Paraply miljöcertifiering övrig näring

Leader Mittland Plus har sökt projektstöd för projektet Miljöcertifiering besöksnäring för att kunna dela ut mikrostöd på 25 tkr till externa sökande. Syftet är att mobilisera och bidra till ökad miljöcertifiering så som det är angivet i strategin.

Den bakomliggande tanken är att det har varit svårt att få in projekt med miljöcertifiering som mål, och paraplyprojektet ska stimulera till detta genom att tillgängliggöra stöd liknande utvecklingscheckar som kan användas för miljöcertifiering eller steg på vägen till miljöcertifiering. Projektet ska leda till minst 10 delprojekt för miljöcertifiering av verksamheter på landsbygden i leaderområdet.

Delprojekten som söker stöd avser miljöcertifiering och dessa rimlighetsbedöms separat av en kommitté bestående av verksamhetsledaren för Leader Mittland Plus samt medlemmar ur LAG. Förväntan är 10-12 delprojekt som söker som mest 25 tkr för aktiviteter som leder till miljöcertifiering av verksamheter inom besöksnäringen. Certifieringen kan ske under projekttiden eller så kan stödet gå till åtgärder som är nödvändiga på vägen mot certifiering i form av kompetensutveckling eller iordningställande av krav för att uppnå vald certifiering.  Förhoppningen är att mikrostödet hjälper till att ta steget mot ett ökat miljötänkande och certifiering.

Leader Mittland Plus lokala aktionsgrupp LAG har bedömt projektet med gällande urvalskriteriemallar och bedömt att det finns ett mycket stort behov av projektets resultat. Projektet arbetar i mycket hög utsträckning långsiktigt och leder till hållbara lösningar. Projektet bedöms också i mycket hög utsträckning jobba med lokala attityder och mobilisering. Projektet bedöms också bidra i mycket stor utsträckning till minskad miljöpåverkan, ökad hållbarhet och miljöcertifiering och ökad kompetensutveckling.

Projektet har beviljats 200 000 kr i stöd.

För mer information om projektet eller om du vill söka mikrostöd till ditt projekt, kontakta Leader Mittland Plus.

Paraply produkter och tjänster

Leader Mittland Plus har beviljats projektstöd för projektet produkter och tjänster. Projektet innehåller åtgärder för att stimulera och främja nya produkter och tjänster på landsbygden. Projektet kan dela ut mikrostöd på 25 tkr till externa sökande. Syftet är att förenkla ansökan om stöd för entreprenörskap och på så sätt mobilisera till de mål i strategin som bedöms svårast att nå med traditionella medel.

Det har varit svårt att få in projekt med fokus på nya produkter och tjänster. Paraplyprojektet ska stimulera till detta genom att tillgängliggöra stöd liknande utvecklingscheckar som kan användas till att skapa nya produkter och tjänster. Aktiviteterna kan vara att ta fram en prototyp, att med extern hjälp testa om en produkt håller för en tänkt marknad eller liknande steg på vägen till en färdig produkt eller tjänst.

Minst 4-6 delprojekt för nya produkter och tjänster på landsbygden i leaderområdet ska vid projektets slut ha fått stöd.

En person anställs på 20 % av en heltid för att jobba dels med projektsamordning och utåtriktade aktiviteter för att informera om projektet, att aktivt söka upp orter för att informera om möjligheterna genom projektet och för att fungera som coach i ansökan och genomförande för de föreningar/organisationer som har projektidéer.

Projektsamordnaren ska också jobba med marknadsföring och med information om projektet, bland annat genom sociala media.

Utöver de mer utåtriktade insatserna ska projektsamordnaren också sköta projektets administration och redovisning samt hjälpa delstödmottagare med ansökan om utbetalning.

Delprojekten som söker stöd avser nya produkter och tjänster och dessa rimlighetsbedöms separat av en kommitté. Förväntan är 10-12 delprojekt som söker som mest 25 tkr för aktiviteter som leder till nya produkter och tjänster. Stödet kan gå till åtgärder som är nödvändiga på vägen mot nya produkter och tjänster i form av bl a extern expertis eller test av produkter, men inte till ersättning av egen eller närståendes arbetstid.

LAG har bedömt projektet med gällande urvalskriteriemallar och bedömt att det finns ett mycket stort behov av projektets resultat. Projektet arbetar i mycket hög utsträckning långsiktigt och leder till hållbara lösningar.

Projektet bedöms bidra i mycket stor utsträckning till fler produkter och tjänster.

Projektet har beviljats 200 000 kr i stöd.

För mer information om projektet eller om du vill söka mikrostöd till ditt projekt, kontakta Leader Mittland Plus.

Lotten Rapp, projektledare

Glesbygdsidentitet

Lotten Rapp, projektledare sökte tillsammans med sin projektgrupp ett projektstöd till Förstudie – Glesbygdsidentitet. Projektets mål var att bygden kring Fränsta ska bli en plats där alla är sedda och utvecklas till starka identiteter. En ungdom i Fränsta ska få vara fri, jämställd och likabehandlad. Skolan ska bli en pusselbit som ökar attraktionskraften och blir en anledning att människor flyttar till Fränsta.
Utöver Lotten Rapp bestod projektgruppen av Thomas Håkki Eriksson, Andrea Eriksson och Lars Qvarngård. Projektet avslutades i augusti 2020 och resulterade i en rapport som för fram ungas tankar och framtidstro i Fränstabygden. Rapporten- Glesbygdsidentitet 2020-09-03

Projektledare Lotten Rapp om projektet

”Glesbygdsidentitet var en förstudie som definitivt gav ringar på vattnet. Genom det arbete som Thomas och Andrea gjorde inspirerades ungdomar till att våga engagera sig. Slutrapporten som innehöll ungas åsikter blev även ett viktigt underlag som hade en direkt inverkan på Ånge kommuns Vision 2030.”


Lotten Rapp, projektledare

Nyfiken att veta mer om projektet?

Kontakta Lotten Rapp, projektledare, 070-369 00 42, lotten.rapp@gmail.com
Läs mer om projektet när det uppmärksammades i lokalmedia.

Beslutsmotivering från LAG

Leader Mittland Plus lokala aktionsgrupp LAG bedömer att projektet är innovativt, att det finns ett mycket stort behov av projektets resultat, att projektet har tydliga mål och i stor utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar. Projektet jobbar i mycket hög utsträckning med lokala attityder och mobilisering. Projektet bedöms också i mycket stor utsträckning bidra till kollektiva lösningar för gemensamma problem och ökad inkludering i lokalsamhället.
LAG fastställde maximalt stödbelopp genom Leader till 200 000 kronor.

Pilgrimsleden S:t Olav

Ljungandalen Rest & Development AB sökte projektstöd till projektet Pilgrimsleden St Olav och Leader Mittland Plus beslutade att prioritera ansökan om stöd. Stödet hämtas från det lokala leaderpartnerskapet och från Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling. Syftet med projektet var att utveckla resmålet S:t Olavsleden och skapa grund för fler företag och arbetstillfällen på landsbygden och projektet skulle ta fram underlag för större framtida gemensamma satsningar för att utveckla den första ledsträckan av S:t Olavsleden. Projektet skulle skapa nätverk, genomföra informationsträffar och workshops, träffa tjänstepersoner och politiker samt andra intressenter och ta fram en samverkansplan för framtiden.

Leader Mittland Plus lokala aktionsgrupp LAG bedömde att det fanns ett stort behov av projektets resultat, att projektet har tydliga mål och i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar. Projektet jobbade i mycket hög utsträckning med lokala attityder och mobilisering. Projektet bedömdes också i mycket stor utsträckning bidra till ökad besöksnäring och till ökad kompetensutveckling. Projektet bedömdes även i stor utsträckning kunna bidra till förädling/diversifiering, till ökat entreprenörskap och service.

LAG fastställde maximalt stödbelopp genom Leader till 167 371 kr, tillkom privat finansiering med 14 000 kr.

För mer information om projektet, hör av dig till Leader Mittland Plus så förmedlar vi kontaktuppgifter till projektägaren.

Fiskemuseum Lörudden

Löruddens hamnförening sökte projektstöd för sitt projektet Fiskemuseum Lörudden och Leader Mittland Plus prioriterade ansökan om stöd. Stödet kom från det lokala leaderpartnerskapet och från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet ska på lång sikt bidra till att fler arbetstillfällen skapas inom besöksnäringen, öka attraktionskraften och förbättra möjligheterna för den lokala besöksnäringen att utvecklas, samt levandegöra kulturhistoria för såväl ortsbor som turister. Syftet med projektet var också att öka kunskapen om det lokala kulturarvet och stimulera till fortsatt dokumentation och lokalhistorisk forskning.

Idag när projektet är genomfört så finns det ett permanent fiskemuseum. Utöver det finns utställningsmaterial samt ytterligare något hundratal bilder digitaliserade och tillgängliggjorda i museet och på distans. I projektet ingick bland annat renovering av byggnad för ett nytt ändamål, tillverkning av professionellt utformade utställningsskärmar och informationsskyltar samt scenografi såväl som digitalisering av foton och annat material.

Beslutsmotivering från LAG

Leader Mittland Plus lokala aktionsgrupp LAG bedömde att det fanns ett stort behov av projektets resultat, att projektet hade tydliga mål och i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar. Projektet jobbade i hög utsträckning med lokala attityder och mobilisering. Projektet bedömdes också i mycket stor utsträckning bidra till ökad besöksnäring samt bidra till nya produkter och förädling/diversifiering.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 846 000 kronor.

För mer information om projektet, hör av dig till Leader Mittland Plus så förmedlar vi kontaktuppgifter till projektägaren.

Film om projektet.

Galtströms Jernväg 2019

Föreningen Galtströmståget ansökte om projektstöd för projektet Galtströms Jernväg 2019. Leader Mittland Plus prioriterade projektet för stöd från det lokala leaderpartnerskapet och  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektets syfte var att öka tillgängligheten till Galtströms järnväg och bidra till turismutveckling och omfattar anpassning av järnvägens tre stationer Galtströms bruk, Utterviken och Skolmon genom att anlägga nya perronger och tillfartsvägar till dessa så att funktionshindrade kan ta sig på och av tåget på egen hand. I projektet ingick även tillverkning av tre personvagnar, varav två ”vanliga” och en som speciellt anpassas för personer som sitter i rullstol eller permobil. Under projekttiden färdigställdes tre personvagnar och tre stationer anpassade för funktionshindrade avseende tillfartsvägar, lutningar och höjder.

Leader Mittland Plus lokala aktionsgrupp LAG bedömde att det finns ett stort behov av projektets resultat, att projektet har tydliga mål och i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar. Projektet jobbade i hög utsträckning med lokala attityder och mobilisering och kommer att påverka ett lokalt samhälle. Projektet bedömdes också i mycket stor utsträckning bidra till ökad besöksnäring samt bidra till nya produkter och förädling/diversifiering.

LAG fastställde maximalt stödbelopp genom Leader till 1 350 000 kr. Offentlig finansiering med 10 000 kr tillkommer samt privat finansiering med 140 000 kr.

https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/F%C3%B6reningen-Galtstr%C3%B6mst%C3%A5get-FGT-105591176143502/

Serviceutveckling Bodsjöbygden

Bodsjö diverse ek för ansökte om stöd till projektet Serviceutveckling Bodsjöbygden och Leader Mittland Plus prioriterade projektets ansökan om stöd.

Projektets syfte var att kunna erbjuda ökad tillgänglighet till daglig service och ge bättre infrastruktur för besökare och bofasta avseende tillgång till nätbaserade tjänster vid servicepunkt i butik. När projektet är avslutat ska det finnas en tillgängligare butik med utökad servicenivå via och möjlighet att hämta beställda matvaror 24/7. I projektet ingick bland annat ombyggnation, marknadsföringsinsatser, utveckling av ett serviceerbjudande och en servicepunkt för turism med IT-lösning.

Leader Mittland Plus lokala aktionsgrupp LAG bedömde att det fanns ett stort behov av projektets resultat, att projektet har mycket tydliga mål och i mycket stor utsträckning jobbade långsiktigt hållbara lösningar. Projektet bidrog i hög utsträckning med lokala attityder och mobilisering och kom i hög utsträckning att påverka ett lokalt samhälle. Projektet bedömdes också i stor utsträckning bidra till samarbeten land-stad för små och medelstora företag och till stärkt entreprenörskap.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 139 020 kr. Privat finansiering med 59 580 tillkom.

Detta var ett projektstöd till företag. Vill du veta mer om projektet, ta kontakt med Leader Mittland Plus så förmedlar vi kontaktuppgifter till projektägaren.

Sök leaderprojekt inom fiskefonden

Det finns fortfarande möjligheter att söka stöd för leaderprojekt med inriktning på fiske- och vattenbruk. Leader Mittland Plus har ännu 4 mkr att fördela ur Europeiska Havs- och fiskerifonden och vi behöver ha fördelat ut dessa till bra utvecklingsprojekt innan sommaren 2019.

Projekt med stöd ur fonden kan ha fyra olika inriktningar:

  • Social ekonomi och lokal kapitalbildning
  • Entreprenörskap
  • Tillgänglighet
  • Natur- och kulturbevarande

För just Havs- och fiskerifonden finns vissa begränsningar när det gäller vad pengarna kan användas till. Det går till exempel att söka stöd för att diversifiera (”bredda”) sin yrkesfiskeverksamhet eller annan befintlig verksamhet för fiskproduktion så att den har fler ben att stå på utöver fisket. Exempel kan vara en yrkesfiskare som tar med sig fiskegäster på fiskebåt eller använder samma båt för att köra turister i turtrafik till en turistö. Det kan också vara att samma fiskeverksamhet använder sig av fiskeverksamheten för blå rekreation. Det sammanhållande i projektstöd ur fiskefonden är att det måste finnas koppling till yrkesfiske eller livsmedelsproduktion baserad på produkter från hav eller insjö, alternativt odling på land. Det går alltså inte att söka stöd för projekt som ska utveckla rekreationsfiske/sportfiske när det gäller just den här fonden, men däremot går det bra att söka stöd ur Jordbruksfonden för det.

Havs- och fiskerifondens pengar kan användas för projekt inom hela Västernorrlands län och inom Bräcke kommun, medan övriga fonders medel är avgränsade till Medelpadskommunerna och Bräcke kommun.

Har du eller din organisation idéer som du tror skulle kunna passa in, tag kontakt med oss på info@mittlandplus.se eller ring verksamhetsledare Erika Larsson på 070-316 23 66.

Vad är leadermetoden?

Leaderprojekt ska ha till huvudsyfte att bidra till landsbygdens utveckling.

Leaderprojekt har också kravet att projektets idé ska komma underifrån och drivas av de som är berörda av projektets innehåll. Det går därför inte att söka stöd för att stimulera till att andra ska komma igång med verksamheter eftersom det inte stämmer med leadermetoden.

Leaderprojekt måste ske i samverkan över sektorer, dvs ideell sektor, privat sektor och offentlig sektor. Flera företag i samverkan kan inte få leaderstöd om det inte finns en samverkanspart som tillhör någon av de andra sektorerna,  och vice versa gäller förstås för ideell sektor som måste ha samarbetspartners inom offentlig eller privat verksamhet för att kunna söka leaderstöd.

Leaderprojekt behöver vara lokalt nytänkande eller innovativa i metod eller mål. Det betyder att stödet inte får användas till drift av befintlig verksamhet utan syftet är att förverkliga utvecklingsidéer som på något sätt gynnar landsbygden. Lokalt nytänkande betyder att vi ger stöd till idéer som har testats med framgång på annat håll, det behöver alltså inte vara en helt oprövad idé.

Projekt för näringslivsutveckling efterlyses

Tag chansen och sök stöd för projekt med inriktning på näringslivsutveckling på landsbygden, gärna projekt som kopplar ihop land och stad t ex genom affärer. Leader Mittland Plus har fortfarande 2,4 mkr kvar att fördela ur Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och vi behöver ha fördelat ut dessa till bra utvecklingsprojekt innan sommaren 2019.

Projekt kan ha fyra olika inriktningar:

  • Social ekonomi och lokal kapitalbildning
  • Entreprenörskap
  • Tillgänglighet
  • Natur- och kulturbevarande

Har du eller din organisation idéer som du tror skulle kunna passa in, tag kontakt med oss på info@mittlandplus.se eller ring verksamhetsledare Erika Larsson på 070-316 23 66. Vi har också paraplyprojekt igång med möjlighet att bland annat testa affärsidéer och utveckla produkter med hjälp av mikrostöd. Information om de här projekten hittar du på sidan om paraplyprojekt.

Vad är leadermetoden?

Leaderprojekt ska ha till huvudsyfte att bidra till landsbygdens utveckling. Det kan vara genom att produktion sker på landsbygd men säljs i staden, eller via webbförsäljning eller kan vara en idé som gör att fler har möjlighet att bo kvar och verka på landsbygden.

Leaderprojekt har också kravet att projektets idé ska komma underifrån och drivas av de som är berörda av projektets innehåll. Det går däremot inte att söka stöd för att stimulera till att andra ska komma igång med verksamhet eftersom det inte stämmer med leadermetoden.

Leaderprojekt måste ske i samverkan över sektorer, dvs ideell sektor, privat sektor och offentlig sektor. Flera företag i samverkan kan inte få leaderstöd om det inte finns en samverkanspart som tillhör någon av de andra sektorerna,  och vice versa gäller förstås för ideell sektor som måste ha samarbetspartners inom offentlig eller privat verksamhet för att kunna söka leaderstöd.

Leaderprojekt behöver vara lokalt nytänkande eller innovativa i metod eller mål. Det betyder att stödet inte får användas till drift av befintlig verksamhet utan syftet är att förverkliga utvecklingsidéer som gynnar landsbygden. Lokalt nytänkande betyder att vi ger stöd till idéer som har testats med framgång på annat håll, det behöver alltså inte vara en helt oprövad idé.

Vi rekryterar projekthandläggare/administratör

Leader Mittland Plus stärker upp organisationen för handläggning av projektstöd. Vi söker dig som vill jobba som projekthandläggare och administratör med start omgående och till och med årsskiftet 2019/2020 till att börja med.

Det här är ett jätteroligt jobb tycker vi som redan finns i organisationen! Jobbet passar som handen i handsken om du gillar landsbygden och brinner för att vara med och göra vidareutveckling våra lokala pärlor möjligt, om du gillar att kombinera kreativa lösningar, sociala kontakter och att hjälpa andra hitta former för kreativa utvecklingsprojekt i en ganska regelstyrd struktur. Vi söker alltså dig som är en strukturerad och noggrann person med ordning och reda, och samtidigt är social och utåtriktad. Du behöver också vara lösningsorienterad och tycka om att hjälpa andra men måste också gilla att följa regelverken kopplade till EU-stöd och de detaljerade rutiner vi följer i handläggningen.

Jobbet att administrera och handlägga projektstöd sker dels i Jordbruksverkets datasystem och med våra och Jordbruksverkets framtagna rutiner, och dels tillsammans med stödsökande och stödmottagare i fysiska möten och i telefon och e-post. Det är därför viktigt att du är bra på att kommunicera med människor och kan läsa av vilken typ av kommunikation som passar just den du har kontakt med. Det är i första hand ett administrativt kontorsarbete, men det är också en del besök hos stödsökande och stödmottagare.

Viss IT-vana är nödvändig eftersom all vår handläggning sker digitalt mot databaser och i digitala system. Du kommer också att få stötta stödsökare i deras process att söka stöd och utbetalningar, och här är förmågan att stötta och förklara steg för steg i systemet något som du kommer att behöva. Du behöver däremot inte vara proffs på IT, det räcker med att du är van att jobba med officeprogrammen och känner dig hemma i en webb-baserad digital hantering av information och text, samt kan förklara för andra hur de ska göra när de söker stöd.

Vi och Jordbruksverket ställer höga krav på dokumentation under handläggning och kommunikation med stödsökande och stödmottagare, och det är därför ett krav att du behärskar svenska i tal och skrift. Har du flera språk i bagaget är det en fördel gentemot stödsökande, men för det administrativa arbetet gäller goda kunskaper i svenska språket och att du gillar att skriva, för det kommer att bli en hel del sådant i arbetet.

Har du erfarenheter av handläggning av EU-stöd eller annan handläggning med färdiga rutiner som grund är det en fördel eftersom vi behöver någon som är snabbt på banan. Du kommer att få börja med att handlägga ansökningar om stöd, och successivt växa in i rollen för att sedan lägga till hanteringen kring ansökningar om utbetalningar och sedan projektrapportering. Du kommer också på sikt få vara med och göra våra egna ekonomiredovisningar för de projekt som Leader Mittland Plus driver själva.

Placeringsorten är beroende på var du finns. Vi jobbar mest inom kommunerna Bräcke, Ånge, Timrå och Sundsvall och vårt kontor finns på Gärdehov, Sundsvall. Vi har också projektanställd personal med arbetsplats Glesbygdskollektivet, Fränsta. Oavsett var du bor kommer du att behöva vara med oss på kontoret i Sundsvall under den första tiden eftersom det är en hel del rutiner att lära sig och det är bra om vi finns nära varandra. Därefter går det bra att ordna en arbetsplats närmare där du bor om det skulle fungera bättre för dig.

Körkort är ett krav och tillgång till bil en fördel eftersom även de administrativa uppdragen ibland sker på plats hos stödmottagaren.

Tjänsten är tänkt som en deltid på cirka 50 %, men vi är öppna för förslag och beroende på löneläge kan tjänsten utökas upp till 100 %. Ange därför önskad sysselsättningsgrad och löneanspråk när du skickar in din ansökan till oss. Vi behöver alltså en person relativt omgående, så vi kommer att hantera ansökningar löpande.

Ansökan och frågor skickar du till erika.larsson@mittlandplus.se. Frågor kan också ställas på telefon 070-316 23 66.

PS Vi kommer också att rekrytera projektledare på deltid till två egna projekt inom kort. De här projekten handlar om miljöcertifiering av företag och produkter. Är du rätt person för både adminstratörsjobbet och projektledarjobbet finns möjligheten att kombinera de båda uppdragen.