Utveckling av Ånge Camping

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus prioriterade Utveckling av Ånge Camping för projektstöd inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling inom det lokala partnerskapet.
Ansökan avsåg ett delprojekt i en större utvecklingssatsning av föreningarna som är verksamma inom campingområdet. Delprojektet ansågs som förutsättningsskapande och möjliggjorde den fortsatta utvecklingen. Projektet uppförde en tillfartsväg som idag är anpassad för moderna, tyngre fordon för rekreationsområdet inklusive camping, båtklubb, bad, konstpark och naturmiljöer. Projektet upprättade även utomhusbelysning i anslutning till vägen för rekreationsområdets besökare som finns tillgänglig under höst och vår.

Delprojektet bidrog till ökat utnyttjande av rekreationsområdet, ökade attraktionskraften för Ånge samt bidrog till ökat antal besökare i Ånge kommun. Rekreationsområdet, inklusive camping, konstpark och båtplatser gjorde i projektet tillgängligt för tyngre fordon, inklusive husvagnar och husbilar liksom båttrailers genom en ny tillfartsväg.
LAG bedömde projektet med urvalskriteriemallen för insatsområdet och bedömde att projektet i mycket hög utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar och bidrar till fler företag och arbetstillfällen. Utöver det bedömde LAG att det fanns ett stort behov av projektet och att det i mycket hög utsträckning skulle bidra till ökad service. Projektet bedömdes också i stor utsträckning leda till ökat entreprenörskap, fler produkter och tjänster samt diversifiering/förädling.
Jordbruksverket fastställde ett maximalt stödbelopp till 1 756 000 kronor. Stödet fördelades på 67 % projektstöd och 33 % LAG-pott.

Blir du nyfiken att veta mer om projektet? Läs reportaget ”Fler campingplatser ökar Ånges attraktionskraft”.