Ung Kovland

Mikrostöd har beviljats Ung Kovland för att genomföra workshops med unga i Kovlandsområdet. 250 deltagare förväntas delta för att bidra med visioner om aktiviteter för unga i Kovland. Mikroprojektet ska sammanställa en analys av ungdomarnas behov och önskemål.  Projektet vill engagera skola, ortens företagare, kyrkan och privatpersoner till att engagera sig i detta och vara med i utvecklingen i förverkligandet av Kovlands Ungdomsgård.

Målet är att presentera resultatet av förstudie som ett beslutsunderlag till en investering för kommunen och andra intressenter.

Projektet har bedömts jobba långsiktigt och leda till hållbar utveckling och i mycket stor utsträckning bidra till lokala attityder och mobilisering av kraft för att förändra lokalt.

Projeketet är en kollektiv lösning som förväntas leda till ett nytt samarbete och 250 deltagande unga.

Juniskärs väl

Föreningen Juniskärs väl har beviljats mikrostöd för att skapa bred samverkan och hitta gemensamma lösningar, samt för att formulera en första handlingsplan för utveckling av Juniskärsområdet. Målet är att efter avslutat mikroprojekt ha tagit fram ett kvalitativt underlag för framtida utvecklingsplaner.

Budget för projektet avser konsult för processledning och framtagande av handlingsplan, samt genomförande av tre lokala möten.

Mikroprojektet har bedömts i mycket hög utsträckning sikta långsiktigt och syfta till långsiktigt hållbara lösningar/utveckling, stärka lokala attityder och mobilisering och syftar till att stärka kraften att påverka vår egen situation och förändra på hemmaplan. Det finns lokalt innovativa och nytänkande inslag i projektet då denna typ av underifrånprocess inte genomförts på platsen tidigare.

Mikroprojektet förväntas bidra till ett nytt nätverk och en ny kollektiv lösning.

 

Nedre Norrlands Hästavelsförening

Hästavelsföreningen har beviljats mikrostöd för att genomföra en förstudie för att undersöka samordning av hästavelsföreningens medlemmar, och hitta former för att stötta varandra och utvecklingen av landsbygden. Målet är att ha undersökt behov i föreningen och tagit fram en handlingsplan för fortsatt samordningsarbete.

Kommittén beslutar att prioritera ansökan om medel till delprojektet med villkor. Om villkoren uppfylls stämmer projektets innehåll med samtliga krav som ställs i urvalet samt kan bidra till att uppfylla delprojektets mål och indikatorer.

Svandammen

ProLivia har beviljats mikrostöd för att genomföra projektet Svandammen. Projektet ska tillgängliggöra Svandammen för meningsfulla möten och ökad folkhälsa. När projektet är avslutat ska det ha undersökt hur ungdomar lockas till mötesplatsen Svandammen och tagit fram en plan för att nå dit och stimulera dessa målgrupper till lokal samverkan samt att minst 20 ungdomar från föreningar ska ha varit med och påbörjat arbetet med att röja Svandammen, och på så sätt varit i skogen och arbetat med kroppen, samt umgåtts. Projektet innehåller bland annat röjning av markyta kring Svandammen, arbetstid samt maskiner samt dokumentation i film och bild.

Kommittén beslutar att prioritera ansökan om medel till delprojektet då projektet uppfyller samtliga krav som ställs i urvalet samt kan bidra till att uppfylla delprojektets mål och indikatorer.

HWB Hexagon Wood Box

Terra husbyggnadsteknik AB har beviljats mikrostöd för ett delprojektet syftar till att tillverka en prototyp för en odlingslåda och starta ett företag kring konceptet. Delprojektet ska leda till en tillverkad och utvärderad fullskaleprototyp samt ett nystartat företag.

Kommittén beslutar att prioritera ansökan om medel till delprojektet då projektet uppfyller samtliga krav som ställs i urvalet samt kan bidra till att uppfylla delprojektets mål och indikatorer.

Strong kids

Delprojektet syftar till att testa etablering av en tjänst i Timrå kommun för att främja hälsa och kroppskunskap hos barn, att ta fram underlag och skaffa branschspecifik kompetens inför fortsatt planering av budget och affärsplan.

Målet är att ha startat en verksamhet kring ett starkt koncept. Projektets innehåll avser utredningsarbete.

Kommittén beslutar att prioritera ansökan om medel till delprojektet då projektet uppfyller samtliga krav som ställs i urvalet samt kan bidra till att uppfylla delprojektets mål och indikatorer.