökad besöksnäring samt ökad service.  Projektet bedömdes som långsiktigt och att det kan påverka lokala attityder och mobilisering, samt kan bidra till fler produkter och tjänster.

Projektet är avslutat.

Näridrottsplats för ökad lokal utveckling

Kälarnebygdens Kooperativa Förening och projektet Näridrottsplats för ökad lokal utveckling prioriterades av Leader Mittland Plus för projektstöd. Stödet hämtades från det lokala leaderpartnerskapet, från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och Jordbruksverket.
Syftet med projektet var att öka attraktiviteten för Kälarne genom att skapa näridrottsplats och samlingspunkt där unga och gamla kan mötas och skapa interaktion med nyanlända.

Näridrottsplatsen ger ett lyft för hela bygden och en arena för aktiviteter året om vilket även bidrar till att locka besökare genom andra aktörer som använder arenan för evenemang. Projektet vände sig till bygdens unga, äldre, invandrare samt företag. Förväntade resultat var bland annat:
• Skapa en arena i samhället Kälarne där barn, ungdomar och vuxna träffas för spontan idrott och lek.
• Fler besökare till Kälarne, indirekt ökad handel och arbetstillfällen
• Ökad integration
Projektet utvecklade förutsättningar för landsbygden och bedömdes inom den lokala strategins insatsområde 3 tillgänglighet, vilket styrks av fler nya och utvecklade kreativa mötesplatser i den lokala målmatrisen.

LAGs beslut med motivering

LAG beslutar att prioritera ansökan om medel till Näridrottsplats Kälarne för ökad lokal utveckling SJV 2019-945. Stödet kan som mest uppgå till 992 117 kr.
LAG bedömer att det finns ett behov av projektet och att det i mycket hög utsträckning bidrar till nya mötesplatser, kan påverka lokala attityder, bidrar till ökat friluftsliv samt integration. Projektet bedöms som långsiktigt och att det i hög utsträckning kan påverka ett lokalt samhälle.

Film om projektet.

REKO Jämt

Hushållningssällskapet Jämtland och ansökan om stöd till samarbetsprojektet REKO Jämt prioriterades av Leader Mittland Plus. Projektets syfte var att skapa hållbara försäljningskanaler för lokalproducerade produkter genom att starta ett antal REKO-ringar med utlämningsställen, samt genom att ha en gemensam administration. Varje REKO-ring skulle ha utrustning och material för att kunna driva en framgångsrik verksamhet. Projektet vände sig i första hand till lokala livsmedelsproducenter.
Projektet bedömdes inom strategins insatsområde 3 tillgänglighet, vilket bland annat styrktes av målet fler hållbara försäljningskanaler i den lokala målmatrisen. Projektet bidrog även till att uppfylla målen inom insatsområde 2 entreprenörskap.

 

LAGs beslut med motivering

LAG beslutade att prioritera ansökan om medel till REKO Jämt SJV 2019-1425. Stödet kunde som mest uppgå till 100 533 kr.

LAG bedömde att projektet i mycket hög utsträckning arbetar långsiktigt och bidrar till fler tillgängliga produkter och tjänster samt nya försäljningskanaler. Projektet bedöms i mycket hög utsträckning  bidra till nya mötesplatser för producent och konsument och projektet kan i hög grad påverka lokala attityder.

Då detta är ett samarbetsprojekt mellan tre leaderområden villkoras beslutet till att gälla under förutsättning att de övriga två leaderområdena 3sam och Sjö Skog Fjäll också fattar beslut att prioritera samarbetsprojektet.

Läs artikeln skriven om projektet.

Reko-ring i glesare landsbygd- Leader en självklar samarbetspartner – Leader Mittland Plus