Pilgrimsleden S:t Olav

Ljungandalen Rest & Development AB sökte projektstöd till projektet Pilgrimsleden St Olav och Leader Mittland Plus beslutade att prioritera ansökan om stöd. Stödet hämtas från det lokala leaderpartnerskapet och från Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling. Syftet med projektet var att utveckla resmålet S:t Olavsleden och skapa grund för fler företag och arbetstillfällen på landsbygden och projektet skulle ta fram underlag för större framtida gemensamma satsningar för att utveckla den första ledsträckan av S:t Olavsleden. Projektet skulle skapa nätverk, genomföra informationsträffar och workshops, träffa tjänstepersoner och politiker samt andra intressenter och ta fram en samverkansplan för framtiden.

Leader Mittland Plus lokala aktionsgrupp LAG bedömde att det fanns ett stort behov av projektets resultat, att projektet har tydliga mål och i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar. Projektet jobbade i mycket hög utsträckning med lokala attityder och mobilisering. Projektet bedömdes också i mycket stor utsträckning bidra till ökad besöksnäring och till ökad kompetensutveckling. Projektet bedömdes även i stor utsträckning kunna bidra till förädling/diversifiering, till ökat entreprenörskap och service.

LAG fastställde maximalt stödbelopp genom Leader till 167 371 kr, tillkom privat finansiering med 14 000 kr.

För mer information om projektet, hör av dig till Leader Mittland Plus så förmedlar vi kontaktuppgifter till projektägaren.