Fiskemuseum Lörudden

Löruddens hamnförening sökte projektstöd för sitt projektet Fiskemuseum Lörudden och Leader Mittland Plus prioriterade ansökan om stöd. Stödet kom från det lokala leaderpartnerskapet och från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet ska på lång sikt bidra till att fler arbetstillfällen skapas inom besöksnäringen, öka attraktionskraften och förbättra möjligheterna för den lokala besöksnäringen att utvecklas, samt levandegöra kulturhistoria för såväl ortsbor som turister. Syftet med projektet var också att öka kunskapen om det lokala kulturarvet och stimulera till fortsatt dokumentation och lokalhistorisk forskning.

Idag när projektet är genomfört så finns det ett permanent fiskemuseum. Utöver det finns utställningsmaterial samt ytterligare något hundratal bilder digitaliserade och tillgängliggjorda i museet och på distans. I projektet ingick bland annat renovering av byggnad för ett nytt ändamål, tillverkning av professionellt utformade utställningsskärmar och informationsskyltar samt scenografi såväl som digitalisering av foton och annat material.

Beslutsmotivering från LAG

Leader Mittland Plus lokala aktionsgrupp LAG bedömde att det fanns ett stort behov av projektets resultat, att projektet hade tydliga mål och i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar. Projektet jobbade i hög utsträckning med lokala attityder och mobilisering. Projektet bedömdes också i mycket stor utsträckning bidra till ökad besöksnäring samt bidra till nya produkter och förädling/diversifiering.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 846 000 kronor.

För mer information om projektet, hör av dig till Leader Mittland Plus så förmedlar vi kontaktuppgifter till projektägaren.

Film om projektet.