Startbeslut för Mobil samåkning Timrå

Nu är det tionde projektet i Leader Mittland Plus beslutat och godkänt för start.  Timrå Bygderåd har i dagarna fått beslut med klartecken från Jordbruksverket att påbörja arbetet i projektet Mobil samåkning Timrå.

Mobil Samåkning Timrå skall skapa förutsättningar för hållbart resande inom Timrå kommun och förbättra kommunikationer till, från och på landsbygden. Det ska vara möjligt att bo och verka på landsbygden utan både bil och körkort.

Detta ska projektet lösa genom att bilda lokala noder, en form av interaktiva mötesplatser där man kan hitta samåkningsmöjligheter.

En förväntad bieffekt är bättre kontakt mellan människor i olika åldrar och med bakgrund.

Projektet vänder sig till boende i landsbygd med tyngdpunkt på icke bilburna som ungdomar, äldre och nyanlända.

http://www.timrabygderad.se/