Förstudie vandringsled Tynderö har startbeslut

Föreningen Tynderö fiskareförening har beviljats stöd för att undersöka förutsättningarna för genomförandet av en kustnära vandringsled från Söråker till Åvike bruk. Förstudien förväntas leda till en detaljerad plan med budget och plan för genomförande samt en plan för efterföljande drift och underhåll.

Den tänkta vandringsledens sträckning ska dokumenteras i detalj. Kartmaterial ska tas fram och de åtgärder som behöver vidtas med spångar, broar, rastplatser, sevärdheter m.m. identifieras.

 

Projektet har beviljats som mest 101 800 kr. Stödet kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Jordbruksverket samt från det lokala partnerskapet Leader Mittland Plus.

Förstudie Stenhammaren har fått startbeslut

Södra Norrlands folkets hus och parker har fått startbeslut för projektet ”Förstudie Stenhammaren”. Projektet har fått stöd för att utreda förutsättningar för att skapa en året-runt event- och friluftsmötesplats på Stenhammaren i Fagervik. Bland aktiviteterna finns utredningsarbete, mobilisering, ta fram ritningar och illustrationer. Projektägaren ska också bilda en ny förening. Projektet ska resultera i en utvecklings- och finansieringsplan för samnyttjande för event och friluftsliv.

LAGs beslutsmotivering:

Projektet faller väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 4 natur- och kulturbevarande insatser och projektet uppnår kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. LAG har bedömt att det finns ett lokalt behov av projektet och att det kan bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. LAG bedömer också att projektet har en långsiktig ansats och förväntas leda till hållbara lösningar. Projektet bedöms bidra i stor eller i mycket stor utsträckning till lokal mobilisering, ökad natur- och kulturturism, till att bevara, utveckla och tillgängliggöra lokalt kulturarv och kulturmiljöer.

Beviljat stöd är maximalt 152 529 kr från Leader Mittland Plus, varav 108 091 projektstöd från Landsbygdsfonden/Jordbruksverket och 44 439 kr LAG-pott. Tillkommer 8 800 kr offentlig resurs Timrå kommun. Projektet har även privat medfinansiering.

Startklart! Hällesjö – djupkartor och mobilapp

Hällesjö fiskevårdsförening har fått stöd till projektet ”Hällesjö – djupkartor och mobilapp” för att utveckla besöksnäringen i Hällesjö med omnejd.

Projektet ska bland annat resultera i en mobilapplikation med kartor och gps-funktion för iOS och Android.

Leader Mittland Plus har bedömt att innehållet i projektet stämmer väl med Landsbygdsfondens inriktning och den lokala strategins insatsområde 4, natur- och kulturbevarande.

Projektet har fått stöd ur Europeiska fonden för landsbygdsutveckling.

En sammanfattning hittar du på projektets sida i vår projektbank.

Startbeslut för Förvaltning av lax och öring i Moälven

Örnsköldsviks kommun har fått startbeslut för projektet ”Förvaltning av lax och öring i Molälven.”

Projektets syfte är att återetablera och på sikt upprätthålla stora bestånd av lax och öring. Detta kan i sin tur ge goda förutsättningar för lokal ekonomisk, social och ekologisk hållbar användning och utveckling av lax och öring som resurs.

Projektet ska öka kunskapen om fiskeförvaltning och akvatisk naturvård kopplat till lax och öring hos fiskevårdsområden och allmänhet, med fokus på barn, unga och kvinnor. Projektet ska även engagera samtliga intressenter som i framtiden ska förvalta fiskeresurserna.

Beviljat stöd: 966 339 kr. Tillkommer offentligt stöd kommun 300 000 kr.

För mer information, kontakta Anders Forsberg, biolog vid Örnsköldsviks kommun. En kort beskrivning finns också i vår projektbank.

Nya LAG-ledamöter

Vid det extra årsmötet den 13 september valdes Jan-Ola Andersson in som ordinarie ledamot för Sundsvalls kommun. vid mötet valdes också Veronica Eklund, Bräcke kommun, till vice ordförande i föreningen.

En lista på samtliga LAG-ledamöter hittar du under vår sida om föreningen Mittland Plus märkt LAG.

Nästa stoppdatum – 6 november

Ansökningar som ska tas upp till beslut vid mötet den 6 december behöver vi ha inne i Jordbruksverkets e-tjänst senast den 6 november. Det är fortfarande gott om tid och har du en projektidé som du tror kan vara ett leaderprojekt, ta kontakt med oss på kansliet eller någon av de lokala inspiratörerna. Har du redan varit i kontakt med oss och fått närmare instruktioner behöver du bara hålla koll på datumet så att allt är på plats i god tid inför mötet.

Vi kommer gärna ut till er och berättar mer. Boka ett möte på någon av följande adresser: info@mittlandplus.se (kansliet) eller de lokala inspiratörernas egna adresser bracke@mittlandplus.se, ange@mittlandplus.se, timra@mittlandplus.se eller sundsvall@mittlandplus.se.

Förstudie Kustvägen 2.0 har fått startbeslut!

Förstudien ska undersöka förutsättningar och behov för att lyfta hela Kustvägen som destination 2.0.

Projektet ska bland annat att

  • Besöka samtliga platser i området och träffa privatpersoner, entreprenörer, politiker, tjänstemän och samarbetspartners.
  • Djupgående intervjuer
  • Studiebesök till närliggande områden
  • Dokumentation