Projekt för näringslivsutveckling efterlyses

Tag chansen och sök stöd för projekt med inriktning på näringslivsutveckling på landsbygden, gärna projekt som kopplar ihop land och stad t ex genom affärer. Leader Mittland Plus har fortfarande 2,4 mkr kvar att fördela ur Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och vi behöver ha fördelat ut dessa till bra utvecklingsprojekt innan sommaren 2019.

Projekt kan ha fyra olika inriktningar:

  • Social ekonomi och lokal kapitalbildning
  • Entreprenörskap
  • Tillgänglighet
  • Natur- och kulturbevarande

Har du eller din organisation idéer som du tror skulle kunna passa in, tag kontakt med oss på info@mittlandplus.se eller ring verksamhetsledare Erika Larsson på 070-316 23 66. Vi har också paraplyprojekt igång med möjlighet att bland annat testa affärsidéer och utveckla produkter med hjälp av mikrostöd. Information om de här projekten hittar du på sidan om paraplyprojekt.

Vad är leadermetoden?

Leaderprojekt ska ha till huvudsyfte att bidra till landsbygdens utveckling. Det kan vara genom att produktion sker på landsbygd men säljs i staden, eller via webbförsäljning eller kan vara en idé som gör att fler har möjlighet att bo kvar och verka på landsbygden.

Leaderprojekt har också kravet att projektets idé ska komma underifrån och drivas av de som är berörda av projektets innehåll. Det går däremot inte att söka stöd för att stimulera till att andra ska komma igång med verksamhet eftersom det inte stämmer med leadermetoden.

Leaderprojekt måste ske i samverkan över sektorer, dvs ideell sektor, privat sektor och offentlig sektor. Flera företag i samverkan kan inte få leaderstöd om det inte finns en samverkanspart som tillhör någon av de andra sektorerna,  och vice versa gäller förstås för ideell sektor som måste ha samarbetspartners inom offentlig eller privat verksamhet för att kunna söka leaderstöd.

Leaderprojekt behöver vara lokalt nytänkande eller innovativa i metod eller mål. Det betyder att stödet inte får användas till drift av befintlig verksamhet utan syftet är att förverkliga utvecklingsidéer som gynnar landsbygden. Lokalt nytänkande betyder att vi ger stöd till idéer som har testats med framgång på annat håll, det behöver alltså inte vara en helt oprövad idé.