Beviljade projekt

Av Jordbruksverket beslutade projekt

Allteftersom projekt beslutas kommer de att publiceras här.

Samarbetsprojekt säl och skarv

Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare…

Matfors framtidscentrum – socialt företagande

Projektet är ett av två delprojekt som tillsammans  vill kombinera…

Framtidscentrum Matfors industrihistoria

Projektet vill kombinera en kreativ skapande mötesplats, ett…

Förstudie Äventyrspark pilgrim viking Stöde

Projektet ska mobilisera lokalbefolkningen och undersöka förutsättningar…

Förstudie Tillväxt Alnö

Förstudiens syfte är att inventera, sortera och analysera vilka…

Ett färgstarkt Färja - ökad tillgänglighet till kust och hav i Timrå kommun

Syftet med projektet är att investera i turistisk infrastruktur…

Mikrofonder för social ekonomi Västernorrland

Projektets ska bland annat Etablera och förankra en regional…

Förstudie turistisk samverkan kring Revsundssjön

Projektet skall verka för samverkan mellan näringsliv och föreningsliv…

Mobil samåkning Timrå

Syftet med projektet är skapa förutsättningar för hållbart…

Svartvikstorn i Myre trafikplats

Syftet med investeringen är att uppföra en replik av ett historiskt…

Kreativ Mötesplats Liden

I Liden finns behov av en kreativ lättillgänglig mötesplats…

Förstudie; Mountainbikeleder i Ljungandalen?

Syftet med projektet är att genom samverkan öka kunskapen kring…

Förstudie inför paraplyprojekt integration

Förstudien ska ta reda på behov och önskemål hos de asylsökande…

Förstudie lokala favoriter

Projektet ska utifrån Leadermetoden undersöka de små lokala…

Projekt som handläggs av Jordbruksverket

Av LAG prioriterade projekt

Den lokala aktionsgruppen har prioriterat ytterligare projekt som ligger för beslut hos Jordbruksverket. Så här i början skall alla projektansökningar granskas i detalj och de jobbar för högtryck för att gå igenom dessa och vi hoppas få klartecken inom kort. Handläggningstiderna kommer att bli kortare när de första 10 projekten per leaderområde gått igenom.

Prioriterade men inte beslutade av Jordbruksverket är de projekt som presenteras nedan.

Fiskodling Ramsjö

Firma Tord Nylén har lämnat in ansökan om medel till en förstudie…

Förstudie Tynderöleden

Föreningen Tynderö fiskareförening har beviljats stöd för…

Hällesjö – djupkartor och mobilapp

Syfte Projektet syftar till att utveckla besöksnäringen i…

Förstudie Stenhammaren

Projektet syftar till att utreda förutsättningar för att skapa…

Förvaltning av lax och öring i Moälven

Projektets syfte är att återetablera och på sikt upprätthålla…

Förstudie Kustvägen 2.0

Förstudien ska undersöka förutsättningar och behov för att…

Föregående period

Söker du projekt från den tidigare programperioden? I så fall kan du hitta dem i Jordbruksverkets databas. Följ länken så kommer du direkt till databasen.

Reserverade medel i respektive fond

Landsbygdsfonden

Av de medel Leader Mittland Plus har att tillgå ur Landsbygdsfonden ser fördelningen av prioriterade medel ut så här efter senaste LAG-möte. I stapeln är medel till driftsprojektet inte medräknat.

22 miljoner är kvar att fördela.

Socialfonden

Ett projekt har hittills beviljats stöd ur socialfonden.

Kvar att fördela är 4 mkr.

Regionalfonden

Av de medel Leader Mittland Plus har att tillgå ur Regionalfonden ser fördelningen av prioriterade medel ut så här.

3,1 mkr är kvar att fördela.

Havs- och fiskerifonden

Tre projekt har beviljats stöd ur Havs- och fiskerifonden.

Kvar att fördela är 5,5 mkr.