Förstudie Äventyrspark pilgrim viking Stöde

Stöde företagarförening fick  leaderstöd till projektet Förstudie Äventyrspark Pilgrim Viking.

Projektet skulle mobilisera lokalbefolkningen och undersöka förutsättningar för att skapa en Äventyrspark i Stöde. Projektet skulle också ta fram underlag för uppförande av äventyrsparken genom att budgetera, undersöka marknaden, organisationsform, form för ungdomsföretagande/socialt företagande m.m.

Genom att projektet genomförs och tillför ny kunskap, kontakter fördjupas och gemensam vision skapas för fortsatt arbete framåt.

Långsiktigt mål var att skapa en Äventyrspark pilgrim-viking för målgruppen barn med ett så brett engagemang som möjligt bland aktörer i Stödebygden. Målet var också att parken ska kunna drivas på lång sikt och framgent vara en kreativ och kulturell mötesplats för bygdens innevånare såväl som en försörjningsmöjlighet.

Fond: Landsbygdsfonden

Projekttid: t o m 2018-03-30

Beslutsmotivering: Projektet ” Förstudie äventyrspark pilgrim viking Stöde” föll väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 2, företagande och utvecklat entreprenörskap, och projektet uppnådde kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. LAG bedömde att det fanns ett stort lokalt behov av projektet och kunde i stor utsträckning bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. LAG bedömde också att projektet hade en långsiktig ansats och förväntades leda till hållbara lösningar. Projektet bedömdes bidra i stor eller i mycket stor utsträckning till lokal mobilisering, ökad besöksnäring, ökat entreprenörskap, fler produkter och tjänster samt ökad inkludering.

Datum för prioritering: 2016-12-07

Förstudie Tillväxt Alnö

Förstudiens syfte var att inventera, sortera och analysera vilka frågor som har förankring hos såväl befintliga företag, möjliga nya medlemsföretag, lokalsamhället i stort samt medborgarna. Frågor som belystes var hur målen skall uppnås, vilka frågor som föreningen skall arbeta med, hur föreningen kan bli den verkstad som jobbar mot målen, och hur verksamheten skall genomföras.

Målgrupp: Företagare på Alnö, tänkbara nya företagare, övriga representanter för lokalsamhället exempelvis skola, räddningstjänst samt medborgarna på Alnö.

Fond: Landsbygdsfonden genomförande

Fastställt stödbelopp: 180 000 SEK varav 120 600 SEK Jordbruksverket/EU och 59 400 SEK LAG-pott

Projektägare: Alnöföretagarna

Projekttid: t o m 2017-08-31

Beslutsmotivering: Projektet ” Förstudie Tillväxt Alnö” föll väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 2, företagande och utvecklat entreprenörskap, och projektet uppnår kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. LAG bedömde bland annat att det finns ett stort behov av projektet lokalt. Projektet skulle jobba för lokal mobilisering och bedöms i hög utsträckning kunna bidra till fler produkter och tjänster, miljöcertifiering, ökat entreprenörskap och inkludering.

Datum för prioritering: 2016-12-07

Alnöföretagarnas hemsida

Förstudie Kustvägen 2.0

Förstudien skulle undersöka förutsättningar och behov för att sedan lyfta hela Kustvägen området till en högre nivå vad gäller utveckling av helheten.

I aktiviteterna ingick bland annat att

 • Besöka samtliga platser i området och träffa privatpersoner, entreprenörer, politiker, tjänstemän och samarbetspartners.
 • Djupgående intervjuer
 • Studiebesök till närliggande områden
 • Dokumentation

Resultatet av förstudien arbetade mot en utveckling som ger fler företag, fler samarbeten, ökat entreprenörskap och fler besökare. Fler företag, fler samarbeten, ökat entreprenörskap och fler besökare. En destination av hög nationell nivå.

Fond: Landsbygdsfonden

Fastställt stödbelopp:  173 058 SEK varav 122 649 SEK Jordbruksverket/EU och 50 409 SEK LAG-pott. Resterande 10 000 kr Sundsvalls kommun.

Projektägare: Kustvägen ek för

Beslutsmotivering: Projektet ” Förstudie Kustvägen 2.0” föll väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 2, företagande och utvecklat entreprenörskap, och projektet uppnådde kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. LAG bedömde att det finns ett stort lokalt behov av projektet och kunde i stor utsträckning bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. LAG bedömde också att projektet hade en långsiktig ansats och förväntas leda till hållbara lösningar. Projektet påverkarde ett lokalt samhälle och bedömdes bidra i stor eller i mycket stor utsträckning till lokal mobilisering, ökad besöksnäring, ökad service, ökat entreprenörskap, ökad diversifiering samt inkludering.

Prioriteringsbeslut: 2016-12-07

www.kustvagen.se 

Ett färgstarkt Färja – ökad tillgänglighet till kust och hav i Timrå kommun

Tynderö fiskareförening  har fått leaderstöd till projektet Ett färgstarkt Färja och den investering i turistisk infrastruktur som genomfördes till och med 2018.

Syftet med projektet var att investera i turistisk infrastruktur för att förbättra förutsättningarna för en ökad turism längs kusten,  genom att knyta ihop land och hav. Målet var att öka servicegraden och förbättra förutsättningar för ökad turism genom att erbjuda boende och caféverksamhet till stöd för närliggande befintliga näringsverksamheter.

Bakgrunden till ansökan var att i Timrå genomfördes 2014 en förstudie. Målet med förstudien var att nå kunskap om och ta fram förslag till utvecklingsinsatser. Följande behov identifierades:

 1. Fler boende av varierande standard för turister behövs
 2. Servicegrad i Timrås gästhamnar måste förbättras för att locka strömmen av båtturister.
 3. Behov av att förlänga turistsäsongen, samverka genom paketering av boende, äta och uppleva.

Projektet genomfördes i samverkan mellan Tynderö Fiskareförening som äger mark och byggnader vid Färja Fiskeläge, och Näringslivskontoret i Timrå kommun. Tynderö Fiskareförening var projektägare och Timrå kommun bistod projektet med kunskap och medfinansiering.

I projektet ingick följande aktiviteter enligt ansökan:

– Kanalbryggan: Ombyggnation av den 155 meter långa Kanalbryggan så den kan ta emot externa gäster, handikappanpassning.

– Café Kylhuset: En befintlig byggnad renoveras exteriört och görs om för andra ändamål interiört. Bland annat kök, wc, ventilation mm. En utbyggnad på 50 m2 görs samt ett nytt trädäck byggs för caféverksamhet.

– Minireningsverk, ett reningsverk som hanterar avlopp och vatten på ett miljömässigt hållbart vis.

Projektet har finansierats med 720 000 SEK i stöd från Landsbygdsfonden och Jordbruksverket och med övrig offentlig medfinansiering från Timrå kommun 720 000 SEK. Privat medfinansiering tillkommer.

 

Indikatorer som uppnåddes:

1,5 Arbetstillfällen  1200 timmar arbete för kvinnor och 1600 timmar för män.

1 Fysisk anläggning

20 Nätverk/samarbeten

4 Virtuella mötesplatser

5 000 Dagbesök

40 Gästnätter

 

Nyfiken att veta mer om projektet? Se filmen eller läs i reportaget.

https://www.facebook.com/TynderoFiskareforening/ 

Mikrofonder för social ekonomi Västernorrland

Coompanion Kooperativ utveckling Västernorrland har genomfört projektet Mikrofonder för social ekonomi Västernorrland. Projektet avslutades 2019 och genomfördes som ett av två systerprojekt där det andra projektet genomförts inom Leader Höga Kusten. Projektets aktiviteter och syfte var bland annat att

 • Etablera och förankra en regional mikrofond
 • Bygga en plattform för social ekonomi och lokal utveckling genom att etablera en mikrofond som stärker den sociala ekonomin i Västernorrlands län genom mikrofinansiering, rådgivning och affärsutvecklingsstöd
 • Möjliggöra utveckling där befintliga finansieringssystem normalt inte verkar
 • Göra mikrofonden känd som ett alternativt finansieringsinstrument

Projektet resulterade i många förberedelser för en mikrofond, men avslutades med att konstatera att det finns många andra sätt att lösa den här typen av finansiering och att etablera en mikrofond inte skulle vara det tillskott som förväntats.

Projektet genomfördes med stöd från leaderpartnerskapet och Landsbygdsfonden. Totalt beviljat stödbelopp var 534 950 SEK varav 358 417 SEK EU/Jordbruksverket och 176 533 SEK LAG-pott. Projektägaren har också gått in med egen privat finansiering.

 

https://vasternorrland.coompanion.se/startsida/projektverksamhet/mikrofonden-vasternorrland/ 

Förstudie turistisk samverkan kring Revsundssjön

Projektet skall verka för samverkan mellan näringsliv och föreningsliv för utveckling av turistbranschen runt Revsundssjön och svara på hur Revsundssjön/Lake Revsund kan attrahera fler internationella turister.

Projektet genomfördes 2017-2018 och är avslutat. I projektet ingick bland annat att undersöka hur Revsundssjön/Lake Revsund kan bidra till fortsatt produktutveckling och paketering av presumtiva och befintliga besöksmål och naturområden, att aktörerna lär känna varandra, hittar samsyn och utvecklar en plan för framtidens gemensamma arbete med den internationella turistmarknaden.

Målgruppen för projektet var näringsliv och föreningar, idag verksamma eller framtida verksamma inom besöksnäringen kring Revsundssjön.

 

Projektet har presenterat en förstudierapport och resultatet har också presenterats på lake Revsunds hemsida.

 • 1 nytt företag
 • 1 ny samarbetskonstellation
 • 1 virtuell mötesplats
 • 1 ny lösning
 • 30 deltagare inkludering i lokalsamhället
 • 30 deltagare i kompetensutveckling
 • 1 projekt för entreprenörskap
 • 1 projekt för integration på landsbygd

 

Fond: Landsbygdsfonden

Projektet har bedömts med urvalskriterier för den lokala strategins insatsområde 2, ökat entreprenörskap.

 

Utnyttjat stödbelopp: 163 456 SEK från EU, Stat och det lokala leaderpartnerskapet, 70 848 SEK egen privat finansiering.

Projektägare: Revsunds prästgård AB

 

www.lakerevsund.com

 

Mobil samåkning Timrå

Timrå Bygderåd har beviljats leaderstöd till projektet Mobil samåkning Timrå, och projektet avslutades 2018.

Syftet med projektet var skapa förutsättningar för hållbart resande inom Timrå kommun och att förbättra kommunikationer till, från och på landsbygden.

Projektet skulle bilda lokala noder, en form av interaktiva mötesplatser där man kan hitta samåkningsmöjligheter för boende på landsbygd.

Projektet avslutades i förtid då det visade sig att engagemanget inte var så stort som förväntat, och projektet blev därför svårt att genomföra så som planerat.

 

Projektet har beviljats som mest 641 088 SEK fördelat 436 309 SEK på Landsbygdsfonden/Jordbruksverket och 214 899 SEK LAG-pott

Inga indikatorer rapporterades som direkt resultat av projektet.

 

http://www.timrabygderad.se/

www.logdo.se

Svartvikstorn i Myre trafikplats

Föreningen Svartviksdagarna har beviljats leaderstöd till projektet Kopia av Svartvikstorn i Myre trafikplats och projektet avslutades 2019.

Projektet har bestått i en turistisk investering i form av en replik av ett historiskt landmärke, Svartvikstornet, vid Myre trafikplats. Tornet har till till syfte att uppmärksamma turister på området och bidra till fler besökare på landsbygden. I förlängningen kan fler besökare bidra till ett överlevande samhälle och en blomstrande verksamhet längs vägen.

Målet var en ny turistattraktion genom att uppföra en byggnad, en replik av det så kallade Svartvikstornet, ett vattentorn uppfört cirka 1860 i Svartviks industriområde. Målet var också att ha iordningställt den yttre miljön bland annat genom planteringar, bänkar och bord samt skyltar.

I målet ingick att det i den uppförda byggnaden skulle inredas en turistinformationspunkt.

Investeringen består i att uppföra en byggnad och iordningställa den yttre miljön samt en turistinformationspunkt i byggnaden.

Projektet kan få som mest 1 058 151 kr och de offentliga resurserna kommer från Landsbygdsfonden, Jordbruksverket och Leader Mittland Plus.

Beslutsmotivering

Projektet ” Kopia av Svartvikstorn i Myre trafikplats” SJV 2016-4270 (efter ändringsansökan) faller inom den lokala strategin avseende insatsområde 2 entreprenörskap. Projektet uppnår kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. LAG har bedömt insatsen som långsiktig och att det finns ett mycket stort behov av projektet. I samband med att E4 fick ny sträckning är det färre turister som hittar vägen ut till kustvägen och området däromkring. Den tidigare turistinformationen i Svartvik har avvecklats, och ingen turistinformation finns i områdets södra del, där trafiken är hög. Initiativet bedöms som förutsättningsskapande och bidrar till strategins måluppfyllelse genom att i mycket stor utsträckning kunna bidra till ökad besöksnäring och ökad service, samt i stor utsträckning bidrar till fler företag och arbetstillfällen, fler produkter och tjänster samt ökad service.

Projekttid: t o m 2019-06-30

Kreativ Mötesplats Liden

Föreningen Indalsleden har genomfört ett förstudieprojekt som avslutades 2018.

Bakgrunden till projektet var att i Liden fanns behov av en kreativ lättillgänglig mötesplats där ungdomar med olika idéer och kulturer kan mötas. Funderingar fanns på en allaktivitetsplan, pumptrack- och/eller mountainbikebana för att motivera barn till rörelse. Lidenborna bedömde att det var av stor vikt är att ungdomarna själva var med i denna process så att det blir rätt och att de även känner sig stolta och tar ansvar för att mötesplatsen inte förstörs i framtiden.

Föreningen Indalsleden beviljades stöd för mobilisering för att skapa engagemang och delaktighet kring en allaktivitetsplats, och nästa steg är genomförandet av investeringen.

Aktiviteter:

 1. Samordna idéer och önskemål med lärare och ungdomar/elever vid Lidens skola
 2. Träffa och prata med ungdomar kring prioriteringar för mötesplatsen
 3. Samverka med Sundsvalls kommun i deras arbete med allaktivitetsplan
 4. Marknadsföra och visa förslag på mötesplatsen i Liden
 5. Hitta långsiktig lösning för underhåll och ansvar av mötesplatsen.

 

Fond: Landsbygdsfonden genomförande

Sökt stöd: 105 525 SEK från Jordbruksverket och 51 975 SEK från Leader Mittland Plus

Förstudie; Mountainbikeleder i Ljungandalen?

Projektet Förstudie Mountainbikeleder i Ljungandalen? genomfördes 2016-2017 av Firma Lotten Rapp. Syftet med projektet var att genom samverkan öka kunskapen kring cyklingens eventuella potential samt utreda möjliga tillvägagångssätt för att nå en hållbar och tillgänglig cykling i området.

Projektet gav kunskap till företagare och föreningar i området, Ånge kommun och övriga cykelintresserade gällande cyklingens eventuella potential som turistnäring och ökad tillgänglighet till naturen för de boende i området.

Genom samverkan ökade kunskapen kring cyklingens eventuella potential och möjliga tillvägagångssätt för att nå en hållbar och tillgänglig cykling i området utreddes.

Resultatet var en förstudierapport gällande potentialen i cykelsatsning i Ljungandalen.

Projektets aktiviteter har bland annat varit marknadsundersökning, markägarkontakter, framtagande av en förstudierapport samt slutredovisning.

Resultat

En skriftlig förstudierapport är resultatet av förstudien.

Målet har varit att samla kunskap om att utveckla cykeldestination i en förstudierapport som kan vara arbetsmaterial i grund för det fortsatta arbetet. Förstudien har varit mycket givande för det fortsatta arbetet, mer än vi tidigare trott till och med. Vi har lärt oss mycket. Vi ser bland annat nu att vi har behövt rikta om oss lite, vår målgrupp till våra stigar är inte bara högpresterande mountainbikecyklister, utan även familjer som vandrar, löpare etc.

Projektet har lett till följande indikatorer:

1 ny teknik som införts (arbetsmetoden för förstudien)

6 nya samarbetskonstellationer (1 nytt cykel-nätverk i Ljungandalen samt 5 sammarbetskonstellationer med företag, föreningar, destinationsbolag, kommun, markägare samt med andra cykeldestinationer)

1 projektstöd till företag (företagsstöd)

1 projekt med inriktning tillgång till natur- och kultur

Effekter
 • Ökad kompetens eller lärande
 • Nya samarbeten eller nätverk
 • Ny eller innovativ teknik, produkter eller tjänster,
 • Utvecklingen av den lokala landsbygden
Projektägare

Firma Lotten Rapp

Fond och budget

Fond: Landsbygdsfonden genomförande

Insatsområde i strategin: insats 2 entreprenörskap

Projektstöd: 87 000 SEK EU/Jordbruksverket, total budget 145 000 kr.