bild på böcker

Ånge bokhandel

Projektet var ett genomförandeprojekt och projektet beviljades projektstöd från Jordbruksfonden (EJFLU) och insats 2 entreprenörskap och fler nya hållbara försäljningskanaler för att nå marknad i den lokala insatsmatrisen.

Syftet var att säkerställa att invånarna i Ånge/Bräcke har lokal service i hembygden samt att utveckla en ny verksamhet genom nya former och av service till bygden invånare. Projektet fokuserade på  att utveckla ett kollektivt entreprenörskap där fokus ligger på allmänhetens service.

LAG gjorde en bedömning av projektets syfte och mål utifrån projektets beskrivning. LAG bedömde att
projektet i mycket stor utsträckning arbetade långsiktigt och ledde till hållbara lösningar samt i mycket stor
utsträckning påverkar ett lokalt samhälle. Projektet bedömdes mycket stor utsträckning till fler arbetstillfällen och bidrog till ett nytt kollektivt företag, samt diversifiering av ett lokalt utbud.

Beslutet avsåg ett projektstöd till företag där maxgränsen för projektstöd är 70 % av total budget. För projektstöd till företag kan LAG-potten inte användas, då den innehåller kommunala medel. Därför är beslutet fattat så att 100 % av stödet, 84 000 kr, hämtas från Jordbruksverket/EU, och 0 % av stödet är övrigt offentligt stöd från LAG eller annan motsvarande organisation.

Projektet är avslutat, men vid granskning av slutrapport framkom att det resultatet av projektet är en  livaktig bok-och pappershandel. Utökning av sortimentet har skett, omsättningen har ökat. Ett antal lokala företag har samverkat för
gemensamma aktiviteter.  För invånarna har en mängd aktiviteter genomförts trots pandemin, som t ex författarbesök och kurser i olika ämnen. Projektet har bidragit till digitaliseringsarbetet. En person har fått anställning som direkt effekt av projektet, vilket också bidrar till ökad service på orten.

Kälens bystuga där leden passerar.

Utveckling av Bodsjöleden

Projektet utveckling av Bodsjöleden har beviljats stöd från Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling EJFLU och det lokala partnerskapet. Val av insatsområde stämmer med innehållet stämmer med de insatser som pekats ut i den lokala utvecklingsstrategin

Mål 4, Insats 3 tillgänglighet, ökad tillgång till natur & friluftsliv för alla samt fler besöksmål och mötesplatser i naturen. Syftet med projektet är att utveckla besöksnäringen kring Bodsjö genom att utveckla en vandringsled ( Bodsjöleden) så fler kan komma ut i naturen

LAG-styrelsen bedömer att projektet har tydliga kopplingar till flera insatsområden i den lokala strategin och i mycket hög utsträckning arbetar långsiktigt. Det finns ett stort behov av projektets resultat. Projektet bedöms i hög utsträckning arbeta för miljöpåverkan och lokala attityder och mobilisering.

Projektet bedöms också i hög utsträckning påverka de lokala samhällen som är nära leden och bidra till lokala produkter/tjänster, ökad inkludering samt tillgång till natur- och friluftsliv för alla.

LAG beslutar att prioritera projektet med 671 128 kr i totalt offentligt stöd, varav 441 138 kr (65,7%) projektstöd och 229 990 kr (34,3%) offentlig resurs från Skogsstyrelsen.

 

Övernattningsboende i Njurunda

Projektet har beviljats stöd från  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling( EJFLU) och lokala partnerskapet. Projektet är ett genomförandeprojekt och som avser den lokala strategins insatser för näringsverksamhet/inkvartering och boende under insats 3, tillgänglighet, som styrks av målet Fler nya lokala boende möjligheter. Det finns flera beröringspunkter under flera av insatsområdena inom mål 3.

Projektet syftar till att öka tillgängligheten till övernattning och därmed stimulera idrottsevenemang och besöksnäring.

LAG bedömer att projektet i mycket hög utsträckning arbetar långsiktigt och i hög utsträckning har tydliga mål. Projektet bedöms bidra i mycket hög utsträckning till nya lokala boendemöjligheter och flera lokala tjänster inom tillgänglighet. Projektet bedöms också i hög utsträckning till nya lokala boendemöjligheter och flera lokala tjänster inom tillgänglighet. Projektet bedöms i hög utsträckning påverka det lokala samhället i Njurunda och bedöms i hög utsträckning påverka det lokala samhället Njurunda och bedöms i hög utsträckning bidra till fler arbetstillfällen.

Maximalt offentlig stöd faställdes till 1 825 000 kronor. I denna stumma igår även andra offentliga finansiärers medfinansiering i projektet. Stödets fördelning är preliminär 1 222 750 ( 67%), övrigt offentligt stöd LAG är 132 00 kronor (22%). Övrigt offentligt stöd Länsstyrelsen eller andra offentliga medfinansiärer minst 200 000 kronor ( 11%).