Övernattningsboende i Njurunda

Projektet har beviljats stöd från  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling( EJFLU) och lokala partnerskapet. Projektet är ett genomförandeprojekt och som avser den lokala strategins insatser för näringsverksamhet/inkvartering och boende under insats 3, tillgänglighet, som styrks av målet Fler nya lokala boende möjligheter. Det finns flera beröringspunkter under flera av insatsområdena inom mål 3.

Projektet syftar till att öka tillgängligheten till övernattning och därmed stimulera idrottsevenemang och besöksnäring.

LAG bedömer att projektet i mycket hög utsträckning arbetar långsiktigt och i hög utsträckning har tydliga mål. Projektet bedöms bidra i mycket hög utsträckning till nya lokala boendemöjligheter och flera lokala tjänster inom tillgänglighet. Projektet bedöms också i hög utsträckning till nya lokala boendemöjligheter och flera lokala tjänster inom tillgänglighet. Projektet bedöms i hög utsträckning påverka det lokala samhället i Njurunda och bedöms i hög utsträckning påverka det lokala samhället Njurunda och bedöms i hög utsträckning bidra till fler arbetstillfällen.

Maximalt offentlig stöd faställdes till 1 825 000 kronor. I denna stumma igår även andra offentliga finansiärers medfinansiering i projektet. Stödets fördelning är preliminär 1 222 750 ( 67%), övrigt offentligt stöd LAG är 132 00 kronor (22%). Övrigt offentligt stöd Länsstyrelsen eller andra offentliga medfinansiärer minst 200 000 kronor ( 11%).

 

Ånge camping pir och badplats

Projektet har beviljats stöd från Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling (EJFLU) och det lokala leaderpartnerskapet. Projektet är ett genomförandeprojekt som avser den lokala strategins insats 3, tillgänglighet, vilket styrks av målen ”Ökad tillgång till natur & friluftsliv för alla” och ”Fler besöksmål och mötesplatser i naturen” i den lokala målmatrisen.

Projektet är ett av tre projekt som tillsammans syftar till att bidra till ökat nyttjande av rekreationsområdet, en naturlig mötesplats, samt att öka Ånges attraktionskraft genom fler besöksanledningar. Målet med projektet är en 60 meter lång pir, en badplats och badbryggor.

LAG-styrelsen bedömer att projektet har beröringspunkter med flera insatsområden i den lokala strategin, och i mycket hög utsträckning arbetar långsiktigt för lokala attityder till kraften att förändra. Det finns ett stort behov av projektets resultat och kommer att påverka ett lokalt samhälle. Projektet bedöms i mycket hög utsträckning bidra till nya tjänster inom tillgänglighet, till nya eller utvecklade mötesplatser och till nya arbetstillfällen. Projektet bedöms också bidra till inkludering samt till ökad natur och friluftsliv för alla.

Maximalt totalt offentligt stöd fastställdes till 1 227 500 kronor. Stödets fördelning 882 425 kr (67%) projektstöd och övrigt offentligt stöd 33 %. Av de offentliga stöden räknas offentlig resurs Ånge kommun 150 000 kr (12,22%), och 255 075 kr (20,78%) är kontant stöd från LAG-partnerskapet.

 

Förstudie Tynderöleden

Naturskyddsföreningen i Timrå beviljades stöd för att undersöka förutsättning för genomförandet av en kustnära vandringsled från Söråker till Åvike bruk. Resultatet skulle vara en plan med budget och plan för genomförande samt efterföljande drift och underhåll.

Projektet resulterade i en förstudie som utreder och dokumenterar vandringsledens sträckning i detalj samt kartmaterial där leden framgår och vilka åtgärder som behöver vitas med spänger, broar, rastplatser, sevärdheter m.m.

Beslutsmotivering

Projektet ” Förstudie Tynderöleden” SJV 2017-1286 föll inom den lokala strategin avseende insatsområde 3 tillgänglighet, och projektet uppnår kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. Innehållet i projektet stämde väl med Landsbygdsfondens inriktning och bedömningen gjordes med de lokala urvalskriterierna för insatsområde 3, tillgänglighet.

LAG bedömde att projektet kunde bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. Projektet hade en långsiktig ansats och förväntades leda till hållbara lösningar. Projektet bedömdes bidra i mycket stor utsträckning ökad tillgång till natur och friluftsliv för alla. Förstudien bedömdes svara på en konkret frågeställning och resultatet kan i stor utsträckning bidra till att uppfylla strategins mål.

Projektet sökte stöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektet har beviljats maximalt 101 800 kr av LAG.

Mobil samåkning Timrå

Timrå Bygderåd har beviljats leaderstöd till projektet Mobil samåkning Timrå, och projektet avslutades 2018.

Syftet med projektet var skapa förutsättningar för hållbart resande inom Timrå kommun och att förbättra kommunikationer till, från och på landsbygden.

Projektet skulle bilda lokala noder, en form av interaktiva mötesplatser där man kan hitta samåkningsmöjligheter för boende på landsbygd.

Projektet avslutades i förtid då det visade sig att engagemanget inte var så stort som förväntat, och projektet blev därför svårt att genomföra så som planerat.

 

Projektet har beviljats som mest 641 088 SEK fördelat 436 309 SEK på Landsbygdsfonden/Jordbruksverket och 214 899 SEK LAG-pott

Inga indikatorer rapporterades som direkt resultat av projektet.

 

http://www.timrabygderad.se/

Kreativ Mötesplats Liden

Föreningen Indalsleden har genomfört ett förstudieprojekt som avslutades 2018.

Bakgrunden till projektet var att i Liden fanns behov av en kreativ lättillgänglig mötesplats där ungdomar med olika idéer och kulturer kan mötas. Funderingar fanns på en allaktivitetsplan, pumptrack- och/eller mountainbikebana för att motivera barn till rörelse. Lidenborna bedömde att det var av stor vikt är att ungdomarna själva var med i denna process så att det blir rätt och att de även känner sig stolta och tar ansvar för att mötesplatsen inte förstörs i framtiden.

Föreningen Indalsleden beviljades stöd för mobilisering för att skapa engagemang och delaktighet kring en allaktivitetsplats, och nästa steg är genomförandet av investeringen.

Aktiviteter:

  1. Samordna idéer och önskemål med lärare och ungdomar/elever vid Lidens skola
  2. Träffa och prata med ungdomar kring prioriteringar för mötesplatsen
  3. Samverka med Sundsvalls kommun i deras arbete med allaktivitetsplan
  4. Marknadsföra och visa förslag på mötesplatsen i Liden
  5. Hitta långsiktig lösning för underhåll och ansvar av mötesplatsen.

 

Fond: Landsbygdsfonden genomförande

Sökt stöd: 105 525 SEK från Jordbruksverket och 51 975 SEK från Leader Mittland Plus