Folkets hus mitt i byn

Folkets Hus och Parker Södra Norrlands projekt Förstudie Folkets hus mitt i byn prioriterades stöd från Leader Mittland Plus. Projektets stöd kom bland annat från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och från det lokala leaderpartnerskapet.

Förstudien skulle skapa förutsättningar för hållbar utveckling genom att ta fram en handlingsplan för att utveckla områdena runt respektive Folkets Hus samt ett strategiskt underlag för Folkets Hus och Park centralt i beslut som skulle stödja de lokala Folkets Husen på landsbygd.

Förstudien undersökte vilka behov som fanns och vilka resurser som behövde sättas in för att tillfredsställa dessa behov. Syftet var också att utreda förutsättningarna och intresse bland föreningar och företag för framtida utvecklingsinsatser.

Den lokala aktionsgruppen LAG gjorde en bedömning med urvalskriteriemallen för insatsområdet bedömde att projektet i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar och det fanns ett stort behov av projektet.  LAG har bedömde bland annat att projektet i mycket stor utsträckning kunde bidra till nya och utvecklade mötesplatser. Förstudien fick ett villkor i beslutet att resultatet skall vara allmängiltigt för medborgarhusens roll, snarare än organisationen som söker stödet.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 249 320 kr, fördelat på 167 044 kr (67 %) stöd och LAG och 82 276 kr (33 %).

Projektet är nu slutrapporterat och har publicerat slutrapporten på sin hemsida. Följ länken så kommer du direkt dit.