Förstudie Stenhammaren

Folkets hus och parker Södra Norrland fick leaderstöd till Förstudie Stenhammaren. Projektet syftade till att utreda förutsättningar för att skapa en året-runt event- och friluftsmötesplats på Stenhammaren i Fagervik och skulle resultera i en utvecklingsplan för samnyttjande för event och friluftsliv.

Projektet kunde som mest få 152 529 kr från Leader Mittland Plus varav 108 091 Landsbygdsfonden/Jordbruksverket och 44 439 kr LAG-pott. Tillkom 8 800 kr offentlig resurs Timrå kommun samt egen privat finansiering.

Beslutsmotivering: Projektet föll väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 4 natur- och kulturbevarande insatser och projektet uppnådde kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. LAG bedömde att det fanns ett lokalt behov av projektet och att det kunde bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. LAG bedömde också att projektet hade en långsiktig ansats och förväntdes leda till hållbara lösningar. Projektet bedömdes bidra i stor eller i mycket stor utsträckning till lokal mobilisering, ökad natur- och kulturturism, till att bevara, utveckla och tillgängliggöra lokalt kulturarv och kulturmiljöer.

Prioriteringsdatum: 2017-02-08