Beviljade projekt

Av Jordbruksverket beslutade projekt

Allteftersom projekt beslutas kommer de att publiceras här.

Kustfiskarelyftet

Nordanstigs kommun och samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet har…

Fiskodling Ramsjö

Firma Tord Nylén har lämnat in ansökan om medel till en förstudie…

Samarbetsprojekt säl och skarv

Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare…

Förstudie Tynderöleden

Föreningen Tynderö fiskareförening har beviljats stöd för…

Hällesjö – djupkartor och mobilapp

Syfte Projektet syftar till att utveckla besöksnäringen i…

Förstudie Stenhammaren

Folkets hus och parker Södra Norrland har fått leaderstöd…

Matfors framtidscentrum – socialt företagande

Föreningssamverkan i Matfors har fått Leaderstöd till projektet…

Framtidscentrum Matfors industrihistoria

Matfors kultur och fritidsföreningar i samverkan har fått leaderstöd…

Förvaltning av lax och öring i Moälven

Projektets syfte är att återetablera och på sikt upprätthålla…

Förstudie Äventyrspark pilgrim viking Stöde

Stöde företagarförening har fått leaderstöd till projektet…

Förstudie Tillväxt Alnö

Förstudiens syfte är att inventera, sortera och analysera vilka…

Förstudie Kustvägen 2.0

Förstudien ska undersöka förutsättningar och behov för att…

Ett färgstarkt Färja - ökad tillgänglighet till kust och hav i Timrå kommun

Tynderö fiskareförening har fått leaderstöd till projektet…

Mikrofonder för social ekonomi Västernorrland

Projektets ska bland annat Etablera och förankra en regional…

Förstudie turistisk samverkan kring Revsundssjön

Projektet skall verka för samverkan mellan näringsliv och föreningsliv…

Mobil samåkning Timrå

Timrå Bygderåd har beviljats leaderstöd till projektet Mobil…
www.logdo.se

Svartvikstorn i Myre trafikplats

Föreningen Svartviksdagarna har beviljats leaderstöd till projektet…

Kreativ Mötesplats Liden

I Liden finns behov av en kreativ lättillgänglig mötesplats…

Förstudie; Mountainbikeleder i Ljungandalen?

Syftet med projektet är att genom samverkan öka kunskapen kring…

Projekt som handläggs av Jordbruksverket

Av LAG prioriterade projekt

Den lokala aktionsgruppen har prioriterat ytterligare projekt som ligger för beslut hos Jordbruksverket. Så här i början skall alla projektansökningar granskas i detalj och de jobbar för högtryck för att gå igenom dessa och vi hoppas få klartecken inom kort. Handläggningstiderna kommer att bli kortare när de första 10 projekten per leaderområde gått igenom.

Prioriterade men inte beslutade av Jordbruksverket är de projekt som presenteras nedan.

,

Färja - ett komplett besöksmål

Tynderö fiskareförening har fått projektet "Färja - ett komplett…
,

Förstudien Hembygdsgårdar i Medelpad är prioriterad

Medelpads hembygdsförbund har sökt leaderstöd för förstudieprojektet…

Fördubbling av besöksantalet

MidAdventure AB har fått sin ansökan om stöd till förstudien…
,

Upprustning Bräcke centrum prioriterat

Bräcke företagarförenings projekt "Upprustning Bräcke centrum" …
,

Projektet Nyspårat

Ljusta aktivitetscentrum ekonomisk förening, LAC, får leaderstöd…
,

Brattbytorpet

Föreningen Revsundsbygdens Omnibus får leaderstöd för utveckling…
,

Skatans kulturarv för besöksnäringen

Föreningen Tomtarna har ansökt om stöd till projektet Skatans…

Föregående period

Söker du projekt från den tidigare programperioden? I så fall kan du hitta dem i Jordbruksverkets databas. Följ länken så kommer du direkt till databasen.

Reserverade medel i respektive fond

Landsbygdsfonden

Av de medel Leader Mittland Plus har att tillgå ur Landsbygdsfonden ser fördelningen av prioriterade medel ut så här efter senaste LAG-möte. I stapeln är medel till driftsprojektet inte medräknat.

22 miljoner är kvar att fördela.

Socialfonden

Ett projekt har hittills beviljats stöd ur socialfonden.

Kvar att fördela är 4 mkr.

Regionalfonden

Av de medel Leader Mittland Plus har att tillgå ur Regionalfonden ser fördelningen av prioriterade medel ut så här.

3,1 mkr är kvar att fördela.

Havs- och fiskerifonden

Tre projekt har beviljats stöd ur Havs- och fiskerifonden.

Kvar att fördela är 5,5 mkr.