Kompisbandet

Leader Mittland Plus har fattat beslut att ge mikrostöd till Leo Club Mid Sweden för projektet Kompisbandet.

Delprojektet syftar till att anordna ett gratisevenemang på påsklovet för alla barn i Ånge kommun. Ett evenemang som innefattar rörelseglädje och gemenskap. Målet är att ha skapat intresseglädje och aktiverat 100 personer.

De delaktiviteter som har beviljats stöd avser kommunikation bokning med eventbolaget, gage till bandet, marknadsföring och samarbete med Folkets Hus.

Projektet anger cirka 40 timmar ideell tid utöver det sökta stödet.

Förväntat resultat är bland annat:

  • 1 nya kultur- och fritidsevenemang
  • 5 deltagande unga nysvenskar
  • 80 deltagande unga

Ljunga United

Leader Mittland Plus har fattat beslut att ge stöd till ansökan om mikrostöd till Ljunga IF för projektet Ljunga United.

Syftet är att identifiera hinder för utvecklingen av det lokala förenings- och näringslivet och se om ökad samordning och samverkan skulle kunna komma förbi de hindren och hitta gemensamma lösningar för lokal utveckling på vår ort Ljungaverk. Ljunga IF, Ljungamarkens HEMA samt Carlssons Åkeri vill ta ett gemensamt tag för att samla orten Ljungaverks invånare.

Målet är att parterna ska ha gjort en inventering av företag, föreningar och organisationer i området och bjudit in dessa till ett stormöte, planerat och genomfört mötet samt sammanställt, utvärderat och gjort uppföljning av det som kommit fram på mötet. Visar det sig att det finns intresse påbörjas en fortsatt plan.

De delaktiviteter som har beviljats stöd avser inventering, inbjudningar, planering förberedelse och genomförande av stormöte, utvärdering och rapportering av resultat, plan för nästa steg.

Projektet anger cirka 200 timmar ideell tid utöver det sökta stödet.

Förväntat resultat är bland annat:

  • 10 deltagande unga nysvenskar
  • 35 deltagande unga
  • 1 ny kreativ/utvecklad mötesplats

Startbeslut för fiskemuseum Lörudden

Löruddens hamnförening får projektstöd för projektet Fiskemuseum Lörudden.

Projektet ska på lång sikt bidra till att fler arbetstillfällen skapas inom besöksnäringen, öka attraktionskraften och förbättra möjligheterna för den lokala besöksnäringen att utvecklas, samt levandegöra kulturhistoria för såväl ortsbor som turister.  Syftet är också att öka kunskapen om det lokala kulturarvet och stimulera till fortsatt dokumentation och lokalhistorisk forskning.

När projektet är genomfört ska ett permanent fiskemuseum ska stå färdigt, allt utställningsmaterial samt ytterligare något hundratal bilder ska vara digitaliserade och tillgängliggjorda i museet och på distans. I projektet ingår bland annat renovering av byggnad för nytt ändamål, tillverkning av professionellt utformade utställningsskärmar och informationsskyltar samt scenografi samt digitalisering av foton och annat material.

Leader Mittland Plus lokala aktionsgrupp LAG bedömer att det finns ett stort behov av projektets resultat, att projektet har tydliga mål och i mycket stor utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar. Projektet jobbar i hög utsträckning med lokala attityder och mobilisering. Projektet bedöms också i mycket stor utsträckning bidra till ökad besöksnäring samt bidra till nya produkter och förädling/diversifiering.

Projektstödet kommer från det lokala leaderpartnerskapet inom Leader Mittland Plus och från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling. Projektet kan få som mest 846 000 kr för investeringen.

För mer information om projektet, hör av dig till Leader Mittland Plus så förmedlar vi kontaktuppgifter till projektägaren.

Kallelse till årsmöte

Det är dags för årsmöte och den 11 april kl 16.oo på Ålsta folkhögskola träffas medlemmar i Leader Mittland Plus.

Kallelse och handlingar finns som tidigare på webben och årsmötessidan.

Förstudie kring ett ökat antal besökande fiskare i Ljustorpsåns FVO

Ljustorpsåns FVO och projektet Förstudie kring ett ökat antal besökande fiskare i Ljustorpsåns FVO prioriterades av Leader Mittland Plus för stöd. Förstudien skulle skapa förutsättningar för hållbar tillväxt för besöksnäring inom sportfiske och ha identifierat potentiella problemområden vid tillväxt, samt utarbetat förslag till förebyggande åtgärder.

Projektet skulle bland annat omvärldsbevaka, genomföra intervjuer med de lokala berörda, utarbeta förslag till parkeringsplatser, skyltning med mera.

Leader Mittland Plus bredömde att projektet i mycket hög utsträckning arbetar långsiktigt och i hög utsträckning arbetar för att påverka lokala attityder. Projektet bedömdes bidra i viss utsträckning till flera av insatsområdets mål, samt bidrar i hög utsträckning till ökad hållbarhet. Projektets stöd kommer från det lokala Leaderpartnerskapet och Jordbruksfonden.

Cheer - Bild från Pixabay.com

Utveckling av Myggvallen

Fränsta idrottsklubb prioriterades av Leader Mittland Plus för att genomföra en förstudie kring Myggvallen. Förstudien skulle på sikt öka möjligheten för kommunens invånare att utöva idrott och att undersöka möjligheter till utveckling kring idrottsplatsen. Detta gällde t ex idrottsevenemang för turism  och det gjorde man genom att utreda möjligheterna för en ny inomhushall med konstgräs och paddelbanor, eller en belyst konstgräsplan och ta fram en handlingsplan för framtida utveckling.

Leader Mittland Plus bedömde att projektet i mycket hög utsträckning arbetade långsiktigt och för att påverka lokala attityder. Det fanns ett stort behov av projektet, och det bedömdes bidra i stor utsträckning till integration i lokalsamhället.

Stödet hämtades ur det lokala Leaderpartnerskapet och från Landsbygdsfonden, och projektet kunde få som mest 200 000 kr.

Affärsringar i Matfors

Matfors företagarförening och projektet Affärsringar i Matfors prioriterades av Leader Mittland Plus för projektstöd.

Syftet med projektet har varit ökad affärsnytta, ökat entreprenörskap och samverkan för affärsutveckling för företag i Matfors. Lokala företagare i Matfors med omland ska kunna dra nytta av synergieffekter där tätorten Sundsvalls resurser kan samverka och bidra till näringslivsutvecklingen i Matfors. Målet med projektet har varit att skapa delningsekonomi där tjänster lånas/delas/hyrs mellan företagen, men där företag inom olika branscher i Matfors och Sundsvalls tätort byter kompetenstjänster med varandra.

Projektet avsåg etablera fyra företagsringar i Matfors varav minst en företagsring där företag från tätort kan delta.
Projektet har i huvudsak bestått i förankring och information, utveckling av konceptmodell, kompetensutveckling av deltagande företag, driftsättning av affärsringar och testperiod, utvärdering, projektledning och processledning. Som en del av projektets resultat att projektet efterlämnar sig är fem nya affärsringar. – Affärsring ”Handel” – företagare med försäljningsställen/butiker och riktade till privatkonsumtion. – Affärsring ”Info” – arbetar med information som har allmänt intresse för bygden. – Affärsring ”Industri – företagare med inriktning business to business. – Affärsring ”tidning” – produktion och distribution av en fysisk tidning med regelbunden utgivning i hela bygden. Upplagan varierar mellan 4 och 5000/utgåva. Tidningen speglar, i samverkan med, – Affärsring ”Besöks och Destinationsgruppen” – verksamheter och företag som verkar inom besöksnäringen.

Leader Mittland Plus bedömde att projektet i mycket hög utsträckning arbetade långsiktigt och för att påverka lokala attityder. Projektet bidrog också i mycket stor utsträckning till stärkt entreprenörskap och företagande. Maximalt stödbelopp fastställdes till 70 %, dvs 632 810 kr stöd. Det tillkom 40 000 kr från Sundsvalls kommun samt 30 % privat finansiering.