Utveckling av Ånge Camping

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus har prioriterat projektet Utveckling av Ånge Camping för projektstöd inom Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling inom det lokala partnerskapet.

Ansökan avser ett delprojekt i en större utvecklingssatsning av föreningarna som är verksamma inom campingområdet. Delprojektet är förutsättningsskapande och möjliggör den fortsatta utvecklingen.

Delprojektet skall bidra till att öka antalet turister i Ånge kommun genom att göra campinganläggningen tillgänglig för större husvagnar och husbilar, samt möjliggöra att tyngre fordon med last till campingens område kan komma in, i syfte att lägga grunden för fortsatt utveckling av områdets verksamheter.

Projektet ska bland annat leda till en tillfartsväg som anpassad för moderna, tyngre fordon för både camping och intilliggande verksamheter såsom båtklubb och café, och de utvecklingsplaner som finns för området som helhet, campingplatser för husbilar/husvagnar med bärighet för tyngre fordon samt utomhusbelysning.

LAG har bedömt projektet med urvalskriteriemallen för insatsområdet och bedömt projektet i mycket hög utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar och bidrar till fler företag och arbetstillfällen. LAG har bedömt att det finns ett stort behov av projektet och att det i mycket hög utsträckning skulle bidra till ökad service. Projektet har också bedömts i stor utsträckning leda till ökat entreprenörskap, fler produkter och tjänster samt diversifiering/förädling av campingprodukten.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 1 980 000 kr. Stödet fördelas på 67 % projektstöd och 33 % LAG-pott.