Mikrofonden informerar i Ånge – 30 november

Leaderprojektet Mikrofonden Västernorrland bjuder in till informationsträff i Ånge den 30 november kl 18.30 på Teaterverkstan. Coompanion Västernorrland tillsammans med andra samarbetande organisationer informerar och du har möjlighet att knyta nya viktiga kontakter.
30 november, kl. 18.30–21.00
Teaterverkstan

Program
• En möjlighet för nya som etablerade företagagre – Bizmaker
• Ett medlemskap som lönar sig – Hela Sverige ska Leva
• Ny kraft till Sveriges eldsjälar — Studieförbundet Vuxenskolan
• Extra tjänster, ny möjlighet för föreningslivet – Arbetsförmedlingen
• En viktig roll i bygden – Hembygdsförbundet
• Är ni en grupp företagare eller en förening som har en idé som ni vill förverkliga? — Leader Mittland Plus
• Nu startar Mikrofonden Västernorrland -nya ekonomiska möjligheter till utveckling för föreningar och företagare — Coompanion Västernorrland

Frågor: lena.schmidt@coompanion.se Mobil: 070-661 93 28
Föranmälan sker till Lena eller via webblänk som finns i programmet, se länken nedan. 
Fullständig inbjudan med program hittar du här.

Fler projekt med tema socialt entreprenörskap sökes

I den lokala leaderstrategin finns utrymme för projekt med temat social ekonomi och lokal kapitalbildning. Vi har flera projekt på temat, men vi har fortfarande en stor andel av budget kvar öronmärkt för social ekonomi och lokalt kapital som väntar på att komma i arbete.

Vilka projektidéer söker vi?

Vi söker projekt som skapar eller utvecklar sociala entreprenörer och socialt företagande där samhälls- och medlemsnytta på demokratiska värdegrunder är en gemensam nämnare.

Inom temat finns också möjligheter för projekt som verkar för ökad inkludering och minskat utanförskap, och då gärna för individer som står långt från arbetsmarknaden.

Projekt som har till syfte att öka tillgången på lokalt kapital eller som  eller jobbar för att minska eller vända det negativa penningflödet så att pengar stannar kvar på den egna orten och fortsätter verka där är också något vi efterlyser.

Finns det villkor?

Ja, några krav ställer vi. För att kunna söka leaderstöd till en utvecklingsidé behöver idén följa leadermetoden och projektet uppfylla våra grundvillkor för stöd. Projektet behöver också bidra till att uppnå målen vi ställt upp i vår lokala utvecklingsstrategi.  Mer om detta hittar du på vår hemsida www.mittlandplus.se/projektstod.

Fyra EU-fonder och din lokala leaderförening samverkar

Leaderstöd följer fondernas huvudsakliga inriktningar:

  • För landsbygdsutveckling i allmänhet finns stöd i Jordbruksfonden
  • För  idéer som utvecklar fiskerinäring, lekområden eller försäljningsbara produkter med råvaror från vattnet finns stöd i Havs- och fiskerifonden
  • för näringslivsutveckling med kopplingar mellan stad och land finns stöd i Regionalfonden
  • om ditt projekt ska stärka individers ställning på arbetsmarknaden eller individers inträde i arbetsmarknaden finns stöd i Socialfonden

Du som söker stöd behöver inte själv veta vilken fond när du funderar på din projektidé, utan om du har en idé du vill testa, tag kontakt med oss så pratar vi vidare. Du kan också läsa mer på vår hemsida www.mittlandplus.se/projektstod.

Lantbruk och Leader

Det finns möjligheter att utveckla ditt lantbruk med hjälp av Leader. Flera lantbrukare och olika företagare inom de gröna näringarna har tillsammans med andra tagit hjälp av Leader och leadermetoden för att att utveckla både företagen och lönsamheten.

Landsbygdsnätverket har tagit fram fem korta inspirationsfilmer som ger exempel på hur andra har gjort. Två projekt beskrivs i filmerna, ”Grislyftet” och ”Kungälvsmat”.

Landsbygdsnätverkets sida

Naturbussen – den mobila fritidsgården

Storöringens fiskeklubb och projektet Naturbussen – den mobila fritidsgården prioriterades av Leader Mittland Plus.

Projektet syftade till att :

  • Erbjuda en mobil fritidsgård utrustad med material för exkursioner och aktiviteter i landsbygd och ytterområden.
  • Erbjuda utomhusdagar med aktiviteter
  • Integration och delade erfarenheter
  • Utveckla föreningskunskap och praktisk kunskap om naturen, idrott och utomhuspedagogik.
  • Visa barn och ungdomar vägen till en hållbar framtid.

Projektet skulle öka delaktighet och inkludering i det svenska samhället, leda till fler och utvecklade mötesplatser, samt leda till ökad integration på landsbygden och ökad tillgång till natur och friluftsliv.

Naturbussen ska finnas kvar i Timrå kommun och efterfrågas i övriga länet.

Som mest kunde projektet få 1 683 891 kr. Utöver projektstöd tillkom övrigt offentligt stöd från Arbetsförmedlingen med 778 000 kr samt övrigt offentligt stöd från kommunen med 95 752 kr enligt uppgifter i ansökan.

LAG har gjorde bedömningen med urvalskriteriemallen för insatsområdet och bedömde att projektet kan bidra till lokala attityder och mobilisering samt kunna bidra till mångfald i lokalt kulturliv och även öka tillgänglighet till lokalt kulturliv.

LAG bedömde att det finns ett mycket stort behov av projektet och att det i mycket hög utsträckning skulle bidra till natur- och friluftsliv för alla samt ökad integration i lokalsamhället. Projektet bedömdes i stor utsträckning leda till arbetstillfällen. LAG bedömde också att projektet, efter tillägg till detta möte, i stor utsträckning bidrar utvecklade mötesplatser.

Se kort film om projektet.

Förlängning Ljungandalsvägen

Destination Ljungandalen ekonomisk förening och projektet ”Förlängning av Ljungandalsvägen en förstudie” pritoriterades av Leader Mittland Plus.

Syftet med projektet var att genomföra en förstudie för en eventuell framtida förlängning och vidareutveckling av en redan namnsatt turistväg, Ljungandalsvägen. Sträckan som avses är Borgsjö i Ånge kommun till Ljungdalen i Bergs kommun.

Förstudien ska ta reda på om en förlängning av den namnsatta Ljungandalsvägen från Borgsjö i Ånge kommun till Ljungdalen i Bergs kommun är genomförbar och om tillräckligt många från kommuner, näringsliv, organisationer och privatpersoner ställer upp på visionen om en sammanhållen namnsatt turistväg.

LAG bedömde att projektet med de lokala urvalskriterierna och projektet uppnådde kvalnivån för både grundkriterier och de fond- och insatsspecifika kriterierna. LAG bedömde att fanns ett mycket stort behov av projektets resultat och att det kommer påverka ett lokalt samhälle. Bedömningen var också att projektet på sikt kan bidra fler arbetstillfällen och företag samt ökat entreprenörskap. Förstudien kunde som mest få 180 000 kr fördelat på 67 % projektstöd från Landsbygdsfonden/Jordbruksverket och 33 % LAG-pott.

Kustfiskarelyftet

Nordanstigs kommun och samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet prioriterades av Leader Mittland Plus.

Projektet skulle bidra till att skapa förutsättningar för småskaligt och hållbart kustfiske, rekrytering av unga fiskare och ett hav i balans i Gävleborgs, Västernorrlands och norra delen av Uppsala läns kustområden.

Syftet var att de småskaliga kustfiskarna skulle utveckla ett starkare nätverk för samarbete som kan leda till bättre tillvaratagande av yrkesfiskarnas yrkeskunskaper, lönsamhets- och förädlingsintressen. Syftet är också att utveckla samarbetet med besöksnäringen och att marknadsföra det småskaliga fisket kopplat till förädlade produkter och kustsamhällenas attraktivitet.

Projektet skulle bland annat leda till fler licensierade småskaliga kustfiskare (ungdomar under 25 år)

1 nytt arbetstillfälle inom yrkesfisket eller närliggande bransch

Ett informations- och marknadsmaterial om det småskaliga fisket ur flera perspektiv

Projektets hållbarhetsmål var att bidra till ett hav i balans (ekologisk/miljö)

LAG bedömde projektet med de lokala urvalskriterierna och projektet uppnådde kvalnivån för både grundkriterier och de fond- och insatsspecifika kriterierna. LAG  bedömde att finns ett mycket stort behov av projektets resultat och att projektet i mycket stor utsträckning bidrar till ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag samt fler lokala produkter och tjänster. LAG fastställde maximalt stödbelopp till 899 990 kr, fördelat på 67 % projektstöd och 33 % LAG-pott.

Nyfiken att veta mer om projektet? Se filmen.

eklöv

Mikrofonden informerar – Sundsvall 23 november

Leaderprojektet Mikrofonden Västernorrland bjuder in till informationsträff i Sundsvall den 23 november kl 18.30 på Grönborg. Coompanion Västernorrland tillsammans med andra samarbetande organisationer informerar och du har möjlighet att knyta nya viktiga kontakter.
23 november, kl. 18.30–21.00
Sundsvall, Grönborg, Storgatan 73

Program
• En möjlighet för nya som etablerade företagagre – Bizmaker
• Ett medlemskap som lönar sig – Hela Sverige ska Leva
• Ny kraft till Sveriges eldsjälar — Studieförbundet Vuxenskolan
• Extra tjänster, ny möjlighet för föreningslivet – Arbetsförmedlingen
• En viktig roll i bygden – Hembygdsförbundet
• Är ni en grupp företagare eller en förening som har en idé som ni vill förverkliga? — Leader Mittland Plus
• Nu startar Mikrofonden Västernorrland -nya ekonomiska möjligheter till utveckling för föreningar och företagare — Coompanion Västernorrland

Frågor: lena.schmidt@coompanion.se Mobil: 070-661 93 28
Fullständig inbjudan med program laddar du ner här (pdf).