Inlägg av Leader Mittland Plus

Ung Kovland

Mikrostöd har beviljats Ung Kovland för att genomföra workshops med unga i Kovlandsområdet. 250 deltagare förväntas delta för att bidra med visioner om aktiviteter för unga i Kovland. Mikroprojektet ska sammanställa en analys av ungdomarnas behov och önskemål.  Projektet vill engagera skola, ortens företagare, kyrkan och privatpersoner till att engagera sig i detta och vara […]

Juniskärs väl

Föreningen Juniskärs väl har beviljats mikrostöd för att skapa bred samverkan och hitta gemensamma lösningar, samt för att formulera en första handlingsplan för utveckling av Juniskärsområdet. Målet är att efter avslutat mikroprojekt ha tagit fram ett kvalitativt underlag för framtida utvecklingsplaner. Budget för projektet avser konsult för processledning och framtagande av handlingsplan, samt genomförande av tre […]

Upphandling utredningsarbete vattenåtgärder Tynderö

Offertförfrågan – förstudie Tynderösundet Härmed inbjudes ni att lämna offert för en planerad förstudie, ”Förstudie Vattenåtgärder i Tynderö” som ska genomföras oktober 2022 till mars 2023 i Tynderösundet i Timrå Kommun. Beställare:       Leader Mittland Plus, 802496-8961 Projektägare och avtalspart: Leader Mittland Plus Urval bland offerter baseras på följande: Uppdraget måste kunna utföras nu, då […]

Young events 2 – drömbygd 2030

” Young events 2” är ett genomförandeprojekt och det är ett  LAG-ägt projekt i Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling (EJFLU). Insatsområde: Landsbygdsfonden – genomförande av projekt > Social utveckling >Främjande av unga >Främjande av unga. Mål 2 starka lokala kretslopp, insats 3 tillgänglighet, vilket styrks av målen Ökad delaktighet och inkludering i lokalsamhället, Ökad integrationen på landsbygden […]

Ungas drömbygd 2030

”Ungas drömbygd 2030” är ett genomförandeprojekt och det är ett  LAG-ägt projekt i Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling (EJFLU).  Insatsområde är >social utveckling>främjande av unga>vilket stämmer med innehållet i projektbeskrivningen. I den lokala strategin är Mål 2 starka kretslopp, insats 3 tillgänglighet, vilket styrks av målen Ökad delaktighet och inkludering i lokalsamhället och Fler nya och utvecklade […]

Innovationsfabriken – en hållbar framtid

Projektet ” Innovationsfabriken”  Matforsfabriken har beviljats projektstöd från  Landsbygdsfonden (EJFLU) och det lokala leaderpartnerskapet. Det är ett genomförandeprojekt, Projektet avser genomförande av den lokala strategins insats 4 natur och kultur mål 3 vilket styrks av målen Bidra till ökad tillgång till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv. Projektets syfte är att vidareutveckla ett kulturhistoriskt […]

Gällöberget – en arena för naturupplevelser

Projektet Gälloberget. en arena för naturupplevelser”  Mid Sweden 365 AB har beviljats projektstöd från Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling (EJFLU)  och det lokala leaderpartnerskapet. Projektstöd  med allmännytta och inte till visst företag, då syftet inte är infrastruktur till företaget utan till en bred allmänhet. Valet av insats stämmer med innehållet i projektet samt med den lokala strategins […]

PAF – produkt- och affärsutveckling inom fiske

”PAF- produkt och affärsutveckling” är ett samarbetsprojekt mellan två leaderområden, Leader Mittland Plus och Lokalt Ledd Utveckling Gästrikebygden. Det är ett  LAG-ägt projekt i Europiska Havs-och Fiskerifonden (EHFF). Projektet genomförs i samarbete med Producentorganisationen Kustfiskarna som organiserar de kustfiskare som finns i området från Tierp i söder till Husum i norr. Val av insats stämmer […]

Förstudie vattenåtgärder i Tynderö

”Förstudie vattenåtgärder Tynderö” är ett genomförandeprojekt och det är ett  LAG-ägt projekt i  Havs-och Fiskerifonden (EHFF). Val av insats stämmer med innehållet i projektet samt den lokala strategins insatser 4 natur-och kulturbevarande insatser. Projektet avser genomförande av den lokala strategins insats 4 natur-och kulturbevarande insatser som vilket styrks av målen ” Återställa vatten och markbiotoper” […]

Hållbart fiske i Örnsköldsvik

Projektet ” Hållbart fiske i Örnsköldsvik”  Örnsköldsviks kommun har beviljats projektstöd från Europeiska Havs-och Fiskerifonden (EHFF) och det lokala leaderpartnerskapet. Val av insats stämmer med innehållet i projektet samt med den lokala strategins insats 4- natur-och kulturbevarande insatser. Projektet avser genomförande av den lokala strategins insats 4, natur-och kulturbevarande insatser, vilket styrks av målen ” […]