Skatans kulturarv för besöksnäringen

Föreningen Tomtarna ansökte om stöd till projektet Skatans kulturarv för besöksnäringen. Leader Mittland Plus prioriterade projektet den 6 december 2017 och stödet hämtades ur Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.
Projektet vände sig till besökare i Skatan och längsmed Kustvägen, företagare inom besöksnäringen samt boende i kustområdet.
Skatans historia digitaliserades och tillgängliggjordes via olika media för att stimulera ökad besöksnäring i området. Syftet med projektet var också att skapa en arena för ökad kunskap om kulturarvet. Projektet syftade också till att ge uppslag till nya produkter och tjänster för att skapa jobb på landsbygden.

Projektet digitaliserade foton, ljudband, filmer och text samt redigerade dessa. Därefter skapade de en permanent utställning i Skatans fiskeläge såväl som en mobil utställning med allt framtaget material som grund.
På lång sikt ska projektet bidra till fler arbetstillfällen genom att det lockar fler besökare till restaurangen, ökad försäljning i fiskbutiken, av souvenirer och bruksföremål med koppling till kulturarvet med mera.

Projektet avsåg genomförande av den lokala strategins insats 4, natur- och kulturbevarande insatser vilket styrks av målen ”utveckla mångfalden och särarten i lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv” samt ”bidra till ökad tillgång till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv”.

Motivering från LAG

Sökande har av LAG beviljats som mest 209 705 kronor
LAG motiverade sin prioritering bland annat med att projektet jobbar för långsiktigt hållbara lösningar som kan i mycket stor utsträckning bidra till mer natur- och kulturturism, bevara och utveckla mångfald i kulturmiljöer och lokalt kulturliv och ökad tillgänglighet till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv. Läs mer om projektet i vårt reportage.

Är du intresserad att veta mer om projektet? Vänligen kontakta kansliet, så kan vi vidarebefordra kontaktuppgifter till projektet.